Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fons d'inversió

Són patrimonis sense personalitat jurídica, constituïts per les aportacions de múltiples inversors. La societat gestora que exerceix l'administració i representació del fons s'encarrega així mateix d'invertir aquestes aportacions en diferents actius i instruments financers, l'evolució en els mercats determina els resultats, positius o negatius, obtinguts pels inversors o partícips. La unitat d'inversió és la participació. Tot el relatiu a les característiques, operativa i tipus de fons es detalla en l'apartat de Fons d'Inversió de la Secció de l'inversor de la pàgina de la CNMV.

Fons de Fons

Fons d'inversió amb una cartera que es compon en la seva major part de participacions o accions d'altres institucions d'inversió col·lectiva (fons o societats d'inversió).

Fons de Garantia d'Inversions

Sistema d'indemnització dels inversors, regulat en el RD 948/2001. Ofereix cobertura, fins a un límit de 100.000 euros, quan l'empresa de serveis d'inversió sigui declarada insolvent i no pugui restituir els valors o instruments financers que tingués en dipòsit per la realització de serveis d'inversió. En cas que el servei d'inversió hagi estat prestat per una entitat de crèdit, la cobertura correspondria als Fons de Garantia de Dipòsits (en establiments bancaris, caixes d'estalvis i cooperatives de crèdit).

Fons de gestió alternativa

Fons d'inversió que intenta maximitzar la rendibilitat sigui quina sigui la tendència del mercat, és a dir, fins i tot amb mercats baixistes (el que, en circumstàncies normals, implicaria pèrdues). Per a això, aquests fons empren estratègies i instruments com vendes en descobert, palanquejament, etc., alguns dels quals incorporen un alt nivell de risc que l'inversor ha de conèixer. Veure l'apartat Fons d'inversió i Palanquejament financer de la Secció de l'Inversor de la pàgina de la CNMV.

Fons de renda fixa

Fons que destina la major part del seu patrimoni a la inversió en actius de renda fixa (obligacions i bons, lletres, pagarés, etc.). Malgrat la seva denominació, aquest tipus de fons no ofereix un rendiment fix predeterminat als partícips, sinó que la seva rendibilitat (positiva o negativa) dependrà de com evolucionin en els mercats els valors de renda fixa en els quals inverteixi el fons.

Fons de renda variable

Fons que inverteix la major part del seu patrimoni en actius de renda variable o equiparables (accions, warrants, etc.).

Fullet d'institució d'inversió col·lectiva

Document informatiu que recull les característiques bàsiques d'una IIC (fons o societat d'inversió). Es tracta d'un document oficial, el contingut mínim ve determinat per la normativa: política d'inversió, tipus de fons, evolució de les rendibilitats passades, perfil de l'inversor objectiu, règim de comissions, etc. Segons el seu contingut, hi ha dos tipus: el fullet complet i el simplificat. Aquest últim ha de ser lliurat a l'inversor per l'entitat comercialitzadora de forma gratuïta, abans de la subscripció de les participacions o accions. Els fullets de les IIC són revisats per la CNMV i poden consultar-se en els registres públics d'aquest organisme i en la pàgina web del comercialitzador.

Reemborsament

Operació per la qual el partícip recupera tot o part del capital invertit en un fons d'inversió, mitjançant la venda de les seves participacions a la societat gestora (al valor liquidatiu que resulti aplicable segons el fullet). La gestora està obligada a fer efectius els reemborsaments en un màxim de tres dies hàbils des de la sol·licitud, excepte per a reemborsaments de més de 300.000 euros, que requereixen un preavís de deu dies. Veure l'apartat Fons d'inversió de la Secció de l'Inversor de la pàgina de la CNMV.

Reglament de gestió

Conjunt de normes que regeixen i regulen les característiques d'un fons d'inversió, el seu funcionament i les relacions entre gestora, dipositari i partícips. Veure l'apartat Fons d'inversió de la Secció de l'Inversor de la pàgina de la CNMV.

Rendibilitat anualitzada

Indica el percentatge de benefici o pèrdua que s'obtindria si el termini d'inversió dels actius fora d'un any. La anualització permet comparar el rendiment d'instruments financers amb diferents horitzons temporals i terminis de venciment. Per exemple, és possible expressar la revaloració o desvaloració experimentada per un fons d'inversió al llarg de diversos anys en termes de rendibilitat anual, mitjançant la corresponent fórmula matemàtica.

Rendiment

Resultat d'una inversió, que comprèn la suma dels interessos o dividends obtinguts més la revaloració o depreciació experimentada pel seu preu en mercat. Si la depreciació és significativa pot registrar-se un rendiment negatiu.

Risc

Des d'un punt de vista financer, el risc significa incertesa sobre l'evolució d'un actiu, i indica la possibilitat que una inversió ofereixi un rendiment diferent de l'esperat (tant a favor com en contra de l'inversor, encara que lògicament a aquest només li preocupa el risc de registrar pèrdues). Els diferents tipus de riscos relacionats amb els valors negociables es detallen als apartats Renda fixa i Renda Variable de la Secció de l'Inversor de la pàgina de la CNMV.

Servei d'atenció al client

Departament que les entitats intermediàries destinen per atendre les consultes, queixes i reclamacions dels seus clients, en l'àmbit dels productes i serveis financers. La normativa obliga les entitats de crèdit, les empreses de serveis d'inversió i les societats gestores a disposar d'aquest servei, del qual han d'oferir informació suficient a les seves oficines i a les seves pàgines web.

Subscripció

És un compromís d'adquisició de valors en una emissió, al mercat primari. També s'empra aquest terme per fer referència a la compra de participacions d'un fons d'inversió. Veure l'apartat Període de subscripció i Mercat primari de la Secció de l'Inversor de la pàgina de la CNMV.

Test d'idoneïtat

Conjunt de preguntes que les entitats financeres realitzaran als seus clients per obtenir informació sobre els seus coneixements i experiència previs, així com sobre els seus objectius d'inversió i la seva situació financera. Aquestes dades permetran a l'entitat recomanar les inversions més adequades per a l'inversor. Aquest test es realitzarà amb caràcter previ a la prestació dels serveis d'assessorament o de gestió de carteres. Veure l'apartat Assessorament en Matèria d'Inversió i Gestió de Carteres de la Secció de l'Inversor de la pàgina de la CNMV.

Test de conveniència

Conjunt de preguntes que les entitats financeres realitzaran als seus clients per determinar si un producte és convenient tenint en compte els seus coneixements i experiència. L'entitat ha d'informar el client del resultat del test.

Traspàs entre fons d'inversió

Operació que consisteix en el reemborsament d'un fons i la immediata subscripció d'un altre, conservant l'antiguitat de la primera inversió a efectes fiscals (el que significa que les plusvàlues no tributen mentre no es produeixi el reemborsament definitiu). També pot donar-se entre societats d'inversió, o entre fons i societats. Veure l'apartat Com invertir en fons: subscripcions, reemborsaments i traspassos de la Secció de l'Inversor de la pàgina de la CNMV.