Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Renda Fixa

Taula de fons per categoria
Fons d'inversió Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu/ Data Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
CE Fondtesoro Curt Termini, FI Perfil de risc 1 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 893.07771
(15/03/2019)
0.20% -0.54% -0.54% -0.39% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI
CE Premier, FI Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 708.5116
(15/03/2019)
1.96% 0.63% 0.44% 0.43% Contractar - CE Premier, FI
La inversió en renda fixa es realitza en actius de deute financer, emesos tant per empreses com per entitats públiques o estats. Són fons que no inverteixen en actius de renda variable, de manera que habitualment les oscil·lacions del seu valor liquidatiu són inferiors a les d'altres fons, orientant la construcció de la seva cartera als beneficis de la solidesa dels emissors de deute ia les expectatives de canvis en els tipus d'interès.

Mixtes

Taula de fons per categoria
Fons d'inversió Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu/ Data Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
CE Environment ISR, FI Perfil de risc 4 de 7 No aplica 101.15854
(15/03/2019)
8.96% 4.09% 0.00% 0.00% Contractar - CE Environment ISR, FI
CE Renda, FI Perfil de risc 4 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 13.76326
(15/03/2019)
8.38% -0.09% 2.26% 3.23% Contractar - CE Renda, FI
Fonengin ISR, FI Perfil de risc 3 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.54815
(15/03/2019)
3.31% -0.18% 0.86% 1.76% Contractar - Fonengin ISR, FI
S'anomena així als Fons que reparteixen la seva inversió entre la renda variable i la renda fixa, sent ambdues un percentatge significatiu del patrimoni. En combinar els dos tipus d'inversió (renda fixa i renda variable), persegueixen proporcionar als inversors un equilibri en els seus rendiments, podent adaptar-se de manera flexible a les diferents tendències de mercat que puguin sorgir en cada momento. Per les seves característiques, el risc-rendibilitat que assumeixen se situa entre els fons de renda variable i dels de renda fixa.

Renda Variable

Taula de fons per categoria
Fons d'inversió Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu/ Data Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
CE Borsa Euro Plus, FI Perfil de risc 5 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 7.03391
(15/03/2019)
11.36% -2.05% 5.03% 5.52% Contractar - CE Borsa Euro Plus, FI
CE Borsa USA, FI Perfil de risc 5 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 11.22039
(15/03/2019)
12.04% 9.18% 7.37% 10.02% Contractar - CE Borsa USA, FI
CE Emergents, FI Perfil de risc 6 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 13.54642
(15/03/2019)
14.63% -6.99% 8.70% 7.46% Contractar - CE Emergents, FI
CE Global, FI Perfil de risc 5 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 7.73718
(15/03/2019)
14.29% 2.38% 6.65% 7.98% Contractar - CE Global, FI
CE Iberian Equity, FI Perfil de risc 5 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 9.61348
(15/03/2019)
7.81% -1.89% 7.55% 4.12% Contractar - CE Iberian Equity, FI
S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.

Retorn Absolut

Taula de fons per categoria
Fons d'inversió Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu/ Data Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
CE Gestió Alternativa, FI Perfil de risc 3 de 7 No aplica 5.868
(14/03/2019)
3.12% -3.86% -0.60% -1.59% Contractar - CE Gestió Alternativa, FI
CE Gestió Dinàmica, FI Perfil de risc 3 de 7 No aplica 95.24777
(14/03/2019)
2.48% -5.68% -1.62% -0.48% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI
S'anomena així als Fons que persegueixen aconseguir una rendibilitat positiva independentment de l'escenari de mercats de cada moment i busquen una baixa correlació amb altres mercats i actius financers. Es caracteritzen per comptar amb una gran llibertat a l'hora de decidir en quin tipus d'actiu financer invertiran i, per això, són un element indispensable en una bona estratègia de diversificació de qualsevol inversor.

Garantits

Taula de fons per categoria
Fons d'inversió Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu/ Data Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
CE 2019 Borsa Europa Garantit, FI Perfil de risc 3 de 7 No aplica 6.97474
(15/03/2019)
4.60% -2.10% 0.51% 1.15% Contractar - CE 2019 Borsa Europa Garantit, FI
CE 2019 Ibex Garantit, FI Perfil de risc 2 de 7 No aplica 100.31686
(15/03/2019)
-0.28% -1.31% -0.36% - Contractar - CE 2019 Ibex Garantit, FI
Els Fons d'Inversió Garantits són fons d'inversió que tenen una garantia de capital atorgada per un tercer, de manera que com a mínim el participi recuperarà l'import invertit. Depenent de les característiques definides en el seu fullet, poden garantir a més de la inversió inicial un rendiment fix o un rendiment variable lligat a la rendibilitat d'un índex. Tenen un horitzó temporal definit, de manera que durant el període de garantia el partícip ha de mantenir la seva inversió en el fons si vol participar de la garantia un cop finalitzat el període.
Cerrar
 • Molt conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

 • Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

 • Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 28 de febrer de 2019. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.