Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Garantits

Taula de fons per categoria
Fons d'inversió Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu/ Data Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
CE 2017 2E Garantit, FI Perfil de risc 3 de 7 No aplica 7.05708
(26/04/2017)
-0.07% 0.46% 0.38% - Contractar - CE 2017 2E Garantit, FI
CE 2017 Garantit, FI Perfil de risc 3 de 7 No aplica 7.77595
(26/04/2017)
-0.16% 0.04% 0.48% - Contractar - CE 2017 Garantit, FI
CE 2018 Inflació Garantit, FI Perfil de risc 3 de 7 No aplica 104.00749
(26/04/2017)
0.39% 2.15% 0.06% - Contractar - CE 2018 Inflació Garantit, FI
CE 2019 Borsa Europa Garantit, FI Perfil de risc 3 de 7 No aplica 7.27654
(26/04/2017)
2.96% 6.62% 2.27% - Contractar - CE 2019 Borsa Europa Garantit, FI
CE 2019 Ibex Garantit, FI Perfil de risc 2 de 7 No aplica 102.2671
(26/04/2017)
0.04% 0.74% - - Contractar - CE 2019 Ibex Garantit, FI
Els Fons d'Inversió Garantits són fons d'inversió que tenen una garantia de capital atorgada per un tercer, de manera que com a mínim el participi recuperarà l'import invertit. Depenent de les característiques definides en el seu fullet, poden garantir a més de la inversió inicial un rendiment fix o un rendiment variable lligat a la rendibilitat d'un índex. Tenen un horitzó temporal definit, de manera que durant el període de garantia el partícip ha de mantenir la seva inversió en el fons si vol participar de la garantia un cop finalitzat el període.
Cerrar
 • Perfil de risc Perfil de risc Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc Perfil de risc Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

El passat 18 de desembre de 2015, CNMV va autoritzar el projecte de fusió per absorció dels fons Caixa Enginyers 2015 2E Garantit, FI (fons absorbit) i Caixa Enginyers Premier, FI (fons absorbent). La data efectiva de fusió ha estat el 09/02/2016 quedant extingit el fons absorbit i transmetent el seu patrimoni i obligacions al fons absorbent.

El passat 30 de Setembre de 2016, CNMV va autoritzar el projecte de fusió per absorció dels fons Caixa Enginyers 2016 Garantit, FI (fons absorbit) i Caixa Enginyers Premier, FI (fons absorbent). La data efectiva de fusió ha estat el 29/11/2016 quedant extingit el fons absorbit i transmetent el seu patrimoni i obligacions al fons absorbit.

El passat 29 de desembre de 2016, CNMV va autoritzar el projecte de fusió per absorció dels fons Caixa Enginyers 2016 2E Garantit, FI (fons absorbit) i Caixa Enginyers Premier, FI (fons absorbent). La data efectiva de fusió ha estat el 23/02/2017 quedant extingit el fons absorbit i transmetent el seu patrimoni i obligacions al fons absorbent. 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.