Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Retorn Absolut

Taula de fons per categoria
Fons d'inversió Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu/ Data Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
CE Gestió Alternativa, FI Perfil de risc 3 de 7 No aplica 6.09099
(15/02/2017)
1.10% 2.67% -1.28% - Contractar - CE Gestió Alternativa, FI
CE Gestió Dinàmica, FI Perfil de risc 3 de 7 No aplica 102.73806
(15/02/2017)
1.70% 3.73% 1.71% 0.86% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI
S'anomena així als Fons que persegueixen aconseguir una rendibilitat positiva independentment de l'escenari de mercats de cada moment i busquen una baixa correlació amb altres mercats i actius financers. Es caracteritzen per comptar amb una gran llibertat a l'hora de decidir en quin tipus d'actiu financer invertiran i, per això, són un element indispensable en una bona estratègia de diversificació de qualsevol inversor.
Cerrar
 • Perfil de risc Perfil de risc Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc Perfil de risc Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc Perfil de risc Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc Perfil de risc Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Fet rellevant fons garantits

El passat 18 de desembre de 2015, CNMV va autoritzar el projecte de fusió per absorció dels fons Caixa Enginyers 2015 2E Garantit, FI (fons absorbit) i Caixa Enginyers Premier, FI (fons absorbent). La data efectiva de fusió ha estat el 09/02/2016 quedant extingit el fons absorbit i transmetent el seu patrimoni i obligacions al fons absorbent.

 

El passat 30 de Setembre de 2016, CNMV va autoritzar el projecte de fusió per absorció dels fons Caixa Enginyers 2016 Garantit, FI (fons absorbit) i Caixa Enginyers Premier, FI (fons absorbent). La data efectiva de fusió ha estat el 29/11/2016 quedant extingit el fons absorbit i transmetent el seu patrimoni i obligacions al fons absorbit.

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.