Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Renda Variable

Taula de fons per categoria
Fons d'inversió Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu/ Data Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
CE Borsa Euro Plus, FI Perfil de risc 6 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 7.17873
(26/04/2017)
9.63% 15.50% 8.55% 12.34% Contractar - CE Borsa Euro Plus, FI
CE Borsa USA, FI Perfil de risc 6 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 10.57063
(26/04/2017)
2.52% 14.08% 13.78% 12.00% Contractar - CE Borsa USA, FI
CE Emergents, FI Perfil de risc 6 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 13.15501
(26/04/2017)
10.26% 17.98% 9.16% 5.05% Contractar - CE Emergents, FI
CE Global, FI Perfil de risc 5 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 7.429
(26/04/2017)
7.48% 14.16% 10.48% - Contractar - CE Global, FI
CE Iberian Equity, FI Perfil de risc 6 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 9.34112
(26/04/2017)
10.93% 15.97% 3.74% 10.80% Contractar - CE Iberian Equity, FI
S'anomena així als Fons que inverteix bàsicament en renda variable i només mantenen la part destinada a tresoreria en actius financers de renda fixa o del mercat monetari. Aquests fons realitzen la seva inversió en accions d'empreses cotitzades, i depenent del seu invers pot estar enfocades a diferents àrees geogràfiques. El seu principal objectiu és obtenir rendibilitat participant dels beneficis i del creixement de valor de les companyies en què inverteix.
Cerrar
 • Perfil de risc Perfil de risc Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc Perfil de risc Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

El passat 18 de desembre de 2015, CNMV va autoritzar el projecte de fusió per absorció dels fons Caixa Enginyers 2015 2E Garantit, FI (fons absorbit) i Caixa Enginyers Premier, FI (fons absorbent). La data efectiva de fusió ha estat el 09/02/2016 quedant extingit el fons absorbit i transmetent el seu patrimoni i obligacions al fons absorbent.

El passat 30 de Setembre de 2016, CNMV va autoritzar el projecte de fusió per absorció dels fons Caixa Enginyers 2016 Garantit, FI (fons absorbit) i Caixa Enginyers Premier, FI (fons absorbent). La data efectiva de fusió ha estat el 29/11/2016 quedant extingit el fons absorbit i transmetent el seu patrimoni i obligacions al fons absorbit.

El passat 29 de desembre de 2016, CNMV va autoritzar el projecte de fusió per absorció dels fons Caixa Enginyers 2016 2E Garantit, FI (fons absorbit) i Caixa Enginyers Premier, FI (fons absorbent). La data efectiva de fusió ha estat el 23/02/2017 quedant extingit el fons absorbit i transmetent el seu patrimoni i obligacions al fons absorbent. 

Entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquests fons d'inversió.