Salta al contigut

Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Els fons d'inversió són productes financers que combinen l'estalvi i la inversió a un horitzó de mitjà i llarg termini. Així, les rendes o plusvàlues generades d'aquests productes s'inclouen dins de la base imposable de l'estalvi i tributen segons l'escala de tipus de gravamen establerta per als guanys patrimonials dins de l'IRPF.

La tributació pels guanys patrimonials derivats dels fons d'inversió es produeix amb el reemborsament dels fons d'inversió ja que és en aquest moment quan aflora el guany o pèrdua patrimonial.

En funció de la situació de residència fiscal dels partícips de fons d'inversió així com la seva personalitat jurídica, la retenció a compte aplicable serà com segueix:

Residents

Persones físiques

Els rendiments obtinguts com a conseqüència del reemborsament d'un fons d'inversió, tenen la consideració de guany o pèrdua patrimonial. A l'efecte de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), les plusvàlues obtingudes per la desinversió o venda d'un fons d'inversió s'integren en la base imposable de l'estalvi i tributen segons l'escala següent:

                                                                                 2018                  2019

De 0 a 6.000€                                                           19%              19%

De 6.000,01€ fins a 50.000€                                    21%              21%

Imports superiores a 50.000,01€                           23%              23%

La tributació sobre les plusvàlues obtingudes es produirà únicament amb la desinversió del fons, és a dir, en el moment del reemborsament de l'efectiu mantingut.

El càlcul del rendiment s'obtindrà aplicant el mètode FIFO (first in first out), sent la plusvàlua obtinguda la diferència entre el valor d'adquisició de les participacions més antigues subscrites i el valor liquidatiu assignat a aquestes participacions en la data del reemborsament.

Sobre aquesta plusvàlua es practicarà una retenció a compte equivalent al 19%

Traspàs de fons

Els partícips residents, titulars d'un fons d'inversió poden desinvertir sense necessitat d'aflorar un guany o pèrdua patrimonial mitjançant la figura del traspàs.

El traspàs consisteix en reemborsar un fons d'inversió per invertir en un altre diferent movent l'efectiu d'un vehicle a un altre sense que es materialitzi el reemborsament per compte corrent. Això permet diferir l'efecte impositiu fins al moment del reemborsament definitiu.

Només les persones físiques residents poden optar a realitzar traspassos ja que aquesta figura no està disponible per a partícips no residents o persones jurídiques.

 

Persones jurídiques

A l'efecte de l'Impost sobre Societats, els guanys per reemborsament de fons d'inversió tributen al 25% pel 2018 i  pel 2019.

No residents

La desinversió d'un fons d'inversió per partícips no residents ha instrumentalitzar a través d'un reemborsament ja que no poden acollir-se a la figura del traspàs.

Per regla general, a les plusvàlues obtingudes de reemborsaments de fons d'inversió se'ls aplicarà el tipus del 19% pel que les excepcions recollides a continuació:

Tributació al país d'origen del partícip

En cas que el partícip acrediti la seva residència fiscal en el seu país d'origen, no s'aplicarà retenció sobre les plusvàlues obtingudes de reemborsaments de fons d'inversió, sempre que així ho prevegi el conveni de doble imposició (CDI) entre Espanya i el país de residència fiscal del partícip.

En cas que el CDI estableixi la tributació al país d'origen, el partícip haurà d'aportar un certificat de residència fiscal on es reculli de forma explícita l'aplicació del CDI entre els dos països a l'efecte de la tributació de les plusvàlues generades.

Així mateix ha d'aportar una declaració jurada del mateix.

Tributació al país d'origen del partícip sense certificat de residència fiscal

En cas que el partícip sigui no resident en territori nacional i no acrediti el seu país de residència a efectes fiscals, s'aplicarà una retenció a compte sobre les plusvàlues obtingudes de reemborsaments de fons d'inversió equivalent al 19%.

Quan el partícip sigui resident d'un país on hi hagi CDI en què es prevegi una tributació inferior podrà sol·licitar la devolució de l'excés de retencions practicades respecte el tipus impositiu del seu país de residència fiscal, presentant davant l'Agència Tributària Espanyola el model 210 i sol·licitant la devolució de la part que excedeixi el percentatge que figuri en el CDI

Tributació a Espanya al tipus general

En cas que no hi hagi Conveni de Doble Imposició entre el país de residència fiscal del partícip i Espanya, s'aplicarà a les plusvàlues sobre reemborsaments de fons d'inversió el tipus del 19%

Cerrar

Informació sobre les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.