Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Environment ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Environment ISR, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable que aplica els criteris d'inversió socialment responsables en la selecció de companyies on invertir. La seva estratègia d'inversió busca seleccionar aquelles empreses que tenen en compte el seu impacte mediambiental, son líders en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per aplicar noves pràctiques orientades a la reducció del consum d'energia contaminant, a més de comptar amb una sòlida situació financera.

L'objectiu de rendibilitat del fons o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

CE Environment ISR, FI és el primer fons de Caixa Enginyers Gestió amb un clar propòsit d'inversió com és promoure, a través de la inversió en companyies, la lluita contra el canvi climàtic. El fons es va llançar al 2017 i compta amb la màxima distinció al rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons CE Environment ISR, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 4 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 95.87028 / (18/01/2019)
Any actual 3.26%
1 any -3.11%
3 anys 0.00%
5 anys 0.00%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Environment ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Environment ISR, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable que aplica els criteris d'inversió socialment responsables en la selecció de companyies on invertir. La seva estratègia d'inversió busca seleccionar aquelles empreses que tenen en compte el seu impacte mediambiental, son líders en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per aplicar noves pràctiques orientades a la reducció del consum d'energia contaminant, a més de comptar amb una sòlida situació financera.

L'objectiu de rendibilitat del fons o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

CE Environment ISR, FI és el primer fons de Caixa Enginyers Gestió amb un clar propòsit d'inversió com és promoure, a través de la inversió en companyies, la lluita contra el canvi climàtic. El fons es va llançar al 2017 i compta amb la màxima distinció al rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons CE Environment ISR, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 4 de 7 No aplica 95.87028
(18/01/2019)
3.26% -3.11% 0.00% 0.00% Contractar - CE Environment ISR, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), per la qual cosa les seves inversions es guiaran per principis tant ètics com a financers. Les inversions es realitzaran en companyies que tenen en compte el seu impacte mediambiental, són capdavanters en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per noves pràctiques de reducció de consum d'energia.

La selecció dels emissors en cartera la realitzarà la Gestora, integrant l'acompliment de cada companyia en aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

L'exposició a renda variable estarà entre 50-75%, sense predeterminació per capitalització, emissors, divises, països o sectors. La resta estarà invertida en renda fixa, incloent instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (min. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (min.B, máx 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà en països amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. Podrà invertir fins a un 10% del patrimoni a través de IIC catalogades com a sostenibles, mediambientals o de RSC per agència especialitzada. L'exposició a divisa oscil·larà entre el 0% i el 100%. El grau màxim d'exposició a risc de mercat per derivats és el patrimoni net.

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 5142.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 gen. 2019 95.87028 1,009%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -4.477
En l'any 3.263
1 any -3.108
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 3.263
2018 -5.094
2017 -
2016 -
2015 -
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/01/2019 95.87028 21.293.350,36 1,009%
17/01/2019 94.91264 20.956.816,26 0,093%
16/01/2019 94.82453 21.011.807,94 0,222%
Informe Risc
Nivell de risc 4 - Moderat

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoría CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini inferior a 4 anys.

Producto no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

Durant el mes de desembre, el fons va registrar una reculada del 3,15%, i amb això consolida un descens del 5,10% en 2018, mentre que l'índex de referència va retrocedir un 3,61% i acumula una reculada del 7,16% a tancament d'any. L'elevada incertesa en diversos fronts (guerra comercial entre els EUA i la Xina, negociacions pel Brexit i els pressupostos italians) han tingut un impacte significatiu en les valoracions dels actius, tant de renda variable com de renda fixa. A Europa va tenir lloc l'última reunió de 2018 del BCE, en la que es van mantenir sense canvis els tipus d'interès oficials remarcant que espera que es mantinguin en els nivells actuals almenys fins a l'estiu de 2019, i en tot cas durant el temps necessari per a assegurar la continuació de la convergència sostinguda de la inflació cap a nivells inferiors, encara que pròxims, al 2% a mitjà termini. En relació a les mesures de política monetària no convencionals, el BCE va finalitzar les compres netes d'actius emmarcades en el programa ¿QE¿. En el seu comunicat preliminar, l'entitat presidida per Mario Draghi confirmava que continuarà reinvertint íntegrament el principal dels actius adquirits durant el ¿QE¿ que vagin vencent durant un període prolongat més enllà de la data en la qual el BCE vaig elevar els tipus d'interès oficials. Quant a les projeccions macroeconòmiques, el BCE va destacar que les últimes dades i els resultats d'enquestes més recents indiquen una evolució més feble del que es preveu. Al mateix temps, es va destacar que la demanda interna continuava recolzant l'expansió econòmica de la zona euro, donades les millores de l'ocupació i les pujades salarials. Quant a les projeccions macroeconòmiques, el BCE preveu que el PIB real creixi un 1,9% en 2018, 1,7% en 2019, un 1,7% en 2020 i un 1,5% en 2021 (revisant lleugerament a la baixa les dades de 2018 i 2019). Als EUA, la Reserva Federal va complir amb el guió esperat elevant els tipus d'interès fins al rang 2,25 - 2,5%. Malgrat destacar la bona marxa de l'economia estatunidenca (taxa de desocupació en mínims històrics i uns nivells d'inflació continguts), l'entitat presidida per Jerome Powell va apuntar que seguia de prop l'augment de la volatilitat en els mercats financers i l'evolució macroeconòmica a nivell global, la qual s'havia deteriorat en les últimes setmanes. En relació a les companyies en cartera, el major contribuïdor del fons va ser Befesa (+5,63%), mentre que el principal detractor de la cartera va ser Inditex (-17,35%). Pel costat de decisions de gestió, en la cartera de renda variable s'incorpora l'empresa francesa Gecina. Es tracta d'un REIT, amb focus a oficines en el CBD de Paris, encara que també posseeix actius residencials en la capital francesa. Tenen un enfocament ESG molt ben definit, centralitzat a reduir l'impacte mediambiental dels edificis, incrementar el percentatge de zones verdes i millorar la productivitat dels empleats. D'altra banda, es desinverteix en l'empresa danesa Coloplast, després del bon acompliment que ha tingut, i s'acumula en Apple després de la forta correcció que ha tingut durant els últims mesos. Finalment, en la cartera de renda fixa es realitzen diverses operacions amb l'objectiu d'optimitzar el binomi rendibilitat-risc. En concret s'incorpora IFF, Microsoft i JP Morgan amb venciment 2024, 2019 i 2023 respectivament. Finalment es desinverteix en Oracle amb venciment 2019.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de desembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.