Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE 2019 Ibex Garantit, FI
ISIN: ES0118510009

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE 2019 IBEX Garantit, FI, és un fons d'inversió garantit de rendiment variable que garanteix la inversió inicial al venciment de la garantia, més un 60% de la revaloració mitjana mensual de l'índex IBEX 35, si és positiva.

El termini de la inversió és de 5 anys i el fons disposa de finestres de liquiditat el 28 de juny de 2017 i el 28 juny 2018 on el partícip podrà reemborsar les participacions sense comissió de reemborsament.

Contractar - CE 2019 Ibex Garantit, FI
Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 100.31686 / (15/03/2019)
Any actual -0.28%
1 any -1.31%
3 anys -0.36%
5 anys -


CE 2019 Ibex Garantit, FI
ISIN: ES0118510009

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE 2019 IBEX Garantit, FI, és un fons d'inversió garantit de rendiment variable que garanteix la inversió inicial al venciment de la garantia, més un 60% de la revaloració mitjana mensual de l'índex IBEX 35, si és positiva.

El termini de la inversió és de 5 anys i el fons disposa de finestres de liquiditat el 28 de juny de 2017 i el 28 juny 2018 on el partícip podrà reemborsar les participacions sense comissió de reemborsament.

Cerrar  
 • Molt conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

 • Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

 • Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 No aplica 100.31686
(15/03/2019)
-0.28% -1.31% -0.36% - Contractar - CE 2019 Ibex Garantit, FI


Caixa d'Enginyers garanteix al fons a venciment (28/06/19) el 100% del valor liquidatiu inicial (11/07/14) incrementat en el 60% de la revaloració de la mitjana de les observacions mensuals de l'índex Ibex 35 entre el 01/08/14 i el 01/06/19, i una observació final el 25/06/19. (TAE mínima garantida: 0%)

El valor final de l'índex serà la mitjana dels valors de tancament del dia 1 de cada mes, o següent dia hàbil, des d'agost 2014 fins a juny 2019, més el valor de tancament del 25/06/19. (60 observacions).

El valor inicial de l'índex serà la mitjana del valor de tancament de l'índex els dies 14-16 de Juliol de 2014.

Fins a l'11/07/14 i a partir del 29/06/2019, tots dos inclosos, s'invertirà en repos de deute públic a 15 dies. Entre aquestes dates s'invertirà en renda fixa pública i privada incloses cèdules hipotecàries i excloses
titulitzacions. A més s'invertirà en una opció OTC la rendibilitat de la qual està lligada a l'evolució de les observacions de l'índex Ibex 35 tal com es descriu anteriorment.

 

Caixa Enginyers 2019 Ibex Garantit, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4757.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió

 

Valor participación
15 març 2019 100.31686 -0,006%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.639
En l'any -0.284
1 any -1.314
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 -0.284
2018 -1.263
2017 -0.325
2016 0.491
2015 -0.378
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
15/03/2019 100.31686 9.469.255,7 -0,006%
14/03/2019 100.32304 9.469.838,94 -0,020%
13/03/2019 100.34265 9.471.690,44 -0,001%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador      

Aquest perfil es defineix com aquell que, àdhuc tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Garantit de Rendimient Fix

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys per vèncer la garantia el 28/06/2019.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 28 de febrer de 2019. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.