Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE 2018 Inflació Garantit, FI
ISIN: ES0118509001

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE 2018 Inflació Garantit, FI és un fons d'inversió garantit de rendiment variable que garanteix que el valor liquidatiu de cada participació a data 5 de novembre de 2018 sigui igual al del 17 gener 2014 més el 100% de l'augment de la inflació en Espanya.

Aquest fons té com a objectiu protegir la inversió contra pujades de la inflació ja que la inversió és garantida i a venciment es mantindrà intacte el poder adquisitiu de l'inversor.

El termini de la inversió és de 4 anys i 10 mesos i el fons disposa d'una finestra de liquiditat el 5 novembre 2017 on el partícip podrà reemborsar les participacions sense comissió de reemborsament.

Contractar - CE 2018 Inflació Garantit, FI
Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 102.74004 / (10/12/2018)
Any actual -0.46%
1 any -0.65%
3 anys -0.25%
5 anys 0.54%


CE 2018 Inflació Garantit, FI
ISIN: ES0118509001

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE 2018 Inflació Garantit, FI és un fons d'inversió garantit de rendiment variable que garanteix que el valor liquidatiu de cada participació a data 5 de novembre de 2018 sigui igual al del 17 gener 2014 més el 100% de l'augment de la inflació en Espanya.

Aquest fons té com a objectiu protegir la inversió contra pujades de la inflació ja que la inversió és garantida i a venciment es mantindrà intacte el poder adquisitiu de l'inversor.

El termini de la inversió és de 4 anys i 10 mesos i el fons disposa d'una finestra de liquiditat el 5 novembre 2017 on el partícip podrà reemborsar les participacions sense comissió de reemborsament.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 102.74004
(10/12/2018)
-0.46% -0.65% -0.25% 0.54% Contractar - CE 2018 Inflació Garantit, FI


Caixa d'Enginyers garanteix al fons a venciment (05/11/18), el 100% del valor liquidatiu inicial a 17/01/14 incrementat per la variació positiva de l'Index de Preus al Consum no revisat i no harmonitzat espanyol (IPC) entre Octubre de 2013 i Agost de 2018, tots dos inclusivament (TAE mín. 0%).

Fins al 17/01/14, i des del 06/11/18 inclusivament, el patrimoni s'invertirà en liquiditat i en repos a dia sobre Deute de l'Estat. Amb la finalitat d'obtenir la rendibilitat garantida, Des del 18/01/14 fins al 05/11/18 invertirà en renda fixa (RF) pública i privada, amb venciment proper al de la garantia. A més s'invertirà S'ha pactat la compra d'una opció OTC referenciada a l'IPC.

 

Caixa Enginyers 2018 Inflació Garantit, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4665.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
10 des. 2018 102.74004 0,000%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.699
En l'any -0.463
1 any -0.649
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 0.342
Trimestre 2 -0.199
Trimestre 1 -0.886
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.463
2017 -0.372
2016 -0.01
2015 1.147
2014 2.423
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
10/12/2018 102.74004 6.589.612,98 0,000%
09/12/2018 102.74004 6.642.357,59 0,000%
08/12/2018 102.74004 6.642.357,59 0,000%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat      

Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues.

Categoria CNMV: Garantit de Rendiment Fix

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys i 11 mesos per vèncer la garantia el 05/11/2018.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de novembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.