Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 102.23553 / (17/01/2018)
Any actual 0.85%
1 any 0.95%
3 anys 0.88%
5 anys 0.32%


CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 102.23553
(17/01/2018)
0.85% 0.95% 0.88% 0.32% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI


S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
17 gen. 2018 102.23553 0,008%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.047
En l'any 0.848
1 any 0.95
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 0.848
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/01/2018 102.23553 57.926.526,53 0,008%
16/01/2018 102.2275 57.956.774,55 0,151%
15/01/2018 102.07289 57.717.794,29 -0,080%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

L'últim mes de l'any va estar protagonitzat per la intervenció dels principals bancs centrals. La Reserva Federal d'Estats Units va donar un nou pas en la pujada de tipus, amb un increment d'un quart de punt que va deixar les taxes en un interval d'entre l'1,25% i l'1,5%. Aquest increment va suposar el tercer augment de l'any i el cinquè des del començament del canvi de la política monetària. Des d'Europa, el BCE va tancar l'any millorant significativament les previsions de creixement de l'eurozona (2,4% per 2018 i 2,3% per 2019) i elevant les expectatives d'inflació dues desenes per al proper any. Quant a l'evolució dels diferents actius financers, els mercats de renda variable van aportar rendibilitats mixtes, destacant en positiu els mercats emergents (MSCI EmergingMarkets +3.36% en USD) que van tancar l'any amb un dels millors resultats acumulant una revaloració de 34.35%. La part negativa va correspondre al mercat Europeu, amb el Eurostoxx 50 acumulant una correcció d'1.85% i la borsa Espanyola tancant amb una caiguda de l'Ibex d'1.64%.

Per la seva banda Estats Units i Japó van tancar el mes amb rendibilitats positives més moderades (S&P500 Index+0.98% en USD; NIKKEI225 Index +0.18% en JPY). En divises, el dòlar va seguir una tendència de correcció durant el mes, amb el EURUSDapreciant-se un 0.85% i tancant a 1.20, la qual cosa va suposar una apreciació de 14.15% en l'acumulat de l'any. Quant a matèries primeres, el preu del petroli Brent va experimentar un alça de 5.19% tancant el mes en 66,87 usd/bbli acumulant una rendibilitat anual de 17.69%. En renda fixa, des d'Europa la referència alemanya a 10 anys va ampliar 6 punts bàsics tancant a nivells de 0.43, lluny del 0.21 amb el que va començar l'any. Per la seva banda la referència del tipus a 10 anys d'Estats Units va finalitzar el mes sense variació a nivells de 2.40.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de desembre amb una rendibilitat de -0.24% sent el resultat acumulat l'any de +0.35%. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de l'exposició a renda variable zona asiàtica i inversió sector immobiliari europeu, mentre que les principals detraccions van provenir d'inversions alternatives. D'aquesta forma, van destacar positivament els fons Parvest Equity Japan (+3.42%) que inverteix en petites companyies japoneses amb alt potencial, PictetTotal Return Mandarin (+3.28%) de renda variable long/short a Xina, i el fons DPAMInvest Real Estate Europe Dividend (+3.06%) que inverteix en companyies sector immobiliari europeu. Per la part negativa va destacar la correcció del fons Old Mutual Global Equity AbsRet (-1,71%) market neutral i el fons MAN AHLTrend Alternative (-1.95%) que realitza estratègies CTA de seguiment de tendències en mercats.

Quant a operativa, durant el mes de desembre es va tancar la posició en el fons G Fund Avenir Europe per reduir l'exposició a la renda variable europea. Respecte a l'exposició al EURUSD, es va decidir continuar amb la cobertura de part de l'exposició al USD a través de futurs per reduir l'impacte a la cartera de la depreciació de la divisa. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global negatiu (-0,24%).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de desembre de 2017. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.