Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 100.90053 / (21/02/2018)
Any actual -0.47%
1 any -1.73%
3 anys 0.23%
5 anys 0.15%


CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 100.90053
(21/02/2018)
-0.47% -1.73% 0.23% 0.15% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI


S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
21 feb. 2018 100.90053 0,081%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -1.219
En l'any -0.469
1 any -1.726
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.469
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
21/02/2018 100.90053 59.480.816,72 0,081%
20/02/2018 100.81927 59.286.891,76 -0,014%
19/02/2018 100.83309 59.089.340,19 0,084%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

En la seva primera reunió de l'any, el BCE no va introduir canvis en la seva política, mantenint el seu full de ruta i reiterant que l'organisme continuarà amb la compra d'actius a un ritme de 30.000 milions d'euros mensuals, fins a setembre o posteriorment si fos necessari. Des d'Estats Units, un dòlar feble que afavoreix la bona evolució de l'activitat econòmica, la solidesa de les dades i una inflació acostant-se a l'objectiu segueixen donant consistència al pla de pujades de tipus esperat per part de la FED. En la bona tònica de dades el FMI va publicar les seves perspectives per a l'economia mundial. El creixement econòmic per 2017 va ser revisat a l'alça en un 0,1% fins a 3,7%, i un +0,2% per 2018 i 2019 fins al 3,9% en tots dos casos.

Quant a l'evolució dels diferents actius financers, els resultats van ser positius per a la renda variable i negatius per a la renda fixa. En renda variable va destacar el resultat dels mercats emergents i d'Estats Units, encara que el resultat no va ser tan positiu per a l'inversor en Euros en revaloritzar-se l'Euro enfront del Dòlar un 3,41% en el mes, tancant a 1,2414. A Europa el Eurostoxx 50 es va apreciar un +3,01% i la borsa Espanyola va tancar amb un ascens de +4,06%. Quant a matèries primeres, el preu del petroli Brent va experimentar un alça de +3,26% tancant el mes en 69,05 usd/bbl. En renda fixa, es va produir un repunt en les yields dels mercats desenvolupats, a causa del missatge dels principals bancs centrals en un entorn de sincronització del creixement global. Des d'Europa la referència alemanya a 10 anys va ampliar 27 punts bàsics tancant a nivells de 0,70. Per la seva banda la referència del tipus a 10 anys d'Estats Units va finalitzar el mes ampliant 30 punts bàsics i tancant a nivells de 2,70. 

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de gener amb una rendibilitat de +0,63%. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de l'exposició a renda variable zona asiàtica i zona europea, mentre que les principals detraccions van provenir d'inversions alternatives i de la renda fixa amb major exposició al US-Treasury 10y. D'aquesta forma, van destacar positivament els fons, Pictet Total Return Mandarin (+6,39%) de renda variable long/short a Xina, el fons Schroder Asian Total Return (+4,52%) de renda variable zona asiàtica ex-Japó, i el fons CE Borsa Euro Plus (+2,35%) de renda variable europea. Va destacar també positivament el fons de MAN AHL TrendAlternative (+6,36%) que inverteix en estratègies CTA. Per la part negativa va destacar la correcció del fons DNB TMT Absolute Return (-4,99%) de renda variable long/short sector tecnologia, i el fons Bellevue BB Global Macro(-0,80%) amb estratègies global macro i amb un pes important en cartera de bons americans.

Respecte a la operativa, durant el mes de gener es van realitzar alguns canvis a la cartera; es van vendre la inversions en el fons DPAM Real Estigues Europe Dividend per la seva alta sensibilitat a l'alça dels tipus d'interès, i la inversió en el fons BMO US Real Estigues Equity long/short sector immobiliario americà per les seves baixes expectatives de rendibilitat. En el seu lloc es va prendre posició en el fons MAN Alpha Select de renda variable market neutral en UK. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global positiu (+0,41%).

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de gener de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.