Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 98.60959 / (13/07/2018)
Any actual -2.73%
1 any -3.42%
3 anys -0.64%
5 anys 0.42%

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 98.60959
(13/07/2018)
-2.73% -3.42% -0.64% 0.42% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
13 jul. 2018 98.60959 0,103%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -3.474
En l'any -2.729
1 any -3.424
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -1.057
Trimestre 1 -1.639
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -2.729
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
13/07/2018 98.60959 35.169.973 0,103%
12/07/2018 98.50788 35.166.104,34 0,050%
11/07/2018 98.4584 35.173.200,48 -0,202%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

Durant el mes de juny els esdeveniments geopolítics i la volatilitat als mercats van prendre notorietat durant el transcurs del període. El mes va començar amb els canvis als governs d'Itàlia i Espanya i va seguir amb la celebració de la cimera del G7 a Canadà, on el govern nord-americà va mantenir la seva postura front la seva política aranzelària, mentre que la Unió Europea es va mostrar disposada a respondre també amb mesures proteccionistes. En relació a les polítiques monetàries la Reserva Federal va decidir elevar el rang dels tipus d'interès a nivells de l'1,75%-2% i va anticipar dues pujades més durant el 2018. En el vell continent el BCE va decidir mantenir sense variació els tipus oficials alhora que va remarcar que esperen mantenir-se a aquests nivells fins a l'estiu de 2019. En relació a l'evolució dels mercats, resultats mixts al mercat de la renda variable, mentre que l'Euro Stoxx 50 va tancar amb una reculada del -0,32% l'índex americà S&P 500 es va alçar amb un +0,48%. El pitjor resultat va venir per part dels mercats emergents, on l'índex MSCI Emerging Markets va tancar en negatiu -4,57%. Resultats heterogenis al mercat del deute, on les millors rendibilitats van venir per part de la renda fixa governamental europea. No obstant això, la prima de risc italiana va seguir en zona de màxims i en nivells no vists des de més de 5 anys. En relació al crèdit va destacar les ampliacions dels diferencials tant en les emissions de grau d'inversió com en emissions d'alt rendiment o "high yield". Quant al tipus de canvi EURUSD, aquest va tancar el mes en 1,1684 USD/EUR pràcticament sense variacions respecte el mes anterior (-0,08%). Finalment, en relació a les matèries primeres va destacar la convenció de l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) que va acordar augmentar la producció al voltant d'uns 600.000 barrils per dia fins als 32,5 milions. No obstant això, aquest increment no va ser suficient per alleujar les preocupacions sobre l'escassetat de subministrament, en un entorn on la demanda mundial creix més de pressa que la capacitat de producció del cru, fet que va portar el preu del Cru Brent a nivells de 79,44 usd/barril.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de juny amb una rendibilitat de -1,26% acumulant així un resultat en el que va d'any de -2,68%. Aquest ha estat un mes en què la majoria d'estratègies en cartera han donat resultat negatiu, només un 29% han aconseguit donar resultat positiu. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de les inversions alternatives long/short de crèdit i a renda variable zona Iberia, mentre que les principals detraccions van provenir de la inversió en renda variable emergent, renda fixa emergent i matèries primeres. D'aquesta forma, van destacar positivament els fons H2O Adagi (+2,19%) de long/short de crèdit i el fons CE Iberian (+1,81%) que inverteix en renda variable zona Iberia. Per la part negativa van destacar les correccions dels fons M&G Emerging Markets Bonds (-3,67%) de renda fixa emergent, el fons SISF Asian Total Return (-2,60%) de renda variable asiàtica exJapon i el ETF UBS CMCI Composite (-3,41%) de matèries primeres. Quant a operativa, durant el mes de juny es van realitzar alguns canvis en la cartera dins del mateix actiu reemplaçant el fons Parvest Japan Small Caps pel fons T Rowe Japanese Equity. A més, es va desfer la inversió en els fons M&G Emerging markets bonds i SISF Asian Total Return i es va introduir una nova inversió amb la incorporació del fons ECOFI Convertible bonds. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global negatiu (-0,06%).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de juny de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.