Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Dinàmica, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall de tipus d'actius, amb diferents estratègies de gestió i amb un excel·lent control de riscos.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més 400 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 12% i amb una clara vocació de preservar el capital. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 101.30694 / (19/01/2017)
Any actual 0.28%
1 any 1.51%
3 anys 0.99%
5 anys 0.89%

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Image representativa del fons

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Gestió Dinàmica, FI és un fons de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall de tipus d'actius, amb diferents estratègies de gestió i amb un excel·lent control de riscos.

Amb aquest fons d'inversió, els partícips poden beneficiar-se d'una gestió que aporta descorrelació respecte de la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn.

L'objectiu del fons és batre la rendibilitat del Eonia més 400 punts bàsics amb un objectiu de volatilitat mitjana anual màxima del 12% i amb una clara vocació de preservar el capital. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 101.30694
(19/01/2017)
0.28% 1.51% 0.99% 0.89% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -1.288
En l'any 0.282
1 any 1.51
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.282
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
2013 -2.305
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

L'any 2016, marcat pel Brexit i el triomf de Donald Trump en les eleccions presidencials d'Estats Units, va culminar amb un mes de desembre en el qual no van faltar els esdeveniments macroeconòmics. El mes va començar des d'Europa amb la pèrdua del referèndum italià per un ampli marge, en relació a les reformes constitucionals proposades pel govern. Després del resultat, el primer ministre italià Matteo Renzi va anunciar la seva dimissió. Pocs dies després el BCE va decidir mantenir els tipus d'interès sense canvis, però va donar a conèixer l'ampliació del programa de compres d'actius fins a finals de 2017. Addicionalment va confirmar la rebaixa fins a 60 mil milions d'euros de compres mensuals, des dels 80 mil milions actuals i respecte als actius aptes, es va ampliar el rang de venciment i es flexibilitzarà la compra a actius amb rendiment per sota del tipus d'interès de la facilitat de dipòsit. En relació a les perspectives, el BCE va mantenir sense canvis les seves previsions respecte al PIB i va incrementar les seves previsions respecte a inflació, atenent al repunt dels preus del petroli. Des d'EUA, el 14 de desembre després d'un any des de l'últim augment, va arribar l'esperada decisió de la Reserva Federal que va elevar els tipus en un 0,25%, en la qual va anar la seva última reunió abans que Donald Trump es converteixi en president i portant els tipus d'interès al seu màxim nivell des de finals de 2008, un 0.75%. La FED va assenyalar que les expectatives de creixement i les previsions d'inflació romanen en general sense canvis, la qual cosa reflecteix una economia propera a la plena ocupació i una inflació subjacent entorn de l'objectiu del 2%, garantint així el camí cap a una normalització monetària que es va veure ralentida per la inestabilitat dels mercats en la primera meitat de 2016. Addicionalment, la predicció de la FED del nombre d'augments dels tipus va incrementar des de dos a tres en 2017, la qual cosa va implicar un missatge més agressiu de l'esperat.

Passant al detall de l'evolució dels actius financers, en l'últim mes de l'any l'evolució de la renda variable va ser positiva de forma generalitzada. Les rendibilitats més destacades van venir de la mà d'Europa, complint-se durant aquest mes les bones expectatives de l'àrea geogràfica, on el Eurostoxx 50 es va revaloritzar un 7.83% i l'Ibex 35 va pujar un 7.64%. Al desembre el mercat americà va experimentar un avanç més moderat (S&P 500 +1.82%) però va finalitzar l'any amb un dels millors resultats (S&P 500 +9.54%). Els mercats emergents van moderar la correcció experimentada durant novembre, després del resultat de les eleccions americanes i l'índex MSCI Emerging Markets va tancar el mes pràcticament pla (-0.06%) acumulant una rendibilitat durant el 2016 de 8.58%. D'aquesta forma l'índex global MSCI World va finalitzar el mes de desembre amb una rendibilitat de 2.29%.

Pel que fa a la renda fixa, els actius més conservadors van tenir comportaments diferenciats depenent de l'àrea geogràfica. Des d'Estats Units, amb l'esperada pujada de tipus per part de la FED, la referència del tipus a 10 anys va continuar la seva tendència d'ampliació, tancant l'any a nivells de 2.44. No obstant això des d'Europa, la referència alemanya a 10 anys va tancar desembre a nivells de 0.208, després d'una primera part del mes en la qual va arribar a fregar nivells de 0.40 i una segona meitat de mes d'estrenyiment. En energia, després de l'acord de l'OPEP per reduir la producció en 1.2 milions de barrils diaris, el cru es va incrementar en un altre 12.58% tancant a 56,82 usd/bbl i acumulant una revaloració al llarg del 2016 de 52.41%. Pel que fa a les divises, el dòlar va confirmar la seva tendència alcista enfront del EUR tancant a 1.0517 (EURUSD -0.68%) i arribant a un mínim durant el mes d'1.039. D'aquesta forma l'Euro va corregir enfront del Dòlar un 3.18% en el transcurs de l'any.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de desembre amb una correcció de -0.17%, sent el resultat acumulat de l'any de +0.64%. Els fons van tenir un comportament mixt encara que van generar una aportació global positiva durant el mes i la correcció del fons es va deure principalment a les estratègies en derivats que van contribuir negativament a la cartera (-1.06%). Les principals contribucions van provenir de fons de renda variable europea i renda variable relacionada amb les matèries primeres or i energia. D'aquesta manera, el fons Elcano Inversions Financeres va presentar una pujada del 4,51%, el fons BGF World Gold va pujar un 7,47% i el fons BGF World Energy un 4,61%. Les principals detraccions van provenir de les estratègies de tornada absoluta; el fons Amundi Absolute Volatility Europe va cedir un -0.71%, el fons DBX Itraxx Crossover Short, de posicions curtes en CDS, va cedir un -2.73% i el fons de tornada absoluta de renda variable americana Artemis US Absolute Return un -0.63% en el mes. Quant a operativa es va reduir pes en estratègies alternatives amb la venda dels fons long short de renda variable RAM Long/Short European Equities i el fons Nordea Stable Equity, i es va realitzar la compra del fons Fidelity Global Finance Services. Durant el mes de desembre, addicionalment, per successives entrades de patrimoni es va dur a terme un rebalanceo general de la cartera.