Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 102.27126 / (18/10/2017)
Any actual 1.24%
1 any -0.04%
3 anys 2.59%
5 anys 0.56%

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Gestió Dinàmica, FI
ISIN: ES0119488007

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 102.27126
(18/10/2017)
1.24% -0.04% 2.59% 0.56% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 oct. 2017 102.27126 0,017%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.26
En l'any 1.236
1 any -0.045
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 0.494
Trimestre 2 -0.275
Trimestre 1 0.942
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 1.236
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
2013 -2.305
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/10/2017 102.27126 54.989.549,67 0,017%
17/10/2017 102.25372 55.084.251,63 -0,084%
16/10/2017 102.33965 55.283.491,09 0,001%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

Al setembre els mercats de renda variable van tancar en terreny positiu de forma generalitzada, sent els mercats emergents els que en aquest cas van posar la nota negativa (MSCI Emerging Markets -0,55%). El millor resultat del mes va correspondre al mercat europeu amb el Eurostoxx 50 apreciant-se un 5,07% i amb una revaloració més moderada en borses com l'Espanyola on l'Ibex es va apreciar un 0,80%. A nivell global el MSCI World va tancar el mes amb una rendibilitat de 2,08% i els resultats van ser també positius per a Estats Units (S&P500 Index +1,93% en USD) i Japó (NIKKEI225 Index +3,61% en JPY).

La renda fixa governamental va experimentar pujades de tipus tant a Europa com és Estats Units: la referència alemanya a 10 anys va tancar a nivells de 0,464, ampliant 10 punts bàsics i per la seva banda la referència del tipus a 10 anys d'Estats Units va finalitzar el mes a nivells de 2,33, la qual cosa suposa una ampliació de 22 punts bàsics. En relació amb el crèdit, ampliació de diferencials generalitzada tant en grau d'inversió com en alt rendiment. Quant a matèries primeres, el preu del petroli Brent va experimentar un alça de 9,85% tancant el mes en 57,54 usd/*bbl.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de setembre amb una rendibilitat de -0,07% sent el resultat acumulat de l'any de +1,16%. Durant el mes, el 65% de les estratègies en cartera va tancar amb rendibilitats positives i un 35% va contribuir negativament. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de l'exposició a la renda variable europea i de Japó, mentre que les principals detraccions van provenir de l'exposició a matèries primeres i d'algunes estratègies alternatives. D'aquesta forma, van destacar positivament els fons de renda variable europea CE Borsa Euro Plus (+4,13%), Ishares EuroStoxx Banks ETF (+4,89%) i el fons Parvest Equity Japan Small Cap(+4,36%) que inverteix en petites companyies japoneses amb potencial de creixement. Per la part negativa va destacar la correcció del preu de l'or a través del fons DB Physical Gold EurHedge (-2,73%) i va destacar també la rendibilitat del fons MAN AHL Trend Alternative(-3,93%) amb estratègies quantitatives CTA corregint així part de la bona rendibilitat de l'any.

Durant setembre es va incrementar el pes en renda fixa emergent introduint tres nous fons, DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable que inverteix en deute sobirà divisa local de països emergents amb criteris ISR, el fons Lombard Àsia ValueBond de renda fixa d'alta qualitat zona Àsia, i el fons Aberdeen Indian Bond que inverteix en renda fixa local de l'Índia. A més, a causa d'entrades de patrimoni en el fons, es va realitzar un rebalanceo després d'una anàlisi detallada sobre la contribució al risc global de la cartera de cada estratègia i es va incrementar el pes en aquelles estratègies amb majors expectatives. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures o com a inversió, amb un resultat global negatiu (-0,24%).