Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 94.09233 / (07/12/2018)
Any actual -7.18%
1 any -7.30%
3 anys -2.11%
5 anys -0.60%

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 94.09233
(07/12/2018)
-7.18% -7.30% -2.11% -0.60% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
07 des. 2018 94.09233 0,465%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -5.9
En l'any -7.185
1 any -7.304
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.668
Trimestre 2 -1.057
Trimestre 1 -1.639
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -7.185
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
07/12/2018 94.09233 27.929.057,08 0,465%
06/12/2018 93.65723 27.982.825,85 -0,310%
05/12/2018 93.94844 28.069.835,55 -0,029%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

Durant el mes d'octubre, el Fondo Monetari Internacional va publicar les perspectives de creixement per als períodes 2018 i 2019. L'entitat va rebaixar del 3,9% al 3,7% la previsió del creixement global, on unes condicions financeres més restrictives, l'increment de les tensions comercials i la pujada del preu de l'energia van ser els factors que més van influir en la revisió a la baixa. L'economia nord-americana no mostra signes de debilitament; durant el període es va publicar la primera estimació del PIB del tercer trimestre, que es va situar en el 3,5% anualitzat, i la taxa de desocupació es va situar en el 3,7%, el nivell més baix dels últims 49 anys. No es pot dir el mateix del vell continent, on la incertesa del Brexit, l'evolució de les negociacions pressupostàries a Itàlia i les tensions comercials estan afectant a les perspectives de l'activitat europea. En relació a l'evolució dels mercats, va tornar la volatilitat i l'increment de l'aversió al risc, sent octubre el pitjor mes per a la renda variable internacional des de maig 2012 (MSCI World -7.42%). No va haver-hi un únic catalitzador per als descensos acusats, sinó que va ser una combinació de factors el que va pesar sobre el sentiment de l'inversor. Als Estats Units, l'índex nord-americà S&P 500 va tancar amb una reculada del 6,94%, mentre que l'índex de tecnològiques Nasdaq Composite va corregir un 9.2%. En el vell continent l'índex Euro Stoxx 50 va tancar amb una caiguda del 5,93%, mentre que l'índex japonès Nikkey 225 va corregir un 9,20%. Al mercat de deute, el bo del tresor alemany a 10 anys va actuar com a valor va refugiar i els rendiments van caure 9 pb fins a tancar a nivells del 0,39%. D'altra banda, va destacar l'ampliació de la prima de risc italiana, que es va situar en 304 pb després del rebuig per part de la Comision Europea del pla pressupostari italià. Els índexs de bons corporatius, tant de grau d'inversió com d'alt rendiment, van registrar pèrdues després de l'increment dels diferencials de crèdit. En relació a les matèries primeres va destacar la caiguda del preu del petroli (Brent -8,76%), que es va veure afectat davant l'increment de la producció per part dels països de l'OPEP i Rússia i l'exempció temporal a països com Xina, Índia i Corea del Sud d'importació de petroli iranià per part d'Estats Units. D'altra banda, l'or va actuar com a valor refugio i es va revaloritzar un 1,97% durant el període. En termes de divisa l'euro es va depreciar un 2,52% en el seu encreuament front el dòlar acumulant una depreciació del 5,77% en 2018.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes d'octubre amb una rendibilitat de -2,86% acumulant així un resultat en el que va d'any de -6,09%. Aquest mes d'octubre ha representat un dels pitjors mesos per a la cartera on només un 15% de les estratègies van donar resultats positius Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de les inversions en bons flotants dels EUA i algunes estratègies alternatives, mentre que les principals detraccions van provenir de la inversió en renda variable nord-americana  sobre petites companyies i regne unit. D'aquesta forma, van destacar positivament el fons Deutsche USD Floating Rates notis (+0,10%) que inverteix bons flotants americans i Pictet TR Diversifide Alpha (+0,37%) market neutral. Per la part negativa van destacar les correccions del fons Polar UK Absolute Equity (-13,41%) long/*short de renda variable Regne Unit i el fons Artemis US Small Caps (-9,40%) de renda variable americana petites companyies. Quant a operativa, durant el mes d'octubre es van realitzar alguns canvis en la cartera; es van desfer les inversions en els fons Jupiter Global Convertible Bonds, Old Mutual UK Small Companies i BB Adamant Healthcare Index. A més es van reduir els pesos dels fons Polar UK Abs Return Equity, Pictet TR Mandarin, Artemis US Small Companies i MFS Prudent Capital acumulant així efectiu en la cartera. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global negatiu (-0,16%).

 

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de novembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.