Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE 2019 Borsa Europa Garantit, FI
ISIN: ES0157327000

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE 2019 Borsa Europa Garantit, FI és un fons d'inversió garantit de rendiment variable que garanteix la inversió inicial al venciment de la garantia, més la rendibilitat punt a punt de l'índex DJ Eurostoxx 50, amb un mínim del 1,5% i un màxim del 30% (TAE mínima del 0,30% i TAE màxima del 5,42%)

El termini de la inversió és de 4 anys i 11 mesos i el fons disposa de finestres de liquiditat el 22 de març de 2017 i el 22 març 2018 on el partícip podrà reemborsar les participacions sense comissió de reemborsament.

Contractar - CE 2019 Borsa Europa Garantit, FI
Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 6.97474 / (15/03/2019)
Any actual 4.60%
1 any -2.10%
3 anys 0.51%
5 anys 1.15%


CE 2019 Borsa Europa Garantit, FI
ISIN: ES0157327000

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE 2019 Borsa Europa Garantit, FI és un fons d'inversió garantit de rendiment variable que garanteix la inversió inicial al venciment de la garantia, més la rendibilitat punt a punt de l'índex DJ Eurostoxx 50, amb un mínim del 1,5% i un màxim del 30% (TAE mínima del 0,30% i TAE màxima del 5,42%)

El termini de la inversió és de 4 anys i 11 mesos i el fons disposa de finestres de liquiditat el 22 de març de 2017 i el 22 març 2018 on el partícip podrà reemborsar les participacions sense comissió de reemborsament.

Cerrar  
 • Molt conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

 • Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

 • Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 6.97474
(15/03/2019)
4.60% -2.10% 0.51% 1.15% Contractar - CE 2019 Borsa Europa Garantit, FI


Caixa d'Enginyers garanteix al fons a venciment (22/03/19) el 100% del valor liquidatiu inicial (04/04/14) incrementat per la variació de l'índex Eurostoxx 50 (Price Eur), prenent com a valor inicial, el seu preu de tancament a 07/04/2014 i el del 18/03/2019 com a final, amb un mínim de l'1,5% (TAE mínima 0,30%) i un màxim del 30% (TAE màxima 5,42%).

Fins al 04/04/14, i des del 23/03/19 inclusivament, el patrimoni s'invertirà en liquiditat i en repos a dia sobre Deute de l'Estat. Amb la finalitat d'obtenir la rendibilitat garantida, des del 05/04/14 fins al 22/03/19 invertirà en renda fixa (RF) pública i privada, amb venciment proper al de la garantia. A més s'invertirà en una opció OTC referenciada al Eurostoxx 50 (Price Eur).

 

Caixa Enginyers 2019 Bolsa Euro Garantit, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4184.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
15 març 2019 6.97474 1,183%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.059
En l'any 4.604
1 any -2.104
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 4.604
2018 -8.065
2017 2.625
2016 1.019
2015 1.799
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
15/03/2019 6.97474 22.098.374,17 1,183%
14/03/2019 6.89321 21.840.068,5 0,563%
13/03/2019 6.85463 21.717.812,32 0,627%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat      

Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues.

Categoria CNMV: Garantit de Rendiment Fix

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys per vèncer la garantia el 22/03/2019.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 28 de febrer de 2019. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.