Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE 2017 Garantit, FI
ISIN: ES0164375000

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE 2017 Garantit, FI, és un fons d'inversió garantit que garanteix que el valor liquidatiu de cada participació a 28 d'abril de 2017 sigui igual al del 18 de gener de 2013 més una rendibilitat del 18,50%, com a mínim (4, 05% TAE).

El termini de la inversió és de 4 anys i 3 mesos i el fons disposa d'una finestra de liquiditat el 28 d'abril de 2016 on el partícip podrà reemborsar les participacions sense comissió de reemborsament

Contractar - CE 2017 Garantit, FI
Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 7.77595 / (26/04/2017)
Any actual -0.16%
1 any 0.04%
3 anys 0.48%
5 anys -

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE 2017 Garantit, FI
ISIN: ES0164375000

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE 2017 Garantit, FI, és un fons d'inversió garantit que garanteix que el valor liquidatiu de cada participació a 28 d'abril de 2017 sigui igual al del 18 de gener de 2013 més una rendibilitat del 18,50%, com a mínim (4, 05% TAE).

El termini de la inversió és de 4 anys i 3 mesos i el fons disposa d'una finestra de liquiditat el 28 d'abril de 2016 on el partícip podrà reemborsar les participacions sense comissió de reemborsament

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 7.77595
(26/04/2017)
-0.16% 0.04% 0.48% - Contractar - CE 2017 Garantit, FI

*Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Caixa d'Enginyers garanteix al fons a venciment (28/04/2017) el valor liquidatiu inicial (18/01/2013) i una rendibilitat fixa del 18,50%, la qual cosa suposa una TAE del 4,05% per a participacions subscrites el 18/01/2013 i mantingudes fins al 28/04/2017.

Fins al 18/01/2013 i des del 29/04/2017 inclusivament, s'invertirà en liquiditat o repos, amb venciments inferiors a 2 setmanes, sobre Deute Públic emès per l'Estat d'Espanya. Amb la finalitat d'obtenir la rendibilitat garantida, desde el 19/01/2013 i fins al 28/04/2017 inclusivament, el fons invertirà en renda fixa pública i privada, excloses titulitzacions, amb venciment proper al de la garantia

 

Caixa Enginyers Garantit 2017, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4123.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

 

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.246
En l'any -0.165
1 any 0.038
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -0.123
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.165
2016 -0.06
2015 0.358
2014 4.901
2013 12.927
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat      

Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues.

Categoria CNMV: Garantit de Rendiment Fix

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys i 3 mesos per vèncer la garantia el 28/04/2017.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.