Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Iberian Equity, FI és un fons de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica amb un potencial de creixement infravalorat pel mercat.

L'estratègia segueix un enfoc ascendent (bottom-up) i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci  i els fonamentals de les companyies, tot adoptant una perspectiva a llarg termini. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 4 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 8.66332 / (16/02/2017)
Any actual 2.88%
1 any 24.51%
3 anys 2.90%
5 anys 7.79%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de gener de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Iberian Equity, FI
ISIN: ES0122708037

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Iberian Equity, FI és un fons de renda variable que inverteix de forma oportunista en les millors companyies d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica amb un potencial de creixement infravalorat pel mercat.

L'estratègia segueix un enfoc ascendent (bottom-up) i sense restriccions, centrant-se en els models de negoci  i els fonamentals de les companyies, tot adoptant una perspectiva a llarg termini. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 4 Estrelles Morningstar de 5 8.66332
(16/02/2017)
2.88% 24.51% 2.90% 7.79% Contractar - CE Iberian Equity, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de gener de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició del fons a valors de renda variable serà superior al 75%, produint-se en entitats radicades a Espanya i Portugal, que cotitzin en mercats organitzats d'aquests països.

El fons podrà aconseguir una exposició de fins a un 15% en valors d'entitats radicades a Llatinoamèrica, la cotització de les quals es realitzi en mercats organitzats tant de Llatinoamèrica com d'Europa o Estats Units. No s'estableix cap límit de capitalització.

El fons podrà invertir en actius monetaris i valors de renda fixa pública o privada emesos per entitats radicades a Espanya o Portugal. La qualificació crediticia mínima serà mitjana (rating BBB-). La inversió en actius de renda fixa podrà realitzar-se a qualsevol termini als mercats espanyols i també internacionals.

L'exposició a risc albira serà sempre inferior al 30%.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 8.626
En l'any 2.884
1 any 24.506
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 2.884
2016 4.533
2015 -1.114
2014 5.005
2013 21.755
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, i pot generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Euro

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El fons va tancar el primer mes de l'any amb una lleugera caiguda del 0,39%, igualant la pròpia aconseguida per l'Ibex-35. Durant l'inici de 2017 es va conèixer que la economia espanyola va aconseguir un creixement per 13é trimestre consecutiu, aconseguint expandir-se un 0,7% en el quart trimestre de 2016 i tancant l'any amb un creixement del 3,2%, el mateix que l'experimentat durant 2015. Les dades es van publicar després de conèixer que la taxa de desocupació es va reduir a mínims dels últims 7 anys, sent el 18,9% la taxa oficial de tancament de 2016 i la seva futura evolució seguirà sent clau per mantenir els nivells de creixement experimentats durant els últims dos anys, els quals han estat per sobre de la mitjana de la resta de països de la Zona Euro. Pel costat microeconòmic, es va iniciar la publicació dels resultats del quart trimestre, sent els bancs els primers a publicar.

En general, el to ha estat positiu, amb un comportament operatiu moderadament acceptable i amb una menor dotació a provisions que compensa la caiguda per ingressos de les seves carteres pròpies. Dels dos grans bancs van destacar les regions de Brasil i el Regne Unit per al Banc Santander, mentre que el to va ser més caut per a Mèxic per part del BBVA. Aquest to es va traslladar al comportament mensual de les cotitzacions dels bancs i va resultar ser el principal detractor per al comportament relatiu durant gener amb més de 100 pb, seguit de l'exposició a Portugal que detrajo 25 pb a la rendibilitat de la cartera. Pel costat positiu, la forta infraponderación en elèctriques (+51 pb) i el bon comportament de les accions de Grifols ordinària i preferent (+4,98% i 46 pb) van contribuir a la rendibilitat del fons. Durant el mes es va introduir en cartera la embotelladora europea Coca Cola European Partners en considerar que el mercat no està considerant els beneficis operatius de les sinergies en costos després de la seva fusió. Addicionalment, es va augmentar el pes en Acerinox, Galp i Banc Santander i es va reduir en Grifols i Catalana Occident després del bon acompliment experimentat recentment.