Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Emergents, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divisa diferent a l'euro.

L'estratègia de gestió del fons busca mantenir uns nivells de volatilitat semblants a l'índex de referència, sent un índex de renta variable emergent compost per accions de companyies situades en països emergents.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets en Euros. 

El fons CE Emergents, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 6 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.7133 / (18/01/2019)
Any actual 7.58%
1 any -13.62%
3 anys 8.71%
5 anys 4.79%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Emergents, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Emergents, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional que inverteix en valors cotitzats de mercats de països no pertanyents a la zona euro i en valors denominats en divisa diferent a l'euro.

L'estratègia de gestió del fons busca mantenir uns nivells de volatilitat semblants a l'índex de referència, sent un índex de renta variable emergent compost per accions de companyies situades en països emergents.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI Emerging Markets en Euros. 

El fons CE Emergents, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 6 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 12.7133
(18/01/2019)
7.58% -13.62% 8.71% 4.79% Contractar - CE Emergents, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició a renda variable serà superior al 75%, en valors de companyies radicades en països considerats emergents, així com en companyies no radicades en aquests països però que inverteixin o centrin en ells la seva activitat.

L'exposició del fons a valors cotitzats en mercats de països no pertanyents a l'àrea euro, així com l'exposició a valors denominats en divises diferents de l'euro podrà aconseguir el 100% del patrimoni. La resta es podrà invertir en actius de renda fixa pública i privada, negociada a qualsevol mercat, amb una durada mitjana de la cartera no superior a 5 anys, i, com a mínim, de qualitat crediticia mitjana (mínim BBB-).

Dins de la inversió en renda fixa es podrà invertir en dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment no superior a un any en entitats de crèdit de la UE o d'estats membres, radicades en l'OCDE i subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids, d'igual qualitat crediticia que la resta de la renda fixa excepte para els dipòsits fins a un 10%, que podran ser en entitats que no hagin estat qualificades per alguna agència de *rating, normalment l'entitat dipositària.

 

Caixa Enginyers Emergents, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2997.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 gen. 2019 12.7133 0,554%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -7.695
En l'any 7.582
1 any -13.615
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 7.582
2018 -16.602
2017 18.771
2016 8.012
2015 2.64
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/01/2019 12.7133 14.212.178,25 0,554%
17/01/2019 12.64323 14.148.765,83 0,334%
16/01/2019 12.60118 14.101.444,18 0,988%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que pretenen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El fons va tancar el mes de desembre amb una caiguda del 4,41%, en línia amb la pròpia obtinguda per l'índex de referència que va ser del 4,18%. D'aquesta manera, el CE Emergents finalitza un fluix 2018, deixant-se un 16,61% l'any i donant per finalitzada la ratxa positiva dels últims 4 anys amb rendibilitats positives de forma consecutiva. La tònica durant el mes no va diferir i el pessimisme va continuar instaurat en l'ànim dels inversors, els quals es mantenen centrats en el soroll geopolític que ve principalment del costat americà. Però la veritat és que la deterioració dels fonamentals experimentat fins avui no s'ajusta a la correcció experimentada durant els últims mesos i de fet oculta segments de mercat on es comencen a observar signes de clara millora. Si bé la gradual desacceleració a la Xina està sent significativament intensa, el comportament recent ha portat a les valoracions a cotitzar amb un PER per sota de 12 vegades, valoracions similars a les del 2016, any a partir del qual els actius emergents van iniciar una fase d'explosiva recuperació. Caldrà monitorar de prop si els inversors anticipen correctament la magnitud de la desacceleració dels beneficis corporatius. El motiu principal del mal comportament tant absolut com relatiu del fons va estar motivat per l'exposició a accions xineses i la mala selecció de companyies tant a la Xina com al Brasil que va entelar el bon acompliment a Hong Kong, Corea del Sud i Espanya. Així, els majors contribuïdors a la cartera van ser Grup Aeroportuari del Centre Nord (+6,32%) després de diluir-se les preocupacions sobre el grau d'intervenció de López Obrador a Mèxic i Goldcorp (+5,60%) a la calor de les pujades del preu de l'or per comportament d'actiu refugi. Pel costat dels detractors van destacar les companyies de consum discrecional xineses com Alibaba, Jd.com, Baidu, Baozun o Brilliance Xina, totes elles amb caigudes al voltant del 15% i que posen de manifest la desacceleració d'una banda però també la falta de capacitat que existeix avui dia a mantenir inversions amb molt de potencial però que travessen per problemes amb caràcter conjuntural. Durant el mes es va desfer la posició en el grup hoteler mexicà Santa Fe i es va reinvertir en el fons Morgan Stanley Xina A, un vehicle cotitzat que inverteix en companyies del mercat local xinès amb una valoració de 10 vegades beneficis, els quals s'espera que creixin a taxes de doble dígit anualitzats durant els pròxims tres anys. A part de l'atractiu de la cartera també esmentar que els gestors tenen un dels millors historials de gestió des de que es van fer càrrec del mandat en 2012 i a més, el fons cotitza amb un descompte aproximat del 15% sobre el seu NAV (és a dir, estem comprant per 100 usd alguna cosa que val 115 usd a preus de mercat). Per a 2019 confiem que les tensions comercials es resolguin i això permeti aflorar tot el valor que amaguen les companyies en cartera.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de desembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.