Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 709.36737 / (21/09/2017)
Any actual -0.06%
1 any 0.04%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Juliol de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 709.36737
(21/09/2017)
-0.06% 0.04% - - Contractar - CE Premier, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Juliol de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
21 set. 2017 709.36737 -0,064%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.078
En l'any -0.058
1 any 0.04
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.174
Trimestre 1 0.252
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.058
2016 1.623
2015 -0.25
2014 -
2013 -
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
21/09/2017 709.36737 124.230.163,66 -0,064%
20/09/2017 709.82423 124.538.057,84 0,134%
19/09/2017 708.87147 124.562.791,07 -0,058%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CI Premier tanca el mes amb una caiguda del 0,17% minvat per la depreciació de la lliura esterlina (-2,57%) i el dòlar (-0,57%) respecte el euro illeugera ampliació del crèdit en general. Durant el mes d'agost, els mercats financers van estar marcats per les compareixences de Mario Draghi i Janet Yellenen Jackson Hole. Segons el president del BCE, una dels majors desafiaments als quals s'enfronta l'economia global és el creixent proteccionisme. Draghi remarcar que les barreres al comerç internacional han crescut de manera sostinguda des de l'any 2000, passat d'afectar al 1% dels productes fins al 2,5% l'actualitat. D'aquesta manera, aquest gir al proteccionisme podria ser un un problema per a l'augment de la productivitat i el creixement potencial del globalde l'economia. Pel seu costat, Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, va afirmar que la crisi financera de 2008 va destapar les vulnerabilitats d'unsistema financer que estava assumint massa risc, especialment en el sector immobiliari. D'altra banda, Yellen va ressaltar que en l'actualitat, i després de lesreformes realitzades, el sistema financer és substancialment més segur defensant així el paper que havia tingut la Reserva Federal durant la crisi. presidenta de la Fed es va distanciar d'aquesta manera de la proposta del president Trump, la qual advoca per eliminar part de les reformes que restringeixenels camins d'inversió dels bancs nord-americans. En el Regne Unit, els negociacions pel Brexit estan començant a fer nosa en l'economia britànica.

Durantsegon trimestre de l'any la despesa de les llars va augmentar únicament un 0,1% (vs 0,4% del primer trimestre), la qual cosa sembla estar indicant que famílies s'han ressentit de la depreciació de la lliura (cau un 2,57% en el seu encreuament amb l'euro en l'últim mes) i l'augment de la inflació. Part deldescens del consum privat va ser compensat per una major contribució de la despesa pública i de la inversió en béns de capital (en la seva majoria inversiópública i construcció d'habitatges, amb la inversió empresarial plana). La falta d'avanços d'una negociació amb uns terminis tan ajustats està afectant creixement de l'economia a través dels dos canals que s'han mostrat més sensibles des de l'inici del procés: la divisa i la inversió. Pocs moviments en elsactius de renda fixa durant el mes d'agost. Baixen les rendibilitats (-18pb) dels bons alemany i americà a 10 anys fins al 0,36% i el 2,12% respectivament les últimes 4 setmanes. Pel seu costat, tant la prima de risc espanyola com la italiana amplien lleugerament fins als 120 pb i els 168 pb respectivament un moviment d'aversió al risc provocat per la incertesa al voltant del conflicte a Corea del Nord. Pel seu costat, lleu ampliació del crèdit en general des mínims anuals. Tant el crèdit ¿Investment Grade¿ com el ¿High Yield¿(especulatiu) amplien fins als 55 i els 236 pb respectivament.