Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 702.51269 / (13/08/2018)
Any actual -0.68%
1 any -0.90%
3 anys 0.13%
5 anys 0.32%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 702.51269
(13/08/2018)
-0.68% -0.90% 0.13% 0.32% Contractar - CE Premier, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
13 ag. 2018 702.51269 -0,090%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.329
En l'any -0.676
1 any -0.901
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.363
Trimestre 1 -0.669
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.676
2017 -0.35
2016 1.623
2015 -0.25
2014 1.109
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
13/08/2018 702.51269 80.278.672,92 -0,090%
12/08/2018 703.14876 80.370.410,93 0,003%
11/08/2018 703.1291 80.368.164,45 0,003%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una pujada de el +0,32% beneficiat principalment per l'estrenyiment del crèdit. A Europa, El BCE va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès oficials. En el seu comunicat preliminar, l'entitat presidida per Mario Draghiva remarcar que s'espera que els tipus segueixin en els nivells actuals almenys fins a estiu de 2019 i en tot cas durant el temps necessari per assegurar la convergència sostinguda de la inflació cap a nivells inferiors, encara que propers, al 2% a mitjà termini. En relació a les mesures de política monetària no convencionals, les compres netes d'actius es van mantenir al ritme actual de 30 milions d'euros mensuals fins a final de setembre de 2018, per al desembre del mateix any, sempre i quant les dades macroeconòmiques confirmin les perspectives d'inflació a mitjà termini, s'acabin les compres netes d'actius. En relació a l'anàlisi econòmica, el BCE va destacar la recuperació del creixement dels préstecs al sector privat. La taxa de creixement interanual dels préstecs a les societats no financeres va augmentar fins al 4,1% al juny 2018, després del 3,7% registrat en el mes anterior. A EUA, en la seva compareixença semestral davant el Congrés, el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, destacava l'enfortiment del mercat laboral i la pujada de la inflació lleugerament per sobre de l'objectiu del 2% (impulsada principalment per l'increment dels preus de l'energia dels últims mesos). Quant a la taxa de desocupació, Powell va destacar la caiguda fins al 4% durant el primer semestre de l'any (nivell més baix de les últimes dues dècades). En relació a la política monetària, Powell va remarcar que, tenint en compte l'evolució de l'activitat econòmica, la Reserva Federal hauria de seguir pujant els tipus els interès de manera gradual en els propers mesos (el consens de mercat espera que s'elevin en 2 ocasions més en 2018). El risc a un major proteccionisme a nivell global que pogués desaccelerar el creixement econòmic ha marcat l'evolució dels mercats financers en les últimes 4 setmanes. A EUA, Trump va ressaltar que, de no arribar a un acord en matèria comercial que beneficiï respecte als termes actuals a la major potencial mundial, estava preparat per aplicar aranzels sobre la totalitat de les importacions procedents de Xina (valorades en 500.000 milions de USD). De moment, els aranzels ja en vigor són sobre 34.000 milions de USD i afecten a productes com a llavors, semiconductors o components d'avions. Setmanes de pocs canvis quant a tipus es refereix. La rendibilitat del bo alemany augmenta  fins al 0,44% des del 0,32% (zona de mínims anuals). Destacar l'actual diferencial en tipus nominals del deute alemany i nord-americà a 10 anys, el qual se situa en zona de màxims anuals (no vists en els últims 10 anys). Quant al deute europeu perifèric, les primes de risc espanyola i italiana estrenyen lleugerament fins als 96 pb i els 230 pb després de la forta ampliació soferta al maig, especialment a Itàlia, arran de la formació de govern al país transalpí amb els partits M5S i Llega Nord). Quant al crèdit, tant el ¿Investment Grade¿ com el ¿HighYield¿ estrenyen sensiblement des de màxims anuals recolzats per l'inici de la temporada de resultats, els quals fins al moment han estat positius a EUA i mixts a Europa.

 

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de juliol de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.