Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons amb vocació renda fixa internacional. La seva inversió intenta beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels deveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu superar la rendibilitat mitjana de la categoria RF Internacional segons Inverco. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 710.28181 / (26/05/2017)
Any actual 0.07%
1 any 0.79%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 30 d'Abril de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons amb vocació renda fixa internacional. La seva inversió intenta beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels deveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu superar la rendibilitat mitjana de la categoria RF Internacional segons Inverco. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 710.28181
(26/05/2017)
0.07% 0.79% - - Contractar - CE Premier, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 30 d'Abril de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.308
En l'any 0.071
1 any 0.794
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 0.252
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.071
2016 1.623
2015 -0.25
2014 -
2013 -
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una caiguda del 0,22% minvat per la pujada generalitzada de tipus. Durant el mes de març, els mercats financers van estar marcats per les reunions del Banc Central Europeu "BCE" i la Reserva Federal dels EUA. A Europa, la màxima institució monetària va decidir mantenir els tipus d'interès aplicables a les operacions principals de finançament, la facilitat marginal de crèdit i la facilitat de dipòsit en el 0%, el 0,25% i el -0,40% respectivament. Pel seu costat, el Consell de Govern va remarcar que els tipus d'interès oficials es mantindran en els nivells actuals, o inferiors, durant un període perllongat que superarà amb escreix l'horitzó de les compres netes d'actius per part del BCE.

En relació a les projeccions macroeconòmiques elaborades pels experts del BCE de la zona euro, s'espera que el PIB real creixi un 1,8% en 2017, un 1,7% en 2018 i un 1,6% en 2019. Si es comparen amb les projeccions realitzades al desembre de 2016, les perspectives de creixement s'han revisat lleugerament a l'alça per 2017 i 2018. Quant a la inflació, el BCE preveu que aquesta se situï en l'1,7% en 2017, l'1,6% en 2018 i l'1,7% en 2019 (també revisades a l'alça les previsions per 2017 i 2018 respecte desembre de 2016). A EUA, la Reserva Federal va elevar el rang dels tipus d'interès oficial en 0,25% fins al 0,75 - 1%, complint així el guió esperat. En el seu comunicat posterior, Janet Yellen, presidenta de la Fed, va destacar que la pujada de tipus venia recolzada pels progressos de l'economia quant a la creació d'ocupació i nivells d'inflació es refereix.

Pujada generalitzada de les rendibilitats dels actius de renda fixa conseqüència de les majors perspectives de creixement en el curt/mig termini (bones dades tant d'activitat com de confiança econòmica), la pujada de tipus per part de la Reserva Federal i la revisió a l'alça en les perspectives d'inflació per 2017 i 2018 del BCE. El bo alemany a 10 anys augmenta la seva rendibilitat fins al 0,33% des del 0,21%. Pel seu costat, la prima de risc francesa segueix al voltant dels 60 pb (nivells no vists des de febrer de 2014) a causa de la incertesa generada per les futures eleccions presidencials franceses (primera ronda el 23 d'abril i segona ronda el 7 de maig). Quant a la perifèria europea, la prima de risc italiana segueix clarament per sobre de l'espanyola (199 pb vs 134 pb). Tant el crèdit amb grau d'inversió com el d'elevat rendiment segueixen en zona de mínims anuals afermats per unes majors perspectives de creixement a mitjà termini.