Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons amb vocació renda fixa internacional. La seva inversió intenta beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels deveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu superar la rendibilitat mitjana de la categoria RF Internacional segons Inverco. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 710.08212 / (27/07/2017)
Any actual 0.04%
1 any 0.11%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 30 de Juny de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons amb vocació renda fixa internacional. La seva inversió intenta beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels deveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu superar la rendibilitat mitjana de la categoria RF Internacional segons Inverco. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 710.08212
(27/07/2017)
0.04% 0.11% - - Contractar - CE Premier, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 30 de Juny de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.108
En l'any 0.043
1 any 0.11
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.174
Trimestre 1 0.252
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.043
2016 1.623
2015 -0.25
2014 -
2013 -
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una caiguda del 0,32% minvat principalment per la depreciació del USD en el seu encreuament amb el EUR (-3,10%). Durant el mes de maig el Banc Central Europeu "BCE" va publicar el seu tercer butlletí econòmic de l'any. En ell, l'entitat presidida per Mario Draghi va destacar com la política monetària expansiva estava apuntalant la demanda domèstica, mentre que la inversió continuava beneficiant-se d'una condicions financeres molt favorables i les millores de la productivitat per part de les empreses. Pel seu costat, els salaris (lleugerament a l'alça) s'estan beneficiant de les reformes laborals del passat impulsant així la renda disponible i el consum privat.

Quant al nivell de preus, el BCE va ressaltar que la inflació subjacent segueix sent baixa alhora que s'espera que aquesta vagi pujant sostenidamente en el mig termini. A EUA, la Reserva Federal va publicar les minutes de la reunió de maig. En relació a la feblesa de la dada de PIB del primer trimestre, el Comitè econòmic va concloure que no únicament es devia a factors estacionals sinó que reflectia una lleugera disminució del consum minorista i inversió en inventaris. Quant a la taxa de desocupació, la Fed espera que aquesta segueixi disminuint gradualment en els propers 2 anys. Finalment, l'entitat presidida per Janet Yellen espera que els nivells d'inflació segueixin augmentant (reflectint una pujada en el preu de les importacions dels aliments i els béns no energètics). Pel seu costat, el preu del futur del Brent cau al voltant de 10% després de la reunió dels membres de l'OPEP "Organització de Països Exportadors de Petroli".

En ella, a pesar que es va acordar prorrogar l'acord de retallada de producció (durant 9 mesos més), el fet que els productors nord-americans s'encaminin a elevar la seva producció fins als 10 milions de barrils diaris a la fi d'any, podent cobrir així el dèficit de subministrament previst per la retallada de producció dels països de l'OPEP. Lleugera revaloració dels actius de renda fixa de durant el mes de maig a l'espera de les reunió del BCE i la Reserva Federal el proper mes. La rendibilitat del bo alemany a 10 anys es redueix lleugerament fins al 0,30% mentre que la del seu homòleg nord-americà descendeix fins al 2,20%.

Pel seu costat, tant la prima espanyola com la italiana estrenyen fins als 125 pb i els 190 pb respectivament. En relació al pendent de les corbes, aplanamient generalitzat en la majoria de corbes. Destaca el moviment del diferencial de la corba americana entre el 2 i el 10 anys, el qual es redueix fins a nivells no vists des de setembre de l'any passat davant l'expectativa de pujada de tipus per part de la Reserva Federal en la propera reunió de juny.  Quant al crèdit, continua el bon comportament tant de les emissions amb grau d'inversió com les emissions d'elevat rendiment.