Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 705.66749 / (17/05/2018)
Any actual -0.23%
1 any -0.73%
3 anys -0.04%
5 anys 0.40%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 705.66749
(17/05/2018)
-0.23% -0.73% -0.04% 0.40% Contractar - CE Premier, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
17 maig 2018 705.66749 -0,022%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.455
En l'any -0.23
1 any -0.726
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -0.669
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.23
2017 -0.35
2016 1.623
2015 -0.25
2014 1.109
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
17/05/2018 705.66749 91.428.694,71 -0,022%
16/05/2018 705.82264 91.589.134,85 0,003%
15/05/2018 705.79947 91.483.637,84 0,025%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una pujada del 0,30% beneficiant-se del bon comportament del crèdit i l'apreciació del dòlar nord-americà en el seu encreuament enfront l'euro (+2%). A Europa, el BCE va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès en el 0% en la seva reunió del mes d'abril i va afirmar que s'espera que els nivells actuals es mantinguin durant un període perllongat, que superarà amb escreix l'horitzó del programa de compra d'actius ¿QE¿. En relació a les mesures de política monetària no convencionals, l'entitat presidida per Mario Draghi preveu que les compres netes d'actius continuïn al ritme actual de 30.000 milions d'euros fins al final de setembre de 2018 o fins a una data posterior si fos necessari. En relació a l'evolució macroeconòmica en el vell continent, les últimes dades disponibles suggereixen certa moderació d'un creixement sòlid i generalitzat. Segons el BCE, la fortalesa de l'economia continua recolzant la confiança del BCE en què la inflació convergirà cap a l'objectiu (nivell inferior però proper al 2%). La màxima institució monetària va destacar com el consum intern s'estava veient recolzat per la millora de l'ocupació, degut en part a les reformes als mercats de treball i l'augment de la riquesa de les llars.  Pel seu costat, el FMI va actualitzar els pronòstics de creixement mundial per 2018 i 2019 amb canvis substancials, projectant-ho fins al 3,9%. Aquesta previsió ve sustentada per la solidesa ininterrompuda de l'acompliment de l'Eurozona, Japó, Xina i els EUA. A curt termini, l'entitat presidida per Christine Lagarde també espera que diverses economies emergents impulsin el seu creixement gràcies a la recuperació del preu de les matèries primeres. Segons el FMI, els motors d'aquesta expansió econòmica a nivell global segueixen sent l'acceleració de la inversió i, sobretot, del comerç internacional. A més llarg termini, el FMI preveu que les taxes de creixement per càpita  als països desenvolupats se situïn per sota dels nivells pre crisis a causa de l'envelliment de la població, taxes decreixents de participació en la força laboral i un augment feble de la productivitat. Destacar la pujada del preu de petroli Brent dels últims mesos (+4,90% a l'abril) a causa d'una oferta que ha disminuït notablement en els últims 18 mesos (retallada de subministrament per part dels països de l'OPEP i Rússia) i un augment del risc geopolític (EUA podria estar sospesant retirar l'acord nuclear amb Iran i imposar de nou sancions a les seves exportacions de petroli). Setmanes de pocs canvis als mercats de renda fixa. Lleus repunts en les rendibilitats del deute sobirà alemanya i nord-americana fins al 0,56% i el 2,95% respectivament. Pel seu costat, les primes de risc espanyola i italiana es redueixen lleugerament fins als 69 i els 119 pb respectivament. Bon comportament del crèdit en general després de mesos d'ampliació, d'aquesta manera, el crèdit ¿Investment Grade¿ es redueix 5 pb (fins als 54 pb) mentre que el ¿High Yield¿ redueix el seu spread en 12 pb (fins als 271 pb).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 d'abril de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.