Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 701.52022 / (19/07/2018)
Any actual -0.82%
1 any -1.29%
3 anys 0.05%
5 anys 0.31%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 701.52022
(19/07/2018)
-0.82% -1.29% 0.05% 0.31% Contractar - CE Premier, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
19 jul. 2018 701.52022 -0,014%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.751
En l'any -0.816
1 any -1.287
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.363
Trimestre 1 -0.669
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.816
2017 -0.35
2016 1.623
2015 -0.25
2014 1.109
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
19/07/2018 701.52022 81.662.779,38 -0,014%
18/07/2018 701.61891 81.739.415,84 0,003%
17/07/2018 701.59996 82.001.159,24 0,018%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CI Premier tanca el mes amb una caiguda del 0,28% afectat principalment per l'ampliació del crèdit en general. A Europa, el BCE, en la seva reunió de juny, va anunciar que a partir de setembre l'import de compres netes d'actius en el marc del programa "QE" es reduirà fins als 15.000 milions d'euros fins al final de desembre de 2018, moment en el qual cessessin les compres netes per part de la màxima institució monetària europea. En segon lloc, el BCE mantindrà la política de reinversió del principal dels valors que vagin vencent durant un període perllongat després del final de les compres netes. En relació a les mesures de política monetària convencionals, la institució presidida per Mario Draghi va decidir mantenir els tipus d'interès oficials sense variació, alhora que remarcava que espera que es mantinguin en els seus nivells actuals almenys fins a l'estiu de 2019 i sempre que estigui assegurat que l'evolució de la inflació es manté en línia amb les actuals expectatives del Consell de Govern. Finalment, Draghi, i tenint en compte les anàlisis econòmiques i monetàries, va confirmar que les decisions de política monetària adoptades seguiran assegurant un elevat grau d'acomodació per mantenir la convergència sostinguda de la inflació cap a nivells inferiors, però propers, al 2% en el mig termini. Als EUA, la Reserva Federal va decidir elevar el rang dels tipus d'interès fins a l'1,75% - 2% alhora que anticipava 2 pujades més en el que queda de 2018. La decisió va ser presa per unanimitat pel Comitè, el qual va destacar el descens de la taxa d'atur, la recuperació de la despesa de les llars i l'augment de la inversió de les empreses. En relació a el "timing" i grandària dels futurs ajustos en la política monetària, la Fed seguirà avaluant la tendència del mercat laboral i la inflació per anar adequant el ritme de pujada de tipus a l'evolució macroeconòmica. En relació a la guerra comercial, el passat 22 de juny van entrar en vigor els aranzels aprovats per la Comissió Europea sobre les importacions dels EUA i que afectaran a productes com el whiskey o les motocicletes. La decisió es va prendre com a contrapartida als aranzels imposats sobre les importacions d'acer i alumini dels EUA des de la UE, que s'han començat a aplicar des de principis de juny. Tot això ha fet augmentar el risc a un augment del proteccionisme, en un retòrica similar a l'observada amb Xina. Els actius de renda fixa segueixen cotitzant l'augment de la incertesa a una guerra comercial a gran escala. D'aquesta manera, actius refugi com són el bo alemany i el nord-americà a 10 anys segueixen revaloritzant-se i situen les seves rendibilitats en el 0,30% i el 2,86% respectivament. Pel seu costat, la prima de risc italiana segueix en zona de màxims i en nivells no vists des de feia més de 5 anys (238 pb) afectada la formació de govern per part del Lega Nord i el M5S. Pel seu costat, tant el crèdit "Investment Grade" com el "High Yield" amplien en l'últim mes minvats per la ralentització del creixement econòmic dels últims mesos assenyalat per diversos indicadors avançats.

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de juny de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.