Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 706.56836 / (18/01/2018)
Any actual -0.10%
1 any -0.44%
3 anys 0.04%
5 anys 0.49%


CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 706.56836
(18/01/2018)
-0.10% -0.44% 0.04% 0.49% Contractar - CE Premier, FI


La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 gen. 2018 706.56836 -0,034%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.506
En l'any -0.103
1 any -0.438
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.103
2017 -0.35
2016 1.623
2015 -0.25
2014 1.109
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/01/2018 706.56836 107.657.911,22 -0,034%
17/01/2018 706.81176 108.293.304,65 0,110%
16/01/2018 706.03327 108.714.262,79 0,074%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una caiguda del 0,17% minvat pel repunt de tipus generalitzat i la lleugera depreciació del dòlar americà (-0,85%) i la lliura esterlina (-0,89%) en el seu canvi enfront de l'euro. A Europa, el Banc Central Europeu "BCE", en la seva reunió de desembre, va mantenir sense variació els tipus d'interès oficials tal com esperava el consens de mercat. L'entitat presidida per Mario Draghi va ressaltar que se segueix esperant que els tipus d'interès es mantinguin en els nivells actuals durant un període perllongat que superarà amb escreix l'horitzó de les compres netes d'actius.

En relació a les mesures de política monetària no convencionals, es va confirmar que a partir de gener les compres netes continuaran a un ritme mensual de 30.000 milions d'euros fins al final de 2018, o fins a una data posterior si fos necessari i, en tot cas, fins que el Consell de Govern observi un ajust sostingut de la senda d'inflació que sigui compatible amb el seu objectiu del BCE. Quant a l'anàlisi econòmic, Draghi va destacar que l'expansió econòmica a la zona de l'euro va continuar en el tercer trimestre de 2017, amb un augment del PIB real del 0,6% en taxa intertrimestral.

D'altra banda, les últimes dades i els resultats d'enquestes més recents apunten a un dinamisme del creixement sòlid i generalitzat. En relació al nivell de preus, el BCE espera que la inflació harmonitzada a la zona euro se situï en l'1,5% a la fi de 2017, en l'1,4% en 2018, l'1,5% en 2019 i l'1,7% en 2020 (en comparació de les previsions de setembre aquestes han estat revisades a l'alça, degut principalment a l'augment dels preus del petroli i dels aliments). A l'altre costat de l'Atlàntic, la Reserva Federal, com era d'esperar, va decidir elevar els tipus d'interès oficials en un quart de punt fins al rang 1,25 - 1,50%. Aquesta decisió va ser presa després d'una anàlisi detallat de l'evolució del mercat laboral i els nivells d'inflació.

D'aquesta manera, l'entitat presidida per Janet Yellen espera que en el futur l'activitat econòmica se segueixi expandint a un ritme moderat i que les condicions del mercat laboral segueixin mostrant fortalesa. A l'hora de determinar el "timing" i grandària dels ajustos, els membres del Comitè tindran en compte les previsions quant a les condicions econòmiques i els nivells de preus. En relació a les matèries primeres, el preu del petroli se situa en màxims anuals després de pujar un 5,2% durant el mes de desembre. En l'última reunió de la OPEC, que va tenir lloc a Viena, els països membres van revisar a l'alça la previsió de demanda global del cru fins als 1,5 milions de barrils al dia per 2018.

Pel costat de l'oferta, els membres de la OPEC van arribar a un principi d'acord per mantenir els ajustos en la producció durant tot l'any proper. Setmanes amb lleuger repunt de les rendibilitats de la majoria de deutes sobirans del vell continent des de zona de mínims anuals a causa principalment de la revisió a l'alça en les projeccions de creixement econòmic a la zona euro per part del BCE. D'aquesta manera, la rendibilitat del bo alemany puja fins al 0,43% des del 0,37%. Pel seu costat, pujada tant de la prima espanyola com de la italiana fins als 159 i els 114 punts bàsics respectivament. A EUA, seguir destacant l'aplanament de la corba americana (el diferencial entre el deute a 2 anys i el deute a 10 anys se situa en els 52 punts bàsics) a causa de l'ancoratge de la part llarga de la corba (previsions d'una inflació continguda en el mig termini). Finalment, el diferencial de crèdit es manté en zona de mínims anuals sense pràcticament canvis (44 punts bàsics per el "Investment Grade" i 233 punts bàsics per el "High Yield").

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de desembre de 2017. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.