Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 702.84068 / (19/04/2018)
Any actual -0.63%
1 any -1.37%
3 anys -0.48%
5 anys 0.31%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 702.84068
(19/04/2018)
-0.63% -1.37% -0.48% 0.31% Contractar - CE Premier, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
19 abr. 2018 702.84068 -0,003%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -1.025
En l'any -0.63
1 any -1.371
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -0.669
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.63
2017 -0.35
2016 1.623
2015 -0.25
2014 1.109
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
19/04/2018 702.84068 92.999.611,45 -0,003%
18/04/2018 702.86527 93.047.855,99 -0,063%
17/04/2018 703.30489 93.148.081,36 0,033%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una caiguda del 0,51% minvat principalment per l'ampliació generalitzada del crèdit. A Europa, el BCE va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès en el 0% en la seva reunió del mes de març. En segon lloc, en relació a les mesures de política monetària no convencionals, l'entitat que presideix Mario Draghi  va confirmar que se seguiran realitzant compres en el marc de el "QE" al ritme actual de 30.000 milions d'euros fins al final de setembre de 2018 o fins a una data posterior en cas que fos necessari i, en tot cas, fins que el Consell de Govern observi un ajust sostingut de la inflació que sigui compatible amb l'objectiu del 2% marcat pel BCE.

Quant a l'evolució macroeconòmica, segons el BCE la informació més recent disponible confirma un dinamisme intens i generalitzat del creixement de l'economia en el vell continent que en els propers mesos hauria de seguir expandint-se a un ritme lleugerament més elevat de l'esperat anteriorment. Finalment, els indicadors de la inflació subjacent segueixen situant-se en nivells moderats sense mostrar signes convincents d'una tendència alcista sostinguda. Als EUA, la Reserva Federal va elevar en 25 punts bàsics els tipus d'interès oficial fins al rang 1,50% - 1,75%. Aquesta decisió es va prendre després de la constatació que el mercat laboral nord-americà seguia enfortint-se i l'activitat econòmica augmentava a un ritme moderat. Més concretament, la institució presidida per Jerome Powell destacava l'augment de la despesa de les llars mentre que a l'inversió privada s'havia moderat lleugerament després del fort impuls de l'últim trimestre de 2017.

Quant als nivells de la inflació subjacent (no inclou preus d'aliments i energia), aquests se segueixen situant per sota per sota del 2%. A Espanya, l'agència de qualificació S&P va elevar el rating del deute sobirà fins a A- des de BBB+amb perspectiva positiva. L'agència espera un augment del consum privat impulsat per la reducció de la taxa de desocupació, unes condicions financeres benignes i un augment de la confiança de les llars, la qual cosa, en segona instància, hauria de provocar un augment de la inversió i una recuperació del mercat immobiliari i de la construcció. Malgrat les bones perspectives econòmiques, S&P va remarcar que Espanya ha de seguir consolidant els pressupostos en el futur de cara al canvi de política monetària del BCE esperat en els propers anys. Continuació del moviment d'aversió al risc generalitzat als mercats financers de renda fixa davant l'amenaça d'un augment del proteccionisme a nivell global (Trump va anunciar l'aplicació d'un aranzel d'entre el 10% i el 25% a les importacions d'acer i alumini i la imposició d'altres aranzels per import de 60.000 milions de USD a productes importats de Xina). D'aquesta manera, revaloració dels actius refugi: la rendibilitat del bo alemany i el bo nord-americà a 10 anys cau fins al 0,50% i el 2,74% respectivament.

Pel seu costat, la rendibilitat del deute sobirà espanyola es redueix fins a l'1,16% beneficiada per la millora de rating per part de S&P. A l'altre costat de la balança, tant el crèdit "Investment Grade" com el "High Yield" amplia considerablement davant el risc que hi hagi una escalada en les mesures proteccionistes a nivell mundial que pugui tenir un efecte negatiu en l'evolució macroeconòmica global. Quant a les divises, el USD es deprecia un 1% mentre que la GBP s'aprecia un 0,80% en el seu encreuament enfront del EUR respectivament.

 

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de març de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.