Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons amb vocació renda fixa internacional. La seva inversió intenta beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels deveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu superar la rendibilitat mitjana de la categoria RF Internacional segons Inverco. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 711.49303 / (16/02/2017)
Any actual 0.24%
1 any 2.70%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de gener de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons amb vocació renda fixa internacional. La seva inversió intenta beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels deveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu superar la rendibilitat mitjana de la categoria RF Internacional segons Inverco. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 711.49303
(16/02/2017)
0.24% 2.70% - - Contractar - CE Premier, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de gener de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.137
En l'any 0.241
1 any 2.705
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.241
2016 1.623
2015 -0.25
2014 -
2013 -
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CI Premier tanca amb una lleugera caiguda del 0,08%, minvat principalment per la pujada generalitzada de tipus, la lleugera ampliació del crèdit i la depreciació del dòlar. Les últimes dades macroeconòmiques apunten a una acceleració de l'activitat a nivell global en els últims mesos de 2016. A Europa, tant els indicadors de confiança empresarial de la Comissió Europea com les enquestes als directors de compres ¿PMI¿ han registrat al llarg de l'últim trimestre de 2016 una notable millora, particularment de la indústria, impulsada per la pujada del preu de les matèries primeres, i en menor mesura en els serveis.

De la mateixa manera, la confiança dels consumidors i les expectatives de creació d'ocupació continuen evolucionant de forma positiva. Malgrat això, i una vegada desaparegui l'impuls positiu de la caiguda del preu del petroli en el consum intern, gran part del creixement de l'economia del vell continent dependrà en gran manera de l'evolució de la demanda externa, que actualment té un grau d'incertesa alt a causa de les negociacions per el "Brexit"  i els canvis en les polítiques econòmiques a EUA. A EUA, Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, va destacar que la decisió d'elevar els tipus d'interès era reflex de la confiança que tenien els membres del Comitè Executiu en la bona evolució de l'economia nord-americana aconseguint progressos en relació als nivells d'inflació i la taxa de desocupació. Preguntada per la grandària del balanç de la Fed, Yellen va afirmar que l'objectiu era anar reduint la grandària gradualment fent reinversió dels bons vençuts, descartant així l'opció de vendre part dels bons en balanç a mercat.  Malgrat això, Yellen va remarcar que de moment no hi havia cap calendari preestablert. Pel seu costat, l'euro s'aprecia lleugerament en el seu encreuament amb el dòlar (2,67%). Malgrat això, l'encreuament segueix en la part baixa del rang definit des de principis de 2015 (1,15 ¿ 1,05) recolzat per les previsibles mesures econòmiques de Trump (majors tipus d'interès, incentius per a la repatriació de part dels beneficis de companyies nord-americanes), una política monetària divergent amb el BCE i les incerteses polítiques a Europa (eleccions a França, Holanda i Alemanya) i les negociacions per el "Brexit".

Pujades generalitzades de la rendibilitat de la majoria de corbes sobiranes a causa del repunt en les expectatives d'inflació a nivell global. La rendibilitat del bo nord-americà a 10 anys puja fins a 2,45% mentre que la del seu homòleg alemany se situa en els 0,44% (des dels 0,21% del mes anterior). Quant a la perifèria europea, destaca el dispar comportament entre el deute espanyol i la italiana. Mentre que a Espanya, la prima de risc es manté estable, a Itàlia àmplia considerablement (+23 pb respecte al mes anterior) a causa de la inestabilitat política. Pel seu costat, tant el crèdit amb grau d'inversió com el d'alt rendiment amplien lleugerament des de mínims dels últims 12 mesos. Durant el mes es van introduir els bons de Vestas 2022 i SEB 2022 i es va realitzar un canvi de duració amb la compra del bo de Smurfit Kappa venciment 2024 i venda del venciment 2018.