Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons amb vocació renda fixa internacional. La seva inversió intenta beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels deveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu superar la rendibilitat mitjana de la categoria RF Internacional segons Inverco. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 708.79022 / (18/08/2017)
Any actual -0.14%
1 any -0.19%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Juliol de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons amb vocació renda fixa internacional. La seva inversió intenta beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels deveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu superar la rendibilitat mitjana de la categoria RF Internacional segons Inverco. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 708.79022
(18/08/2017)
-0.14% -0.19% - - Contractar - CE Premier, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Juliol de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 ag. 2017 708.79022 -0,076%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.47
En l'any -0.139
1 any -0.187
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.174
Trimestre 1 0.252
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.139
2016 1.623
2015 -0.25
2014 -
2013 -
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/08/2017 708.79022 126.940.749,59 -0,076%
17/08/2017 709.32809 127.063.446,85 0,027%
16/08/2017 709.1362 127.030.572,85 -0,008%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una caiguda del -0.10%. I és que malgrat el bon comportament de la Renda Fixa Corporatiu en unes corbes que van augmentar lleument, solament van poder contrarestar part de la caiguda de les divises. Durant el període s'ha produït una tímida reacció de les corbes de tipus d'interès de la zona Euro després de la reunió del BCE del mes de Julio. En ella, la institució presidida per Mario Draghi va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès oficials, remarcant que aquests es mantindran en els nivells actuals durant un període perllongat que superarà amb escreix l'horitzó de les compres netes d'actius.

En relació amb les mesures de política monetària no convencionals, Draghi va confirmar que les compres netes d'actius continuaran al ritme actual de 60.000 milions d'euros mensuals fins al final de desembre de 2017 o fins a una data posterior si fos necessari i, en tot cas, fins que el Consell de Govern observi un ajust sostingut de la senda d'inflació que sigui compatible amb el seu objectiu d'inflació. To lleugerament acomodaticio i intentant frenar l'eufòria deslligada després dels comentaris realitzats pel propi Draghi en el fòrum de Sintra, on va dir textualment ¿A mesura que l'economia europea es recuperi, una política monetària constant es torna més acomodaticia, per la qual cosa el BCE podria ajustar la seva política¿.  Finalment les corbes van tornar a agafar pendent amb les rendibilitats dels bons més llargues augmentant uns 8/10 punts bàsics.

La Renda Fixa Corporativa continuava amb el bon acompliment mostrat durant tot l'any amb lleugers estrenyiments de les primes de risc tant en empreses en grau d'inversió com en empreses d'alta rendibilitat. Un dels actius que més es va revaloritzar al juliol va ser l'Euro (+3.64% vs USD). El bon momentum macroeconòmic europeu contrasta amb un cert fre en les dades d'EUA, economia que segueix sense ser capaç de traslladar als salaris la pressió inflacionista que en teoria hauria d'haver-hi per cicle i en trobar-se pràcticament en plena ocupació. Els dubtes del mercat també es traslladen a la Fed, que segueix confiada a mantenir la senda alcista en tipus d'interès sense afectar per això a l'economia.