Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons amb vocació renda fixa internacional. La seva inversió intenta beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels deveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu superar la rendibilitat mitjana de la categoria RF Internacional segons Inverco. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 709.18364 / (23/03/2017)
Any actual -0.08%
1 any 1.37%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 28 de febrer de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons amb vocació renda fixa internacional. La seva inversió intenta beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels deveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu superar la rendibilitat mitjana de la categoria RF Internacional segons Inverco. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 709.18364
(23/03/2017)
-0.08% 1.37% - - Contractar - CE Premier, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 28 de febrer de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.026
En l'any -0.084
1 any 1.374
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.084
2016 1.623
2015 -0.25
2014 -
2013 -
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una pujada del 0,69% beneficiant-se de l'apreciació del dòlar en el seu encreuament amb l'euro i la caiguda dels tipus d'interès a Europa.  A Europa, el BCE va publicar les minutes de la reunió del mes de gener. En relació a l'evolució de l'economia en el vell continent, el BCE va destacar que la majoria d'indicadors d'activitat van rebotar durant la segona meitat de 2016. L'entitat presidida per Draghi va destacar que la recuperació econòmica es deu en gran manera al consum privat, la inversió (inclosa la inversió en construcció), l'augment en salaris i uns baixos tipus d'interès. Quant al nivell de preus, la inflació va pujar un 1,1% al desembre en taxa interanual impulsada principalment per l'alça en el preu de l'energia. En la seva compareixença, Peter Praet, membre del Comitè Executiu del BCE, va remarcar que, malgrat la pujada de la inflació durant la segona meitat de 2016, les riscos segueixen apuntant a la baixa de manera que una política monetària acomodaticia per part del BCE segueix sent necessària.

Quant a les perspectives econòmiques per a la zona euro, els riscos a la baixa provenen de l'entorn global, la incertesa política (eleccions a Holanda, França, negociacions pel Brexit) i la feblesa de certs sectors quant a estructura de balanç de les companyies es refereix. En relació al programa de compres d'actius per part del BCE, Praet va afirmar que la màxima institució monetària europea podria desviar-se lleugerament del "capital key" (capital aportat per cada país al balanç del BCE en funció de la grandària de la seva economia) per assegurar d'aquesta manera el correcte funcionament del "QE". A EUA, Janet Yellen, en la seva compareixença semestral davant el Congrés, va ressaltar que el Comitè de la Reserva Federal espera que l'evolució de l'economia segueixi sent positiva (economia en plena ocupació i nivells d'inflació al voltant del 2%), la qual cosa al seu torn, permetrà seguir normalitzant la política monetària.

A més, Yellen va afirmar que retrassar en excés la pujada de tipus, requerint en un futur pujar amb major rapidesa els tipus d'interès, podria posar en risc el sistema financer i fer caure l'economia de nou en recessió. El dòlar s'aprecia en el seu encreuament enfront de l'euro durant el mes de febrer, des de l'1,080 fins a l'1,057, ajudat pel to més "hawkish" de la presidenta de la Fed. La proximitat de les eleccions a Europa i les negociacions per al tercer rescat a l'economia hel·lena entre el govern grec i la "troica" han provocat un moviment d'aversió al risc als mercats de renda fixa  a nivell global durant el mes de febrer. La rendibilitat del bo alemany a 10 anys (actiu refugi per excel·lència) es redueix fins al 0,21% des del 0,43%.

Destaca també l'ampliació del spread a 10 anys entre Alemanya i França, el qual se situa en nivells no vists des de finals de 2013. Pel seu costat, la perifèria europea també sofreix la incertesa al voltant de les eleccions presidencials a França i el que una possible victòria de Le Pen podria significar per al futur d'Europa, ampliació tant de la prima espanyola com la italiana fins als 117 pb i els 183 pb respectivament. Pel seu costat, el diferencial de crèdit es manté estable en zona de mínims anuals ajudat per unes dades macro a Europa lleugerament millors a l'esperat. Durant el mes es va realitzar el canvi amb la venda de Repsol 2020 i la compra de Lukoil 2022 en usd, a més d'allargar venciments en algunes emissions amb major diferencial i incloure en cartera el bo de la companyia italiana de serveis públics Iren 2022.