Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 701.19272 / (20/09/2018)
Any actual -0.86%
1 any -1.22%
3 anys 0.25%
5 anys 0.28%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 701.19272
(20/09/2018)
-0.86% -1.22% 0.25% 0.28% Contractar - CE Premier, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
20 set. 2018 701.19272 -0,035%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.413
En l'any -0.863
1 any -1.216
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.363
Trimestre 1 -0.669
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.863
2017 -0.35
2016 1.623
2015 -0.25
2014 1.109
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
20/09/2018 701.19272 78.419.738,29 -0,035%
19/09/2018 701.43727 78.761.826,1 0,012%
18/09/2018 701.35067 78.784.739,84 0,054%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier cau un 0,20% minvat per l'ampliació generalitzada del crèdit i el deute sobirà de la perifèria europea. A l'agost, els mercats financers van estar marcats per la crisi a Turquia. La lira turca es deprecia un 25% en el seu encreuament amb el USD en les últimes 4 setmanes a causa d'una política monetària poc ortodoxa per part del president Erdogan, un dèficit comercial del 5,4% i l'important deute en moneda estrangera (50% del total de deute del país i principalment en USD) de l'economia turca. La depreciació de la lira va fer que la inflació s'elevés fins al 18% en taxa interanual en el mes d'agost. Amb la intenció de donar suport a la divisa, el govern va augmentar els impostos dels dipòsits en divisa estrangera (des del 18% fins al 20%) mentre que va reduir els dels dipòsits en lires turques (des del 15% fins al 5%). Pel seu costat, el Banc Central de Turquia va elevar el tipus d'interès oficial en 150 punts bàsics fins al 19,25%. Malgrat les mesures preses, l'agència de qualificació S&P va rebaixar el rating de Turquia fins a B+. En el comunicat, S&P remarcava que espera que l'economia turca entrara en recessió en 2019. A Europa, Fitch va posar en perspectiva negativa el deute sobirà d'Itàlia (rating actual BBB) a causa de les tensions polítiques. L'agència de qualificació espera una certa relaxació fiscal al país transalpí que hauria de deixar una mica més ¿exposada¿ el deute sobirà a possibles ¿shocks¿ externs. Un altre factor que ha tingut en compte Fitch a l'hora de rebaixar la perspectiva del rating és la falta d'avanços en les reformes estructurals i l'impacte que això té en el creixement econòmic del país. S'espera que el proper 27 de setembre el govern de coalició italià presenti els seus pressupostos davant el parlament abans d'enviar la seva proposta a la Comissió Europea a mitjans d'octubre. Als EUA va tenir lloc la reunió del mes d'agost de la Reserva Federal. En ella, l'entitat dirigida per Jerome Powell va decidir mantenir els tipus interès en el rang 1,75% - 2%. En el comunicat posterior, Powell va ressaltar que la informació relativa a l'activitat econòmica fins a juny indicava que el mercat laboral se seguia enfortint, beneficiant-se d'una major despesa de les llars i un augment de la inversió privada. En relació als preus, Powell va afirmar que les expectatives sobre la inflació subjacent (exclou el preu dels aliments i l'energia) seguien situant-se al voltant del 2%. Finalment, a l'hora de determinar el ¿timing¿ i grandària dels futurs ajustos en la política monetària, la Reserva Federal tindrà en compte un ampli ventall d'informació (condicions laborals, indicadors d'inflació i evolució d'alguns conflictes internacionals). Moviment ¿risk off¿ als mercats financers de renda fixa. Dos dels actius refugi per excel·lència es revaloritzen. D'aquesta manera, les rendibilitats dels deutes alemanys i nord-americans a 10 anys cauen fins al 0,32% i 2,86% respectivament. Pel seu costat, les primes de risc dels països de la perifèria europea s'amplien. Destaca el mal comportament del deute italià, amb una prima de risc que s'eleva fins als 291 punts bàsics minvada per la incertesa política al país (confusió entre la despesa inicialment proposada pel govern i els comentaris posteriors del ministre de finances Tria). Pel seu costat, el crèdit en general amplia lleugerament davant el risc que la crisi a Turquia pugui tenir cert impacte en el creixement global. Tant el crèdit ¿Investment Grade¿ com el ¿High Yield¿van ampliar fins als 68 pb i els 300 pb respectivament.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de agost de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.