Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 698.11456 / (18/01/2019)
Any actual 0.47%
1 any -1.20%
3 anys 0.09%
5 anys 0.12%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 698.11456
(18/01/2019)
0.47% -1.20% 0.09% 0.12% Contractar - CE Premier, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 gen. 2019 698.11456 0,064%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.499
En l'any 0.466
1 any -1.196
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 0.466
2018 -1.756
2017 -0.35
2016 1.623
2015 -0.25
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/01/2019 698.11456 71.581.063,51 0,064%
17/01/2019 697.66707 71.474.141,2 0,085%
16/01/2019 697.07318 71.566.308,57 0,219%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una caiguda del 0,20% minvat novament per l'ampliació generalitzada del crèdit. A Europa va tenir lloc l'última reunió de 2018 del BCE. En ella, la màxima institució monetària del vell continent va mantenir sense canvis els tipus d'interès oficials remarcant que espera que aquests es mantinguin en els nivells actuals almenys fins a l'estiu de 2019, i en tot cas durant el temps necessari per a assegurar la continuació de la convergència sostinguda de la inflació cap a nivells inferiors, encara que pròxims, al 2% a mitjà termini. En relació a les mesures de política monetària no convencionals, el BCE va finalitzar les compres netes d'actius emmarcades en el programa ¿QE¿. En el seu comunicat preliminar, l'entitat presidida per Mario Draghi confirmava que continuarà reinvertint íntegrament el principal dels actius adquirits durant el ¿QE¿ que vagin vencent durant un període prolongat més enllà de la data en la qual el BCE elevi els tipus d'interès oficials. Quant a les projeccions macroeconòmiques, el BCE va destacar que les últimes dades i els resultats d'enquestes més recents indiquen una evolució més feble del que es preveu, com a conseqüència d'una menor contribució de la demanda externa i de certs factors relacionats amb països i sectors específics. Al mateix temps, es va destacar com la demanda interna continuava recolzant l'expansió econòmica en la zona euro (millores de l'ocupació i pujades salarials). Quant a les projeccions macroeconòmiques, el BCE preveu que el PIB real creixi un 1,9% en 2018, 1,7% en 2019, un 1,7% en 2020 i un 1,5% en 2021 (revisant lleugerament a la baixa les dades de 2018 i 2019). Als EUA, la Reserva Federal va complir amb el guió esperat elevant els tipus d'interès fins al rang 2,25 - 2,5%. Malgrat destacar la bona marxa de l'economia nord-americana (taxa de desocupació en mínims històrics i uns nivells d'inflació continguts), l'entitat presidida per Jerome Powell va apuntar que seguia de prop l'augment de la volatilitat en els mercats financers i l'evolució macroeconòmica a nivell global, la qual s'havia deteriorat en les últimes setmanes. Quant a les pròximes decisions de política monetària, el president de la Reserva Federal va destacar el canvi en les previsions de pujada dels tipus d'interès per a 2019 (reduint les alces previstes per a l'any que ve a 2 des de les 3) afegint que el ritme de pujada de tipus anirà lligat a l'evolució dels indicadors d'activitat econòmica i preus. L'elevada incertesa en diversos fronts (guerra comercial entre els EUA i la Xina, negociacions pel Brexit, pressupostos italians) han continuat tenint un impacte significatiu en les valoracions dels actius de renda fixa. D'aquesta manera, aquells actius ¿refugi¿ com són el deute alemany i el deute estatunidenc a 10 anys redueixen les seves rendibilitats fins al 0,24% i el 2,68% respectivament. Pel seu costat, destaca el bon comportament del deute italià (la prima de risc cau des dels 290 pb fins als 250 pb) després d'arribar a un acord el govern italià i la Comissió Europea ¿CE¿, prèvia reducció de l'objectiu de dèficit des del 2,4% al 2%, per aprovar els pressupostos del país transalpí. Quant al crèdit, continua ampliant-se sensiblement, situant-se el diferencial tant de crèdit grau d'inversió com el d'alt rendiment en màxims anuals (87 pb i 353 pb respectivament).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de desembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.