Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 709.11683 / (06/12/2017)
Any actual -0.09%
1 any 0.33%
3 anys 0.53%
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d'octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 709.11683
(06/12/2017)
-0.09% 0.33% 0.53% - Contractar - CE Premier, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d'octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
06 des. 2017 709.11683 -0,020%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.1
En l'any -0.093
1 any 0.329
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 0.039
Trimestre 2 -0.174
Trimestre 1 0.252
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.093
2016 1.623
2015 -0.25
2014 -
2013 -
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
06/12/2017 709.11683 114.715.151,38 -0,020%
05/12/2017 709.26062 114.738.413,18 0,083%
04/12/2017 708.6716 114.814.060,57 0,027%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CI Premier tanca el mes amb una pujada del 0,20% beneficiat pel bon comportament en tipus i crèdit i la lleugera apreciació del USD en el seu encreuament enfront del EUR (+1,45%). A Europa, els mercats de renda fixa van estar marcats per l'esperada reunió d'octubre del Banc Central Europeu ¿BCE¿. En ella, l'entitat presidida per Mario Draghi va mantenir els tipus d'interès oficials en el 0% afirmant que s'espera que els nivells actuals es mantinguin durant un període perllongat, que superarà amb escreix l'horitzó de les compres netes d'actius.

Quant a les mesures de política monetària no convencionals, Draghi va anunciar que a partir de gener de 2018 les compres d'actius es reduiran des dels 60 MM als 30 MM d'euros mensuals fins al final de setembre de 2018, o fins que el Consell de Govern observi un ajust sostingut de la senda d'inflació que sigui compatible amb el seu objectiu d'inflació. Aquest ajust en les compres d'actius reflecteixen la creixent confiança del BCE en la convergència gradual de les taxa d'inflació cap a l'objectiu del 2%, recolzada per una expansió econòmica cada vegada més sòlida i generalitzada, una millora dels indicadors de la inflació subjacent i la transmissió efectiva continuada de les mesures de política monetària a les condicions de finançament de l'economia real.

Quant a l'anàlisi econòmica, les últimes dades i els resultats d'enquestes recents suggereixen que el creixement mantindrà el seu dinamisme durant el segon semestre de l'any (afavorit per l'increment de l'ocupació, les reformes al mercat de treball i l'augment de la riquesa de les llars). A EUA, es va publicar el llibre ¿Beix¿ de la Reserva Federal. En ell, l'entitat presidida per Janet Yellen destacava que l'activitat econòmica es va incrementar a un ritme moderat malgrat els impactes soferts en els sectors del transport, energia i agricultura pels huracans Harvey i Irma. Desgranant la dada, l'activitat manufacturera i els serveis no financers van augmentar de manera moderada, mentre que el consum privat va pujar lleugerament. En relació a l'ocupació, i a pesar que la taxa de desocupats es troba en un nivell històricament baix, les pressions a l'alça dels salaris segueixen sent modestes. Pel seu costat, el Fons Monetari Internacional ¿FMI¿ va elevar les seves previsions de creixement mundial una desena fins al 3,6% en 2017 en el seu ¿World Economic Outlook¿ d'octubre. El FMI va destacar el bon comportament de les economies desenvolupades (amb sorpreses positives durant el primer semestre de l'any). A més, el FMI ressaltava que en termes generals, els riscos estan equilibrats a curt termini encara que no hi ha marge per la complacencia ja que els riscos econòmics a mitjà termini segueixen apuntant a la baixa mentre que les tensions geopolítiques s'estan reavivant.

Finalment, la institució es va comprometre a seguir analitzant les causes de la desacceleració de la productivitat i les dificultats de mesurament de l'economia digital. Caiguda generalitzada de les TIRs de la majoria d'actius de renda fixa del vell continent. La rendibilitat del bo alemany a 10 anys se situa en el 0,36% des del 0,46% beneficiant-se del to acomodatici de Draghi en la seva compareixença posterior a la reunió d'octubre del BCE. Pel seu costat, destacar la forta reducció de la prima de risc italiana (cau fins als 146 pb des dels 165 pb) després de l'anunci de l'agència de qualificació S&P d'elevar el rating del país transalpí a BBB des del BBB-(motivat per la reducció de la taxa de desocupació, la millora perspectives econòmiques i la reducció del dèficit públic). A EUA, destacar el descens de la corba nord-americana, on el diferencial entre el 2 i el 10 anys se situa en mínims anuals (77 pb) davant l'alta probabilitat que la Fed pugi de nou els tipus d'interès en 2017 i una inflació a mitjà termini que es troba estancada per sota del 2%. Pel seu costat, bon comportament del crèdit, on tant el ¿High Yield¿ com el ¿InvestmentGrade¿ se situen en zona de mínims anuals.