Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons amb vocació renda fixa internacional. La seva inversió intenta beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels deveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu superar la rendibilitat mitjana de la categoria RF Internacional segons Inverco. 

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys No aplica
Valor liquidatiu //Data 709.16287 / (20/01/2017)
Any actual -0.09%
1 any 1.92%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Premier, FI
ISIN: ES0115532030

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons amb vocació renda fixa internacional. La seva inversió intenta beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels deveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu superar la rendibilitat mitjana de la categoria RF Internacional segons Inverco. 

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 709.16287
(20/01/2017)
-0.09% 1.92% - - Contractar - CE Premier, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.02
En l'any -0.087
1 any 1.922
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.087
2016 1.623
2015 -0.25
2014 -
2013 -
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier va avançar un 0,25% en el mes de desembre i amb això acumula un revaloració de l'1,62% en 2016, mentre que l'índex de referència va millorar un 0,75% i consolida un avanç al tancament de l'exercici del 4,17%. Els mercats financers van estar marcats per les reunions del mes de desembre del BCE i la Reserva Federal. A Europa, la màxima institució monetària del vell continent va mantenir els tipus d'interès oficials i els de la facilitat de dipòsit sense variació en el 0% i el -0,40% respectivament. En relació a les mesures de política monetària no convencionals, el Consell de Govern va decidir ampliar el programa de compres d'actius fins al mes de desembre de 2017 (o fins a una data posterior en cas que fos necessari).

A partir d'abril, el ritme de les compres mensuals es reduirà fins als 60 des dels 80 milions d'euros. Amb la finalitat de garantir la fluïdesa del programa, el BCE ampliarà el rang de venciments (la vida residual mínima passarà a ser d'un 1 any des dels 2 anys) i es permetran compres d'actius amb un rendiment al venciment inferior al tipus d'interès de la facilitat de dipòsit. Quant a les perspectives econòmiques de la zona euro, els experts del eurosistema preveuen que el PIB real creixi un 1,7% en 2016 i 2017, i un 1,6% en el 2018 i 2019 (les perspectives en comparació de les del mes de setembre es mantenen sense canvis). Malgrat això, Draghi va alertar que els riscos sobre el creixement seguien apuntant a la baixa.

En relació a la inflació, el president del BCE va remarcar que, tenint en compte els preus dels futurs del petroli (el futur Brent puja un 12,5%), era probable que la taxa d'inflació repuntase significativament a la fi d'any i principis de 2017, hagut de principalment a l'efecte de base en la taxa de variació interanual dels preus de l'energia. Quant a les expectatives sobre la inflació subjacent (exclou el preu dels aliments i l'energia), el BCE espera que aquesta es vaig situar en un 0,2% en 2016, un 1,3% en 2017, un 1,5% en 2018 i un 1,7% en 2019. A Estats Units, i complint amb les previsions, la Reserva Federal va elevar el tipus d'interès oficial en 0,25% fins al rang 0,50% - 0,75%. En la seva compareixença de premsa posterior, Janet Yellen va remarcar que la pujada de tipus venia recolzada ¿per unes millors condicions del mercat laboral i la inflació¿. En les seves projeccions econòmiques, la reserva federal va elevar a 3, des de les 2 de la reunió de setembre, les pujades de tipus pronosticades per 2017. Aquest to menys acomodatiu va tenir un impacte immediat en el dòlar, el qual s'apreciava al voltant d'un 2% en el seu encreuament amb l'euro hores després de la compareixença de premsa. Després de les sensibles pujades de tipus en els mesos d'octubre i novembre, amb augment del pendent de la majoria de corbes sobiranes a causa d'unes majors expectatives d'inflació a mitjà termini i l'ancoratge de la part més curta de la corba, els mercats de renda fixa es van revaloritzar lleugerament en el mes de desembre, amb l'excepció del deute sobirà americà. D'aquesta manera, la rendibilitat del bo alemany baixa fins a 0,21%, mentre que la del seu homòleg nord-americà puja fins als 2,45%, deixant el diferencial entre tots dos països (223 pb) en nivells no vists en els últims 5 anys, reflex de la dispar política monetària dels seus bancs centrals.

Quant a la prima espanyola, aquesta baixa fins als 117 pb beneficiada per una major fam pels actius ¿menys defensius¿ arrel d'unes últimes dades macroeconòmiques que apunten a una certa acceleració del creixement econòmic tant a EUA com a Europa. Pel seu costat, tant el crèdit ¿Investment Grade¿ com el ¿High Yield¿ estreny de nou davant les millors perspectives de creixement global. Durant el mes l'única operació que es va realitzar va ser l'increment de l'exposició a una de les titulizaciones en cartera a uns nivells TIR atractius.