Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 693.93582 / (10/12/2018)
Any actual -1.89%
1 any -2.13%
3 anys -0.28%
5 anys 0.03%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 693.93582
(10/12/2018)
-1.89% -2.13% -0.28% 0.03% Contractar - CE Premier, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
10 des. 2018 693.93582 -0,115%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -1.06
En l'any -1.889
1 any -2.132
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 0.101
Trimestre 2 -0.363
Trimestre 1 -0.669
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -1.889
2017 -0.35
2016 1.623
2015 -0.25
2014 1.109
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
10/12/2018 693.93582 71.975.338,85 -0,115%
09/12/2018 694.73568 72.138.366,62 0,003%
08/12/2018 694.71519 72.136.238,5 0,003%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una caiguda del 0,21% minvat principalment per l'ampliació del crèdit. A Europa, els 27 països membres van revisar l'estat de les negociacions amb el Regne Unit a la reunió de la Comissió Europea "CE". Els líders dels 27 es van reafirmar a romandre units i van assenyalar que, malgrat les intenses negociacions, no s'havia aconseguit un progrés suficient quant al pacte de sortida del Regne Unit de la UE per començar a discutir sobre la futura relació ambdues parts. El Consell Europeu va demanar al negociador cap, Michel Barnier, que continuï amb els seus esforços per arribar a un acord alienat amb les directrius acordades anteriorment pels països membres. En relació als pressupostos presentats per Itàlia, la CE va destacar que els plans de despesa del país transalpí eren excessius, qualificant l'objectiu de dèficit de "desviació excessiva sense precedents" i demandant al govern format pel Moviment "5 Estrellas" i la Lliga Nord la correcció dels pressupostos. Després de la presentació dels pressupostos, l'agència de qualificació S&P va reafirmar el rating en BBB encara que va posar la perspectiva en negatiu. S&P considera que la política econòmica del nou govern pot tenir un impacte negatiu en el creixement econòmic, que al seu torn, pot fer variar la tendència a la baixa dels últims anys de la ràtio deute públic / PIB (actualment en el 130%). A l'altre costat de la balança, l'agència de qualificació valorava positivament la diversificació de l'economia i la forta posició neta internacional inversora. El Fondo Monetari Internacional "FMI" va publicar les noves perspectives de creixement a nivell global. D'aquesta manera, per 2018 i 2019 es projecta que el creixement global es mantindrà estable al voltant del nivell de 2017, encara que va rebaixar les previsions respecte a les d'abril (3,7% vs 3,9%) per 2018. La revisió a la baixa reflecteixen els factors negatius (principalment la guerra comercial entre els EUA i Xina) que han reprimit l'activitat al començament de 2018 en algunes de les principals economies avançades i unes perspectives menys favorables per algunes de les economies emergents a causa de factors específics de cada país, unes condicions financeres més restrictives, tensions geopolítiques i majors costos de l'energia (el preu del petroli Brent puja al voltant d'un 28% en el que va d'any). Aquest increment dels dubtes al voltant del creixement econòmic, l'augment de les tensions per la guerra comercial, l'estancament en les negociacions per el "Brexit" i els dubtes al voltant dels pressupostos italians han provocat un moviment d'aversió al risc als mercats financers de renda fixa. En tipus, destacar el diferencial entre el deute alemany i el nord-americà a 10 anys, el qual segueix ampliant i es situa en els 275 pb (nivells no  vists en els últims 10 anys), el qual s'explica per l'actual desincronització entre el creixement econòmic i les expectatives d'inflació entre tots dos països. Pel seu costat, ampliació generalitzada de les primes de risc dels països de la perifèria (la que més augmenta és la italiana, la qual se situa en els 304 pb des dels 259 pb de finals de setembre). Quant al crèdit, ampliació generalitzada dels spreads tant en "Investment Grade" com en "High Yield" (+5 pb i +24 pb respectivament).

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de novembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.