Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 893.6029 / (22/10/2018)
Any actual -0.76%
1 any -0.83%
3 anys -0.58%
5 anys -0.27%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 893.6029
(22/10/2018)
-0.76% -0.83% -0.58% -0.27% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
22 oct. 2018 893.6029 0,013%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.431
En l'any -0.764
1 any -0.831
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.14
Trimestre 2 -0.326
Trimestre 1 -0.215
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.764
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
22/10/2018 893.6029 10.708.177,18 0,013%
21/10/2018 893.48495 10.922.869,54 0,001%
20/10/2018 893.4778 10.922.782,17 0,001%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una caiguda del 0,11% minvat per la pujada generalitzada de la rendibilitat i aplanament ¿bear flattening¿ de la corba de deute sobirà espanyola. A Europa, el Banc Central Europeu ¿BCE¿ va decidir mantenir sense variació el tipus d'interès per a les operacions de refinançament en el 0% i la taxa de la facilitat de dipòsit en el -0,40%. En la roda de premsa, Mario Draghi va remarcar que s'espera que els tipus d'interès oficials es mantinguin en els nivells actuals fins a almenys l'estiu de 2019, i en tot cas durant el temps necessari per assegurar la convergència sostinguda de la inflació feia nivells inferiors, encara que propers, al 2% a mitjà termini. En relació a les mesures de política no convencionals, es va anunciar la reducció del programa de compra d'actius fins als 15.000 milions d'euros (des dels 30.000) a partir d'octubre. En relació a les projeccions macroeconòmiques, la màxima institució monetària europea va rebaixar lleugerament les perspectives de creixement econòmic de l'eurozona per 2018 i 2019 fins al 2% i l'1,8% respectivament. Quant als nivells d'inflació, el BCE espera que aquesta fluctuï al voltant del nivell actual del 2% en taxa interanual tenint en compte els preus actuals del petroli. Pel seu costat, Draghi es va mostrar confiat que la inflació subjacent gradualment aniria convergint fins al nivell objectiu del 2%. Finalment, es va valorar positivament la recuperació dels préstecs al sector privat observada des de principis de 2014. A Espanya, l'última dada d'inflació publicat (corresponent al mes d'agost) es va situar en el 2,2% en taxa interanual, sense canvis respecte al mes anterior. Per components, l'energia és la que més creix amb un 11,1%, seguit dels aliments no elaborats que augmenten un 4,6%, mentre que els serveis i els aliments elaborats redueixen el seu creixement. D'aquesta manera, la inflació subjacent cau una desena fins al 0,8%. De cara a final d'any s'espera una inflació de l'1,7% i l'1,1% de subjacent de mitjana anual. Moviment ¿risk on¿ al setembre (augment de les Tiris dels actius refugi, caiguda de la prima de risc italiana i els països emergents i reducció del spread de crèdit) després de les importants ampliacions de les setmanes anteriors. D'aquesta manera, el deute sobirà alemany i nord-americà a 10 anys augmenten les seves rendibilitats fins al 0,47% i el 3,06% respectivament. Reducció de la prima de risc italiana (cau fins als 267 pb des dels 290 pb). Malgrat això, el deute italià segueix cotitzant amb un important diferencial respecte d¿altres països de la perifèria, afectada pels dubtes al voltant dels pressupostos presentats pel govern format pel Moviment ¿5 Estrellas¿ i la Lliga Nord (amb un objectiu de dèficit del 2,4%, superior a l'esperat pel mercat.

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de setembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.