Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar* 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 899.46425 / (18/01/2018)
Any actual -0.11%
1 any -0.62%
3 anys -0.49%
5 anys 0.11%


CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 899.46425
(18/01/2018)
-0.11% -0.62% -0.49% 0.11% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI


El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 gen. 2018 899.46425 -0,006%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.378
En l'any -0.113
1 any -0.615
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.113
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/01/2018 899.46425 13.273.879,44 -0,006%
17/01/2018 899.51376 12.861.577,15 -0,002%
16/01/2018 899.52809 13.465.279,71 0,004%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una caiguda del 0,07% minvat pel fort ancoratge de la part més curta de la corba de deute sobirà espanyola en tipus molt baixos. A Europa, el Banc Central Europeu "BCE", en la seva reunió de desembre, va mantenir sense variació els tipus d'interès oficials tal com esperava el consens de mercat. L'entitat presidida per Mario Draghi va ressaltar que se segueix esperant que els tipus d'interès es mantinguin en els nivells actuals durant un període perllongat que superarà amb escreix l'horitzó de les compres de netes d'actius. En relació a les mesures de política monetària no convencionals, es va confirmar que a partir de gener les compres netes continuaran a un ritme mensual de 30 milions d'euros fins al final de 2018, o fins a una data posterior si fos necessari i, en tot cas, fins que el Consell de Govern observi un ajust sostingut de la senda d'inflació que sigui compatible amb el seu objectiu del BCE.

Quant a l'anàlisi econòmica, Draghi va destacar que l'expansió econòmica a la zona de l'euro va continuar en el tercer trimestre de 2017, amb un augment del PIB real del 0,6% en taxa intertrimestral. D'altra banda, les últimes dades i els resultats d'enquestes més recents apunten a un dinamisme del creixement sòlid i generalitzat. En relació al nivell de preus, el BCE espera que la inflació harmonitzada a la zona euro se situï en l'1,5% a la fi de 2017, en l'1,4% en 2018, l'1,5% en 2019 i l'1,7% en 2020 (en comparació de les previsions de setembre aquestes han estat revisades a l'alça, degut principalment a l'augment dels preus del petroli i dels aliments). A nivell estatal, el Banc d'Espanya "BdE" va reduir una desena el creixement estimat en 2018 (2,4%) i 2019 (2,1%). D'aquesta manera, el BdE assenyala una desacceleració cíclica en línia amb el consens d'analistes, encara que lleugerament més acusada en el cas del consum privat. Aquestes projeccions apunten a un creixement amb aportació exterior positiva i demanda interna robusta, la qual cosa vindria a confirmar un model de creixement més equilibrat que l'experimentat abans de la crisi.

Setmanes amb lleuger repunt de les rendibilitats de la majoria de deutes sobirans del vell continent des de zona de mínims anuals a causa principalment de la revisió a l'alça en les projeccions de creixement econòmic a la zona euro per part del BCE. D'aquesta manera, la rendibilitat del bo alemany puja fins al 0,43% des del 0,37%. Pel seu costat, pujada tant de la prima espanyola com de la italiana fins als 159 i els 114 punts bàsics respectivament. A EUA, seguir destacant l'aplanament de la corba americana (el diferencial entre el deute a 2 anys i el deute a 10 anys se situa en els 52 punts bàsics) a causa de l'ancoratge de la part llarga de la corba (previsions d'una inflació continguda en el mig termini).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de desembre de 2017. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.