Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar* 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 896.03918 / (19/07/2018)
Any actual -0.49%
1 any -0.76%
3 anys -0.54%
5 anys -0.07%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 896.03918
(19/07/2018)
-0.49% -0.76% -0.54% -0.07% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
19 jul. 2018 896.03918 -0,007%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.38
En l'any -0.493
1 any -0.759
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.326
Trimestre 1 -0.215
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.493
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
19/07/2018 896.03918 9.322.866,13 -0,007%
18/07/2018 896.10116 9.523.324,81 0,000%
17/07/2018 896.09956 9.551.903,76 0,004%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una pujada del 0,10% beneficiant-se del bon comportament de la part curta de la corba del deute públic espanyol. A Europa, el BCE, en la seva reunió de juny, va anunciar que a partir de setembre l'import de compres netes d'actius en el marc del programa "QE" es reduirà fins als 15.000 milions d'euros fins a finals de desembre de 2018, moment en el qual cessessin les compres netes per part de la màxima institució monetària europea. En segon lloc, el BCE mantindrà la política de reinversió del principal dels valors que vagin vencent durant un període perllongat després del final de les compres netes. En relació a les mesures de política monetària convencionals, la institució presidida per Mario Draghi va decidir mantenir els tipus d'interès oficials sense variació, alhora que remarcava que espera que es mantinguin en els seus nivells actuals almenys fins a l'estiu de 2019 i sempre que estigui assegurat que l'evolució de la inflació es manté en línia amb les actuals expectatives del Consell de Govern. Finalment, Draghi, i tenint en compte les anàlisis econòmiques i monetàries, va confirmar que les decisions de política monetària adoptades seguiran assegurant un elevat grau d'acomodació per mantenir la convergència sostinguda de la inflació cap a nivells inferiors, però propers, al 2% en el mig termini. Als EUA, la Reserva Federal va decidir elevar el rang dels tipus d'interès fins a l'1,75% - 2% alhora que anticipava 2 pujades més en el que queda de 2018. La decisió va ser presa per unanimitat pel Comitè, el qual va destacar el descens de la taxa d'atur, la recuperació de la despesa de les llars i l'augment de la inversió de les empreses. En relació a el "timing" i grandària dels futurs ajustos en la política monetària, la Fed seguirà avaluant la tendència del mercat laboral i la inflació per anar adequant el ritme de pujada de tipus a l'evolució macroeconòmica. A Espanya, la inflació va sobrepassar el 2% en el mes de maig. Les principals causes d'aquest repunt són la pujada del component energètic que es situa en el 7,8% interanual (2,3% el mes anterior) i els aliments no elaborats amb un 3,5% (2% el mes anterior). Per la seva banda la inflació subjacent es va situar en l'1,1% en línia amb l'observat anteriorment. Per al conjunt de l'any s'espera que la inflació comenci a repuntar influenciada per la pujada del preu de l'energia. Els actius de renda fixa segueixen cotitzant l'augment de la incertesa a una guerra comercial a gran escala. D'aquesta manera, actius refugi com són el bo alemany i el nord-americà a 10 anys segueixen revaloritzant-se i situen les seves rendibilitats en el 0,30% i el 2,86% respectivament. Pel seu costat, la prima de risc italiana segueix en zona de màxims i en nivells no vists des de feia més de 5 anys (238 pb) afectada la formació de govern per part de la Lega Nord i el M5S. Pel seu costat, el crèdit "Investment Grade" amplia en l'últim mes minvat per la ralentització del creixement econòmic dels últims mesos assenyalat per diversos indicadors avançats.

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de juny de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.