Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 894.63746 / (20/09/2018)
Any actual -0.65%
1 any -0.83%
3 anys -0.54%
5 anys -0.18%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 894.63746
(20/09/2018)
-0.65% -0.83% -0.54% -0.18% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
20 set. 2018 894.63746 -0,006%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.389
En l'any -0.649
1 any -0.834
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.326
Trimestre 1 -0.215
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.649
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
20/09/2018 894.63746 9.664.349,17 -0,006%
19/09/2018 894.68844 9.655.203,34 0,004%
18/09/2018 894.65329 9.659.773,41 -0,013%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Fondtesoro cau un 0,08% minvat per l'ampliació generalitzada del crèdit i el deute sobirà espanyol. A l'agost, els mercats financers van estar marcats per la crisi a Turquia.  La lira turca es deprecia un 25% en el seu encreuament amb el USD en les últimes 4 setmanes a causa d'una política monetària poc ortodoxa per part del president Erdogan, un dèficit comercial del 5,4% i l'important deute en moneda estrangera (50% del total de deute del país i principalment en USD) de l'economia turca. La depreciació de la lira va fer que la inflació s'elevés fins al 18% en taxa interanual en el mes d'agost.  Amb la intenció de donar suport a la divisa, el govern va augmentar els impostos dels dipòsits en divisa estrangera (des del 18% fins al 20%) mentre que va reduir els dels dipòsits en lires turques (des del 15% fins al 5%). Pel seu costat, el Banc Central de Turquia va elevar el tipus d'interès oficial en 150 punts bàsics fins al 19,25%. Malgrat les mesures preses, l'agència de qualificació S&P va rebaixar el ràting de Turquia fins a B+. En el comunicat, S&P remarcava que espera que l'economia turca entrarà en recessió en 2019. A Europa, Fitch va posar en perspectiva negativa el deute sobirà Itàlia (ràting actual BBB) a causa de les tensions polítiques. L'agència de qualificació espera una certa relaxació fiscal al país transalpí que hauria de deixar una mica més ¿exposada¿ el deute sobirà a possibles ¿shocks¿ externs. Un altre factor que ha tingut en compte Fitch a l'hora de rebaixar la perspectiva del ràting és la falta d'avanços en les reformes estructurals i l'impacte que això té en el creixement econòmic del país. S'espera que el proper 27 de setembre el govern de coalició italià presenti els seus pressupostos davant el parlament abans d'enviar la seva proposta a la Comissió Europea a mitjans d¿octubre. A Espanya, el creixement del crèdit al sector privat va disminuir lleugerament al juliol. El ritme de crèdit al consum es modera lleugerament fins al 15,1% mentre que el crèdit hipotecari es manté pràcticament sense canvis. Pel seu costat, la morositat es redueix fins al 6,39% (des del 6,68%) confirmant la trajectòria positiva dels últims mesos i que s'espera es mantingui durant el tercer trimestre de l'any. Moviment ¿risk off¿ als mercats financers de renda fixa. Dos dels actius refugi per excel·lència es revaloritzin. D'aquesta manera, les rendibilitats dels deutes alemanys i nord-americans a 10 anys cauen fins al 0,32% i 2,86% respectivament. Pel seu costat, les primes de risc dels països de la perifèria europea s'amplien. Destaca el mal comportament del deute italià, amb una prima de risc que s'eleva fins als 291 punts bàsics minvada per la incertesa política al país (confusió entre la despesa inicialment proposada pel govern i els comentaris posteriors del ministre de finances Tria). Pel seu costat, el crèdit en general amplia lleugerament davant el risc que la crisi a Turquia pugui tenir cert impacte en el creixement global. Tant el crèdit ¿Investment Grade¿ com el ¿High Yield¿ amplien fins als 68 pb i els 300 pb respectivament.

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de agost de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.