Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons que proporciona la màxima seguretat en invertir en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat. L'objectiu del fons és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 904.09519 / (23/03/2017)
Any actual -0.12%
1 any -0.36%
3 anys -0.25%
5 anys 0.33%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 28 de febrer  de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Fondtesoro Curt Termini, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons que proporciona la màxima seguretat en invertir en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat. L'objectiu del fons és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 904.09519
(23/03/2017)
-0.12% -0.36% -0.25% 0.33% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 28 de febrer  de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.326
En l'any -0.122
1 any -0.359
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.122
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
2013 1.654
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una lleugera pujada del 0,04% gràcies a la caiguda de la rendibilitat del deute sobirà espanyol durant el mes de febrer. A Europa, el BCE va publicar la nota de la reunió del mes de gener. En relació a l'evolució de l'economia en el vell continent, el BCE va destacar que la majoria d'indicadors d'activitat van rebotar durant la segona meitat de 2016. L'entitat presidida per Draghi va destacar que la recuperació econòmica es deu en gran manera al consum privat, la inversió (inclosa la inversió en construcció), l'augment en salaris i uns baixos tipus d'interès. Quant al nivell de preus, la inflació va pujar un 1,1% al desembre en taxa interanual impulsada principalment per l'alça en el preu de l'energia.

En la seva compareixença, Peter Praet, membre del Comitè Executiu del BCE, va remarcar que, malgrat la pujada de la inflació durant la segona meitat de 2016, les riscos segueixen apuntant a la baixa de manera que una política monetària acomodaticia per part del BCE segueix sent necessària. Quant a les perspectives econòmiques per a la zona euro, els riscos a la baixa provenen de l'entorn global, la incertesa política (eleccions a Holanda, França, negociacions pel Brexit) i la feblesa de certs sectors quant a estructura de balanç de les companyies es refereix. A nivell domèstic, el dèficit comercial es va situar en els 18.754 milions d'euros en 2016 (sent la millor dada des de 1997), la qual cosa suposa un 22,4% menys que en 2015. Desgranant la dada, les exportacions van créixer un 1,7% fins als 254.530 milions beneficiades per la feblesa de l'euro, mentre que les importacions van disminuir un 0,4% fins als 273.284 milions.

La proximitat de les eleccions a Europa i les negociacions per al tercer rescat a l'economia hel·lena entre el govern grec i la "troica" han provocat un moviment d'aversió al risc als mercats de renda fixa a nivell global durant el mes de febrer. La rendibilitat del bo alemany a 10 anys (actiu refugi per excel·lència) es redueix fins al 0,21% des del 0,43%. Destaca també l'ampliació del spread a 10 anys entre Alemanya i França, el qual se situa en nivells no vists des de finals de 2013. Pel seu costat, el deute perifèric europea també es revaloritza, encara que en menor mesura a causa de la incertesa al voltant de les eleccions presidencials a França i el que una possible victòria de Le Pen podria significar per al futur d'Europa, amb la conseqüent ampliació tant de la prima espanyola com la italiana fins als 117 pb i els 183 pb respectivament. Finalment, el diferencial de crèdit es manté estable en zona de mínims anuals ajudat per unes dades macro a Europa lleugerament millors a l'esperat.