Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 901.44728 / (06/12/2017)
Any actual -0.42%
1 any -0.36%
3 anys -0.40%
5 anys 0.26%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d'octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Fondtesoro Curt Termini, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 901.44728
(06/12/2017)
-0.42% -0.36% -0.40% 0.26% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d'octubre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
06 des. 2017 901.44728 -0,004%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.248
En l'any -0.415
1 any -0.359
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.152
Trimestre 2 -0.089
Trimestre 1 -0.127
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.415
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
2013 1.654
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
06/12/2017 901.44728 14.493.430,19 -0,004%
05/12/2017 901.47958 14.493.949,49 0,016%
04/12/2017 901.33474 14.204.875,45 -0,002%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CI Fondtesoro tanca el mes amb una caiguda del 0,02% a causa del fort ancoratge en zona de mínims de la part més curta de la corba de deute espanyol. A Europa, els mercats de renda fixa van estar marcats per l'esperada reunió d'octubre del Banc Central Europeu ¿BCE¿. En ella, l'entitat presidida per Mario Draghi va mantenir els tipus d'interès oficials en el 0% afirmant que s'espera que els nivells actuals es mantinguin durant un període perllongat, que superarà amb escreix l'horitzó de les compres netes d'actius.

Quant a les mesures de política monetària no convencionals, Draghi va anunciar que a partir de gener de 2018 les compres d'actius es reduiran des dels 60 MM als 30 MM d'euros mensuals fins al final de setembre de 2018, o fins que el Consell de Govern observi un ajust sostingut de la senda d'inflació que sigui compatible amb el seu objectiu d'inflació. Aquest ajus t en les compres d'actius reflecteixen la creixent confiança del BCE en la convergència gradual de les taxa d'inflació cap a l'objectiu del 2%, recolzada per una expansió econòmica cada vegada més sòlida i generalitzada, una millora dels indicadors de la inflació subjacent i la transmissió efectiva continuada de les mesures de política monetària a les condicions de finançament de l'economia real.

Quant a l'anàlisi econòmica, les últimes dades i els resultats d'enquestes recents suggereixen que el creixement mantindrà el seu dinamisme durant el segon semestre de l'any (afavorit per l'increment de l'ocupació, les reformes al mercat de treball i l'augment de la riquesa de les llars). Pel seu costat, el Fondo Monetar i Internacional ¿FMI¿ va elevar les seves previsions de creixement mundial una desena fins al 3,6% en 2017 en el seu ¿World Economic Outlook¿ d'octubre. El FMI va destacar el bon comportament de les economies desenvolupades (amb sorpreses positives durant el primer semestre de l'any). A més, el FMI ressaltava que en termes generals, els riscos estan equilibrats a curt termini encara que no hi ha marge per la complacencia ja que els riscos econòmics a mitjà termini segueixen apuntant a la baixa mentre que les tensions geopolítiques s'estan reavivant. Finalment, la institució es va comprometre a seguir analitzant les causes de la desacceleració de la productivitat i les dificultats de mesurament de l'economia digital. Caiguda generalitzada de les TIRs de la majoria d'actius de renda fixa del vell continent.

La rendibilitat del bo alemany a 10 anys se situa en el 0,36% des del 0,46% beneficiant-se del to acomodatici de Draghi en la seva compareixença posterior a la reunió d'octubre del BCE. Pel seu costat, destacar la forta reducció de la prima de risc italiana (cau fins als 146 pb des dels 165 pb) després de l'anunci de l'agència de qualificació S&P d'elevar el rating del país transalpí a BBB des del BBB-(motivat per la reducció de la taxa de desocupació, la millora perspectives econòmiques i la reducció del dèficit públic). A EUA, destacar el descens de la corba nord-americana, on el diferencial entre el 2 i el 10 anys se situa en mínims anuals (77 pb)davant l'alta probabilitat que la Fed pugi de nou els tipus d'interès en 2017 i una inflació a mitjà termini que es troba estancada per sota del 2%. A nivell estatal, el pla pressupostari de 2018 enviat a Brussel·les pel Govern va revisar 3 desenes a la baixa la seva previsió de creixement per a l'any que ve.