Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 901.11605 / (19/10/2017)
Any actual -0.45%
1 any -0.59%
3 anys -0.43%
5 anys 0.30%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 30 de setembre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Fondtesoro Curt Termini, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 901.11605
(19/10/2017)
-0.45% -0.59% -0.43% 0.30% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 30 de setembre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
19 oct. 2017 901.11605 -0,016%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.328
En l'any -0.451
1 any -0.589
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.152
Trimestre 2 -0.089
Trimestre 1 -0.127
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.451
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
2013 1.654
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
19/10/2017 901.11605 13.792.806,47 -0,016%
18/10/2017 901.25822 13.341.142,27 -0,018%
17/10/2017 901.41855 13.593.409,16 0,010%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Fondtesoro CT tanca el mes amb una caiguda del 0,08%, minvat pel repunt de la rendibilitat del deute sobirà i el crèdit en general. A Europa, el Banc Central Europeu "BCE" en la seva reunió de setembre va mantenir sense canvis el tipus d'interès oficial en el 0% i el tipus de facilitat de dipòsit en el -0,40%. Draghi va confirmar que el Consell de Govern espera que els tipus es mantinguin en els nivells actuals durant un període perllongat que superarà amb escreix l'horitzó de les compres netes d'actius.

En relació amb les mesures de política monetària no convencionals, el BCE va confirmar que el programa QE continuarà al ritme actual de 60.000 milions d'euros mensuals fins al final de desembre de 2017 o fins a una data posterior si fos necessari. A nivell macroeconòmic, el BCE va ressaltar que l'expansió econòmica actual permet confiar que la inflació evolucioni gradualment fins nivells compatibles amb l'objectiu marcat (2%). Els indicadors d'inflació subjacent han registrat un lleuger augment en els últims mesos, encara que, en conjunt, segueixen situats en nivells moderats. Finalment, Draghi va afirmar que l'entitat que presideix decidirà a la tardor d'aquest any sobre el calibratge dels instruments de política monetària, tenint en compte la senda dels preus esperada i les condicions financeres necessàries per a la tornada de la taxa d'inflació al 2%.

En relació a l'activitat econòmica, segons el BCE les dades de les enquestes apunten a la continuació d'un creixement generalitzat durant els propers mesos recolzat per millores de l'ocupació i l'augment de la riquesa de les llars. A nivell estatal, els comptes de resultats presentades pel Banc d'Espanya "BdE" apunten a senyals de millora en el negoci bancari principalment gràcies a la millora en la nova concessió de crèdit als segments de consum i Pimes, que creixen a taxes d'aproximadament doble dígit i als efectes positius de la compra de bons corporatius per part del BCE a les grans empreses. Pel costat dels dipòsits, el creixement del saldo és pràcticament nul. En relació a l'estalvi, ha incrementat en els recursos fora de balanç, especialment en els fons d'inversió, a la recerca de major rendibilitat en l'entorn actual de baixos tipus d'interès. Lleuger augment de les rendibilitats a nivell global fruit d'un creixement econòmic global que està guanyant tracció i s'està sincronitzant.

El deute alemany a 10 anys augmenta la seva TIR fins al 0,46% (des del 0,36%) mentre que tant la prima de risc espanyola com la italiana es redueixen fins als 114 pb i els 165 pb respectivament. També en la perifèria europea, destaca el bon comportament del deute portuguès després de l'anunci de l'agència de qualificació S&P d'elevar el rating a categoria "Investment Grade" BBB-. S&P va ressaltar el sòlid progrés en la reducció del dèficit pressupostari i el menor risc a una deterioració significativa de les condicions de finançament extern.