Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons que proporciona la màxima seguretat en invertir en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat. L'objectiu del fons és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 904.47598 / (16/02/2017)
Any actual -0.08%
1 any -0.30%
3 anys -0.19%
5 anys 0.44%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de gener de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Fondtesoro Curt Termini, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons que proporciona la màxima seguretat en invertir en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat. L'objectiu del fons és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 904.47598
(16/02/2017)
-0.08% -0.30% -0.19% 0.44% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de gener de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.31
En l'any -0.08
1 any -0.299
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.08
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
2013 1.654
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El fons tanca el mes amb una caiguda del 0,12% minvat principalment per la pujada generalitzada de tipus. Les últimes dades macroeconòmiques apunten a una acceleració de l'activitat a nivell global en els últims mesos de 2016. A Europa, tant els indicadors de confiança empresarial de la Comissió Europea com les enquestes als directors de compres "PMI" han registrat al llarg de l'últim trimestre de 2016 una notable millora, particularment de la indústria, impulsada per la pujada del preu de les matèries primeres, i en menor mesura en els serveis. De la mateixa manera, la confiança dels consumidors i les expectatives de creació d'ocupació continuen evolucionant de forma positiva. Malgrat això, i una vegada desaparegui l'impuls positiu de la caiguda del preu del petroli en el consum intern, gran part del creixement de l'economia del vell continent dependrà en gran manera de l'evolució de la demanda externa, que actualment té un grau d'incertesa alt a causa de les negociacions per el "Brexit"  i els canvis en les polítiques econòmiques a EUA. A EUA, Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, va destacar que la decisió d'elevar els tipus d'interès era reflex de la confiança que tenien els membres del Comitè Executiu en la bona evolució de l'economia nord-americana aconseguint progressos en relació als nivells d'inflació i la taxa de desocupació.

Preguntada per la grandària del balanç de la Fed, Yellen va afirmar que l'objectiu era anar reduint la grandària gradualment no reinvertint els bons vençuts, descartant així l'opció de vendre part dels bons en balanç a mercat.  Malgrat això, Yellen va remarcar que de moment no hi havia cap calendari preestablert. A Espanya, el BdE destacava que, d'implementar-se la majoria de propostes (política fiscal, política comercial i política migratòria) del president electe Donald Trump, caldria esperar efectes importants sobre l'economia d'EUA. En el curt termini, el BdE  creu que predominaria l'impacte de l'expansió fiscal, que tindria un efecte positiu sobre el PIB i sobre la inflació. No obstant això, a mitjà i llarg termini guanyarien pes els efectes adversos sobre l'activitat de la reducció del comerç i de la població activa, en la qual els immigrants tenen un pes significatiu. Pujades generalitzades de la rendibilitat de la majoria de corbes sobiranes a causa del repunt en les expectatives d'inflació a nivell global. La rendibilitat del bo nord-americà a 10 anys puja fins a 2,45% mentre que la del seu homòleg alemany se situa en els 0,44% (des dels 0,21% del mes anterior). Quant a la perifèria europea, destaca el dispar comportament entre el deute espanyol i la italiana. Mentre que a Espanya, la prima de risc es manté estable, a Itàlia àmplia considerablement (+23 pb respecte al mes anterior) a causa de la inestabilitat política.