Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 890.87007 / (18/01/2019)
Any actual -0.05%
1 any -0.96%
3 anys -0.64%
5 anys -0.40%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 890.87007
(18/01/2019)
-0.05% -0.96% -0.64% -0.40% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 gen. 2019 890.87007 0,021%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.584
En l'any -0.048
1 any -0.955
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 -0.048
2018 -1.019
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/01/2019 890.87007 14.223.453,18 0,021%
17/01/2019 890.68573 13.648.739,89 0,007%
16/01/2019 890.62492 13.811.500,14 0,015%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una caiguda del 0,07% minvat novament per l'ampliació generalitzada del crèdit. A Europa va tenir lloc l'última reunió de 2018 del BCE. En ella, la màxima institució monetària del vell continent va mantenir sense canvis els tipus d'interès oficials remarcant que espera que aquests es mantinguin en els nivells actuals almenys fins a l'estiu de 2019, i en tot cas durant el temps necessari per a assegurar la continuació de la convergència sostinguda de la inflació cap a nivells inferiors, encara que pròxims, al 2% a mitjà termini. En relació a les mesures de política monetària no convencionals, el BCE va finalitzar les compres netes d'actius emmarcades en el programa ¿QE¿. En el seu comunicat preliminar, l'entitat presidida per Mario Draghi confirmava que continuarà reinvertint íntegrament el principal dels actius adquirits durant el ¿QE¿ que vagin vencent durant un període prolongat més enllà de la data en la qual el BCE vaig elevar els tipus d'interès oficials. Quant a les projeccions macroeconòmiques, el BCE va destacar que les últimes dades i els resultats d'enquestes més recents indiquen una evolució més feble del que es preveu, com a conseqüència d'una menor contribució de la demanda externa i de certs factors relacionats amb països i sectors específics. Al mateix temps, es va destacar com la demanda interna continuava recolzant l'expansió econòmica en la zona euro (millores de l'ocupació i pujades salarials). Quant a les projeccions macroeconòmiques, el BCE preveu que el PIB real creixi un 1,9% en 2018, 1,7% en 2019, un 1,7% en 2020 i un 1,5% en 2021 (revisant lleugerament a la baixa les dades de 2018 i 2019). A Espanya, la balança per compte corrent fins a setembre va registrar un superàvit de 3.700 milions d'euros, la qual cosa significa un 71,5% inferior al saldo positiu de 2017, segons dades publicades aquest divendres pel Banc d'Espanya ¿BdE¿. Aquest menor superàvit s'explica principalment pel menor saldo positiu de la balança de béns i serveis malgrat un menor dèficit de les rendes primària i secundària. L'elevada incertesa en diversos fronts (guerra comercial entre els EUA i la Xina, negociacions pel Brexit, pressupostos italians) han continuat tenint un impacte significatiu en les valoracions dels actius de renda fixa. D'aquesta manera, aquells actius ¿refugi¿ com són el deute alemany i el deute nord-americà a 10 anys redueixen les seves rendibilitats fins al 0,24% i el 2,68% respectivament. Pel seu costat, destaca el bon comportament del deute italià (la prima de risc cau des dels 290 pb fins als 250 pb) després d'arribar a un acord el govern italià i la Comissió Europea ¿CE¿, prèvia reducció de l'objectiu de dèficit des del 2,4% al 2%, per a aprovar els pressupostos del país transalpí. Quant al crèdit, est continua ampliant sensiblement situant-se el diferencial tant de crèdit grau d'inversió com el d'alt rendiment en màxims anuals (87 pb i 353 pb respectivament).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de desembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.