Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons que proporciona la màxima seguretat en invertir en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat. L'objectiu del fons és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 904.88433 / (13/01/2017)
Any actual -0.04%
1 any -0.37%
3 anys -0.15%
5 anys 0.60%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Fondtesoro Curt Termini, FI
ISIN: ES0114887039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons que proporciona la màxima seguretat en invertir en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat. L'objectiu del fons és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 904.88433
(13/01/2017)
-0.04% -0.37% -0.15% 0.60% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.249
En l'any -0.035
1 any -0.368
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.035
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
2013 1.654
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Fondtesoro va avançar un 0,10% en el mes de desembre i amb això acumula un caiguda del -0,34% en 2016, mentre que l'índex de referència es va mantenir sense canvis en el mes i consolida una reculada al tancament de l'exercici del -0,24%. Els mercats financers van estar marcats per les reunions del mes de desembre del BCE i la Reserva Federal. A Europa, la màxima institució monetària del vell continent va mantenir els tipus d'interès oficials i els de la facilitat de dipòsit sense variació en el 0% i el -0,40% respectivament. En relació a les mesures de política monetària no convencionals, el Consell de Govern va decidir ampliar el programa de compres d'actius fins al mes de desembre de 2017 (o fins a una data posterior en cas que fos necessari). A partir d'abril, el ritme de les compres mensuals es reduirà fins als 60 des dels 80 milions d'euros. Amb la finalitat de garantir la fluïdesa del programa, el BCE ampliarà el rang de venciments (la vida residual mínima passarà a ser d'un 1 any des dels 2 anys) i es permetran compres d'actius amb un rendiment al venciment inferior al tipus d'interès de la facilitat de dipòsit. A Estats Units, i complint amb les previsions, la Reserva Federal va elevar el tipus d'interès oficial en 0,25% fins al rang 0,50% - 0,75%. En la seva compareixença de premsa posterior, Janet Yellen va remarcar que la pujada de tipus venia recolzada ¿per unes millors condicions del mercat laboral i la inflació¿. En les seves projeccions econòmiques, la reserva federal va elevar a 3, des de les 2 de la reunió de setembre, les pujades de tipus pronosticades per 2017. Aquest to menys acomodaticio va tenir un impacte immediat en el dòlar, el qual s'apreciava al voltant d'un 2% en el seu encreuament amb l'euro hores després de la compareixença de premsa.

A Espanya, el FMI recomanava en un informe aprofundir en les reformes estructurals i prendre mesures per millorar el mercat laboral i reduir amb celeritat el dèficit públic. Quant a les perspectives macroeconòmiques, el FMI preveu una desacceleració del creixement de l'economia espanyola des del 3,2% en 2016 al 2,3% en 2017, dues desenes per sota de les previsions del Govern. Després de les sensibles pujades de tipus en els mesos d'octubre i novembre, amb augment del pendent de la majoria de corbes sobiranes a causa d'unes majors expectatives d'inflació a mitjà termini i l'ancoratge de la part més curta de la corba, els mercats de renda fixa es van revaloritzar lleugerament en el mes de desembre (amb l'excepció del deute sobirà americana). D'aquesta manera, la rendibilitat del bo alemany baixa fins a 0,21%, mentre que la del seu homòleg nord-americà puja fins als 2,45%, deixant el diferencial entre tots dos països (223 pb) en nivells no vists en els últims 5 anys, reflex de la dispar política monetària dels seus bancs centrals.

Quant a la prima espanyola, aquesta baixa fins als 117 pb beneficiada per una major fam pels actius ¿menys defensius¿ arrel d'unes últimes dades macroeconòmiques que apunten a una certa acceleració del creixement econòmic tant a EUA com a Europa. Pel seu costat, tant el crèdit ¿Investment Grade¿ com el ¿High Yield¿ estreny de nou davant les millors perspectives de creixement global.