Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 1 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 892.05426 / (14/02/2019)
Any actual 0.08%
1 any -0.73%
3 anys -0.56%
5 anys -0.39%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Molt conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

 • Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

 • Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 1 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 892.05426
(14/02/2019)
0.08% -0.73% -0.56% -0.39% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
14 feb. 2019 892.05426 0,001%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.428
En l'any 0.085
1 any -0.729
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 0.085
2018 -1.019
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
14/02/2019 892.05426 12.853.660,7 0,001%
13/02/2019 892.04899 12.853.584,77 0,016%
12/02/2019 891.90241 12.747.391,33 -0,004%
Informe Risc
Nivel de risc 1 - Molt Conservador

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Molt Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una lleugera pujada del 0,06% beneficiant-se del bon comportament del crèdit en general. A Europa, el BCE va tenir la primera reunió de 2019. En ella, i sobre la base de la seva anàlisi econòmica i monetària periòdic, el BCE va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès oficials en el 0%. Quant al ¿timing¿ de possibles pujades, l'entitat presidida per Mario Draghi espera que els tipus es mantinguin en els seus nivells actuals fins almenys estiu de 2019, i en tot cas durant el temps que sigui necessari perquè la inflació se situï prop d'objectiu a mitjà termini del 2%. En el seu comunicat posterior, Draghi destacava que la informació més recent indicava una evolució més feble d'el que es preveu a causa d'un descens de la demanda externa i a certs factors relacionats amb països i sectors específics. Quant a l'anàlisi econòmica, el PIB real de la zona de l'euro va registrar un augment del 0,2% en taxa intertrimestral. La màxima institució monetària del vell continent va destacar que els riscos per a les perspectives de creixement de la zona de l'euro apunten ara a la baixa a causa de la persistència d'incerteses relacionades amb factors geopolítics i amenaces proteccionistes, vulnerabilitats en els mercats emergents i volatilitat dels mercats financers. A nivell domèstic, el Banc d'Espanya ¿BdE¿ espera que el dèficit espanyol es vaig situar en el 2% respecte al PIB en 2019 (lluny del 1,3% que pronosticava el govern). L'entitat presidida per Pablo Hernández de Cos considera que la reducció del dèficit es podria veure minvada per una menor recaptació d'impostos, el retard en l'entrada en vigor de les mesures pressupostàries o un creixement menor de l'economia. D'altra banda, la institució també preveu revisar a la baixa la seva previsió de creixement després d'incorporar les mesures anunciades per l'executiu de Pedro Sánchez. Bon inici d'any per a la gran majoria d'actius de renda fixa. Quant a tipus, la gran majoria de corbes sobiranes redueixen les seves rendibilitats fins a nivells no vists des de març de 2017 davant unes menors expectatives d'inflació i un creixement econòmic menor de l'esperat a nivell global (les rendibilitats del bo alemany i el bo nord americà a 10 anys se situen en els 0,15% i els 2,63% respectivament). Destaca en positiu el bon comportament del crèdit en general després de la forta ampliació de finals de 2018. D'aquesta manera, tant el crèdit ¿IG¿ com el ¿HY¿ s¿acosten fins als 70 pb i els 308 pb respectivament. Aquest bon comportament ha permès augmentar el volum d'emissions en mercat primari fins als 70.000 milions d'euros (l'elevada volatilitat de l'últim trimestre de 2018 va provocar que la majoria de companyies posposessin les seves emissions).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de gener de 2019. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.