Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 891.18047 / (10/12/2018)
Any actual -1.03%
1 any -1.13%
3 anys -0.64%
5 anys -0.35%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 891.18047
(10/12/2018)
-1.03% -1.13% -0.64% -0.35% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
10 des. 2018 891.18047 -0,014%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.441
En l'any -1.033
1 any -1.127
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.14
Trimestre 2 -0.326
Trimestre 1 -0.215
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -1.033
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
10/12/2018 891.18047 11.339.300,36 -0,014%
09/12/2018 891.30144 11.284.874,66 0,000%
08/12/2018 891.299 11.284.843,75 0,000%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una caiguda del 0,06% minvat principalment per l'ampliació del crèdit. A Europa, en relació als pressupostos presentats per Itàlia, la CE va destacar que els plans de despesa del país transalpí eren excessius, qualificant l'objectiu de dèficit de "desviació excessiva sense precedents" i demandant al govern format pel Moviment "5 Estrellas" i la Lliga Nord la correcció dels pressupostos. Després de la presentació dels pressupostos, l'agència de qualificació S&P va reafirmar el rating en BBB encara que va posar la perspectiva en negatiu. S&P considera que la política econòmica del nou govern pot tenir un impacte negatiu en el creixement econòmic, que al seu torn, pot fer variar la tendència a la baixa de la ràtio deute públic / PIB dels últims anys (actualment en el 130%). A l'altre costat de la balança, l'agència de qualificació valorava positivament la diversificació de l'economia i la forta posició neta internacional inversora. En relació als pressupostos presentats per Itàlia, la CE va destacar que els plans de despesa del país transalpí eren excessius, qualificant l'objectiu de dèficit de "desviació excessiva sense precedents" i demandant al govern format pel Moviment "5 Estrellas" i la Lliga Nord la correcció dels pressupostos. Després de la presentació dels pressupostos, l'agència de qualificació S&P va reafirmar el rating en BBB encara que va posar la perspectiva en negatiu. S&P considera que la política econòmica del nou govern pot tenir un impacte negatiu en el creixement econòmic, que al seu torn, pot fer variar la tendència a la baixa dels últims anys de la ràtio deute públic / PIB (actualment en el 130%). A l'altre costat de la balança, l'agència de qualificació valorava positivament la diversificació de l'economia i la forta posició neta internacional inversora. A Espanya, el govern va fixar un objectiu de dèficit de l'1,8% per 2019. Tal objectiu porta implícit un ajust estructural de 0,4 pb. Per a això, el govern estima que els ingressos augmentaran en un 6% en taxa interanual com a resultat de l'efecte cíclic (6.400 MM €) i per les noves mesures impositives (3.800 MM €). Per la seva banda, la despesa prevista creixerà en un 3%. Finalment, es va presentar una actualització del quadre macro en el qual es revisa a la baixa el PIB per als propers 2 anys (2019 i 2020). També a nivell domèstic, els registres laborals van seguir creixent al setembre amb un avanç del 2,9% en taxa interanual (la major part dels nous afiliats procedeixen del sector primari). Aquest increment dels dubtes al voltant del creixement econòmic, l'augment de les tensions per la guerra comercial, l'estancament en les negociacions per el "Brexit" i els dubtes al voltant dels pressupostos italians han provocat un moviment d'aversió al risc als mercats financers de renda fixa. En tipus, destacar el diferencial entre el deute alemany i nord-americà a 10 anys, el qual segueix ampliant i se situa en els 275 pb (nivells no vists en els últims 10 anys), el qual s'explica per l'actual desincronització entre el creixement econòmic i les expectatives d'inflació entre tots dos països. Pel seu costat, ampliació generalitzada de les primes de risc dels països de la perifèria (la que més augmenta és la italiana, la qual se situa en els 304 pb des dels 259 pb de finals de setembre).

 

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de novembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.