Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar* 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 897.74275 / (18/04/2018)
Any actual -0.30%
1 any -0.71%
3 anys -0.55%
5 anys -0.01%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 897.74275
(18/04/2018)
-0.30% -0.71% -0.55% -0.01% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 abr. 2018 897.74275 -0,010%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.39
En l'any -0.304
1 any -0.708
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -0.215
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.304
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/04/2018 897.74275 9.111.537,69 -0,010%
17/04/2018 897.83426 9.276.752,92 0,007%
16/04/2018 897.772 9.191.172 -0,012%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CI Fondtesoro tanca el mes amb una pujada del 0,04% beneficiant-se de la revaloració de la part més curta de la corba de deute sobirà espanyol. A Europa, el BCE va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès en el 0% en la seva reunió del mes de març. En segon lloc, en relació a les mesures de política monetària no convencionals, l'entitat que presideix Mario Draghi  va confirmar que se seguiran realitzant compres en el marc de el "QE" al ritme actual de 30.000 milions d'euros fins al final de setembre de 2018 o fins a una data posterior en cas que fos necessari i, en tot cas, fins que el Consell de Govern observi un ajust sostingut de la inflació que sigui compatible amb l'objectiu del 2% marcat pel BCE. Quant a l'evolució macroeconòmica, segons el BCE la informació més recent disponible confirma un dinamisme intens i generalitzat del creixement de l'economia en el vell continent que en els propers mesos hauria de seguir expandint-se a un ritme lleugerament més elevat de l'esperat anteriorment. Finalment, els indicadors de la inflació subjacent segueixen situant-se en nivells moderats sense mostrar signes convincents d'una tendència alcista sostinguda. Als EUA, la Reserva Federal va elevar en 25 punts bàsics els tipus d'interès oficial fins al rang 1,50% - 1,75%.

Aquesta decisió es va prendre després de la constatació que el mercat laboral nord-americà seguia enfortint-se i l'activitat econòmica augmentava a un ritme moderat. Més concretament, la institució presidida per Jerome Powell destacava l'augment de la despesa de les llars mentre que a l'inversió privada s'havia moderat lleugerament després del fort impuls de l'últim trimestre de 2017. Quant als nivells de la inflació subjacent (no inclou preus d'aliments i energia), aquests se segueixen situant per sota per sota del 2%. A Espanya, l'agència de qualificació S&P va elevar el rating del deute sobirà fins a A- des de BBB+amb perspectiva positiva. L'agència espera un augment del consum privat impulsat per la reducció de la taxa de desocupació, unes condicions financeres benignes i un augment de la confiança de les llars, la qual cosa, en segona instància, hauria de provocar un augment de la inversió i una recuperació del mercat immobiliari i de la construcció (segons dades de l'INE les compravendes d'habitatge van augmentar un 23% interanual al gener).

Malgrat les bones perspectives econòmiques, S&P va remarcar que Espanya ha de seguir consolidant els pressupostos en el futur de cara al canvi de política monetària del BCE esperat en els propers anys. Continuació del moviment d'aversió al risc generalitzat als mercats financers de renda fixa davant l'amenaça d'un augment del proteccionisme a nivell global (Trump va anunciar l'aplicació d'un aranzel d'entre el 10% i el 25% a les importacions d'acer i alumini i la imposició d'altres aranzels per import de 60.000 milions de USD a productes importats de Xina). D'aquesta manera, revaloració dels actius refugi: la rendibilitat del bo alemany i el bo nord-americà a 10 anys cau fins al 0,50% i el 2,74% respectivament.

Pel seu costat, la rendibilitat del deute sobirà espanyola es redueix fins a l'1,16% beneficiada per la millora de rating per part de S&P. A l'altre costat de la balança, tant el crèdit "Investment Grade" com el "High Yield" amplia considerablement davant el risc que hi hagi una escalada en les mesures proteccionistes a nivell mundial que pugui tenir un efecte negatiu en l'evolució macroeconòmica global.

 

 

 

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de març de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.