Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Renda, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable amb una estratègia d'inversió basada en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyíes que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb elevats dividends, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

El fons CE Renda, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 4 de 7
Estrelles Morningstar* 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 13.49394 / (14/02/2019)
Any actual 6.25%
1 any -1.36%
3 anys 3.71%
5 anys 2.16%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Renda, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable amb una estratègia d'inversió basada en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyíes que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb elevats dividends, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

El fons CE Renda, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Molt conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

 • Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

 • Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 4 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 13.49394
(14/02/2019)
6.25% -1.36% 3.71% 2.16% Contractar - CE Renda, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició a renda variable està entre el 65% i el 75%. Com a mínim el 75% d'aquesta exposició serà en mercats europeus. La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana / alta capitalització que generin rendes periòdiques, ja sigui a través de la pròpia naturalesa del negoci o mitjançant la distribució dels seus beneficis als accionistes.

La resta s'invertirà en valors de renda fixa pública i / o privada, incloent dipòsits. Un mínim del 75% d'aquestes inversions serà en emissors europeus. El 70% tindrà almenys qualitat creditícia mitjana (min.BBB-) o ràting d'Espanya si fos inferior. La resta podrà tenir qualificació creditícia baixa (min.BB-). La durada mitjana de la renda fixa serà inferior a 4 anys.

La inversió agregada del fons en països emergents serà inferior al 30%. L'exposició a risc divisa, podrà aconseguir el 100%. 

 El fons realitzarà reemborsaments anuals obligatoris de participacions als partícips el dia 1/12 per un import brut equivalent al 2% de la seva inversió valorada a 30/11. Aquest percentatge s'obtindrà del cobrament de dividends d'accions en cartera i cupons de renda fixa. L'import efectiu del reemborsament dependrà de l'evolució del valor liquidatiu i no suposa l'obtenció d'una rendibilitat equivalent, realitzant-se els reemborsaments obligatoris encara que el partícip hagi obtingut pèrdues.

Caixa Enginyers Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

 


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
14 feb. 2019 13.49394 -0,461%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -4.746
En l'any 6.254
1 any -1.364
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 6.254
2018 -9.02
2017 4.765
2016 0.522
2015 5.005
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
14/02/2019 13.49394 25.760.980,83 -0,461%
13/02/2019 13.55646 25.885.695,9 0,354%
12/02/2019 13.50868 25.809.520,35 0,233%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Renda va sumar un 6,10% al gener, mentre que l'índex de referència va avançar un 3,72%. L'afebliment de les dades macro dels últims mesos ha portat als Bancs Centrals a realitzar una lectura més cauta del context econòmic i, per tant, es desprèn una certa pausa en el procés de normalització monetària. En el cas del BCE, es va reiterar que els tipus es mantindran en els seus nivells actuals fins almenys estiu de 2019, i en tot cas durant el temps que sigui necessari perquè la inflació se situï prop d'objectiu a mitjà termini del 2%. Per part seva, més determinat si cap va ser la FED indicant que l'escenari per a noves pujades de tipus s'havia afeblit lleugerament ja que els riscos a un augment sensible de la inflació per sobre de l'objectiu del banc central havien disminuït considerablement. Si a això li unim un cert avanç en el progrés de les negociacions en les relacions comercials entre els EUA i Europa, això propícia un significatiu increment de l'apetit pel risc, amb notables pujades en renda variable i un destacat estrenyiment dels diferencials de crèdit. Així mateix, les matèries primeres, amb el cru al capdavant, van recuperar part del terreny perdut en els últims mesos. Respecte als contribuïdors del fons, dos de les posicions amb major pes en el fons van tenir els millors comportaments al gener. D'una banda Savills (+17,68%) va prendre partit d'una atractiva valoració per a justificar l'apetit dels inversors en un context de continues notícies referent al Brexit (Regne Unit representa el 38% dels ingressos de la consultora immobiliària), que en tot cas podrien saldar-se amb una extensió dels períodes de negociació i sortida que van alleujar les tensions corporatives i la visibilitat en la inversió empresarial. D'altra banda, Duerr (+16,93%) es va anotar una forta pujada partint de nivells de valoració molt deprimits. Per contra, Galp i Unilever van ser les úniques posicions en cartera amb rendiments negatius en el mes, registrant sengles caigudes del -1,09% i -1,63% respectivament. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de retorn i risc d'aquestes. Així mateix, es va vendre la totalitat de la posició restant en Nestlé mentre la cotització ha aconseguit la valoració estimada per a la companyia. Paral·lelament, es van introduir sengles posicions en Henkel, la correcció de les quals després de realitzar una rebaixa d'estimacions va oferir un atractiu punt d'entrada amb una equació rendibilitat-risc realment interessant, i Danone. En referència a la cartera de renda fixa, al gener es va vendre una emissió de Comunitat de Madrid a 2 anys i l'oferta de recompra per part de l'emissor (Softbank) va ser acceptada, amb el que es va liquidar la totalitat de la posició. Amb tot, l'exposició a divisa no euro es va mantenir en el 12%, mentre que el pes en deute high yield va caure fins al 8% després de la venda de Softbank.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de gener de 2019. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.