Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons mixt de renda variable enfocat a la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la capacitat de les companyies de la cartera per generar rendes sostenibles al llarg del temps.

El fons mantindrà un enfoc continu cap a la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: Renda Variable d'Alt Dividend, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i Renda Fixe Sostenible.

L'objectiu de gestió del fons consisteix en superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de 'Renda Variable Mixta Internacional', segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 14.04403 / (21/06/2017)
Any actual 5.40%
1 any 6.91%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Maig de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons mixt de renda variable enfocat a la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la capacitat de les companyies de la cartera per generar rendes sostenibles al llarg del temps.

El fons mantindrà un enfoc continu cap a la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: Renda Variable d'Alt Dividend, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i Renda Fixe Sostenible.

L'objectiu de gestió del fons consisteix en superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de 'Renda Variable Mixta Internacional', segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 14.04403
(21/06/2017)
5.40% 6.91% - - Contractar - CE Renda, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Maig de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable està entre el 65% i el 75%. Com a mínim el 75% d'aquesta exposició serà en mercats europeus. La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana / alta capitalització que generin rendes periòdiques, ja sigui a través de la pròpia naturalesa del negoci o mitjançant la distribució dels seus beneficis als accionistes.

La resta s'invertirà en valors de renda fixa pública i / o privada, incloent dipòsits. Un mínim del 75% d'aquestes inversions serà en emissors europeus. El 70% tindrà almenys qualitat creditícia mitjana (min.BBB-) o ràting d'Espanya si fos inferior. La resta podrà tenir qualificació creditícia baixa (min.BB-). La durada mitjana de la renda fixa serà inferior a 4 anys.

La inversió agregada del fons en països emergents serà inferior al 30%. L'exposició a risc divisa, podrà aconseguir el 100%. 

 El fons realitzarà reemborsaments anuals obligatoris de participacions als partícips el dia 1/12 per un import brut equivalent al 2% de la seva inversió valorada a 30/11. Aquest percentatge s'obtindrà del cobrament de dividends d'accions en cartera i cupons de renda fixa. L'import efectiu del reemborsament dependrà de l'evolució del valor liquidatiu i no suposa l'obtenció d'una rendibilitat equivalent, realitzant-se els reemborsaments obligatoris encara que el partícip hagi obtingut pèrdues.

Caixa Enginyers Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

 


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 5.543
En l'any 5.405
1 any 6.911
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 3.133
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 5.405
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Renda va sumar un 1.11% al maig i amb això acumula una revaloració del 5.17% l'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 0.08% i consolida una pujada del 3.00% en el que portem d'any. El mes de maig va suposar el tancament de la temporada de resultats empresarials corresponents al primer trimestre, amb un resultat notablement positiu en sorpreses però especialment en creixement de vendes i beneficis tant a Europa com a EUA. Des del costat macro, les dades a Europa van continuar fortes, sobretot a nivell d'enquestes de sentiment, mentre que a EUA es va apreciar un lleuger fre que de moment no ha alterat la confiança del mercat a tenor del probable caràcter transitori del mateix si ens atenim a la interpretació de la FED.

Precisament en política monetària els comentaris dovish del BCE advocant per la continuïtat de les polítiques monetàries expansives va contrastar amb els comentaris de la Reserva Federal a través de les actes en les quals de confirmar-se el bon to econòmic noves pujades en els tipus d'interès serien probables en la propera reunió de juny. Per la seva banda, al mercat de commodities el cru va seguir en tensió malgrat conèixer-se l'extensió de l'acord de l'OPEP per reduir la producció de petroli. D'altra banda, sembla que la notable caiguda dels preus de metalls com el níquel o el mineral de ferro no ha menyscabat el sentiment de mercat, si bé caldrà parar esment a la seva evolució en propers dates. Respecte als contribuidores del fons, tant la cartera de renda fixa com la cartera de renda variable van contribuir positivament, si ben aquesta última va ser el principal motor del valor liquidatiu en el mes.

Pel costat positiu, Easyjet (+21%) es va anotar la major alça de la cartera corroborant el bon acompliment dels mesos recents en un entorn positiu des del costat de la demanda i una percepció que el pitjor podria haver passat una vegada que la companyia espera rebre en breu l'autorització europea per seguir operant en el Vell Continent independentment del resultat del Brexit. Pel costat negatiu, Williams Sonoma (-9.97%) va cedir posicions davant els dubtes que llançaven la resta del sector de distribució a EUA en presentar els resultats empresarials del 1T17. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable s'han ajustat diversos pesos en funció del marge de seguretat d'algunes posicions, al mateix temps que es va incorporar a la signatura danesa de joieria Pandora, dedicada a la fabricació i distribució de joies per al públic femení a tot el món. Actualment, la marca té presència en més de 100 països en els 6 continents, sent la major joieria del món, per davant de Cartier i Tiffany & Co. En referència a la cartera de renda fixa, es va procedir a la venda de diverses emissions en cartera de curt termini i amb reduït potencial de millora (Tesoro Públic venciment 2022, ING). Part del capital es va destinar a la reinversió en un bo cupó flotant del banc gal Credit Agricole.