Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Renda, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable amb una estratègia d'inversió basada en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyíes que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb elevats dividends, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

El fons CE Renda, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 14.12945 / (20/09/2018)
Any actual 1.22%
1 any 3.58%
3 anys 3.57%
5 anys 3.47%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Renda, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable amb una estratègia d'inversió basada en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyíes que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb elevats dividends, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

El fons CE Renda, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 14.12945
(20/09/2018)
1.22% 3.58% 3.57% 3.47% Contractar - CE Renda, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició a renda variable està entre el 65% i el 75%. Com a mínim el 75% d'aquesta exposició serà en mercats europeus. La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana / alta capitalització que generin rendes periòdiques, ja sigui a través de la pròpia naturalesa del negoci o mitjançant la distribució dels seus beneficis als accionistes.

La resta s'invertirà en valors de renda fixa pública i / o privada, incloent dipòsits. Un mínim del 75% d'aquestes inversions serà en emissors europeus. El 70% tindrà almenys qualitat creditícia mitjana (min.BBB-) o ràting d'Espanya si fos inferior. La resta podrà tenir qualificació creditícia baixa (min.BB-). La durada mitjana de la renda fixa serà inferior a 4 anys.

La inversió agregada del fons en països emergents serà inferior al 30%. L'exposició a risc divisa, podrà aconseguir el 100%. 

 El fons realitzarà reemborsaments anuals obligatoris de participacions als partícips el dia 1/12 per un import brut equivalent al 2% de la seva inversió valorada a 30/11. Aquest percentatge s'obtindrà del cobrament de dividends d'accions en cartera i cupons de renda fixa. L'import efectiu del reemborsament dependrà de l'evolució del valor liquidatiu i no suposa l'obtenció d'una rendibilitat equivalent, realitzant-se els reemborsaments obligatoris encara que el partícip hagi obtingut pèrdues.

Caixa Enginyers Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

 


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
20 set. 2018 14.12945 0,351%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 2.43
En l'any 1.223
1 any 3.585
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 2.536
Trimestre 1 -1.711
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 1.223
2017 4.765
2016 0.522
2015 5.005
2014 3.29
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
20/09/2018 14.12945 28.333.120,22 0,351%
19/09/2018 14.07997 28.203.750,57 -0,115%
18/09/2018 14.09625 28.240.176,4 0,273%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Renda va cedir un 0,26% a l'agost i amb això acumula una pujada de l'1,65% l'any, mentre que l'índex de referència va caure un 0,42% i consolida un descens del 0,26% en el que portem d'any. El mes d'agost va estar protagonitzat per un moviment de "risk-off" als mercats de financers, que es va materialitzar en ampliacions generalitzades dels diferencials de crèdit, tant en categoria d'inversió com a especulativa, com en caigudes del deute sobirà de la perifèria europea, així com en cessions en renda variable, especialment europea i emergent. Aquesta aversió al risc va ser capitalitzada positivament pels actius tradicionalment refugi en aquests episodis, el deute sobirà alemanya i nord-americana, que van veure com les rendibilitats de les seves referències de llarg termini baixaven. Aquest comportament va estar argumentat per la crisi que travessa Turquia, la continuació de les disputes comercials dels EUA amb la resta del món i la incertesa sobre els plans pressupostaris d'Itàlia en un moment en què el país es troba en l'epicentre de les mirades de les agències de qualificació i la Comissió Europea. En el capítol de Bancs Centrals, la FED va mantenir sense canvis els tipus d'interès en el rang 1,75% - 2%, mentre que en el simposi anual que se celebra en Jackson Hole es va reafirmar en la necessitat de pujar progressiva i gradualment el tipus rector, visió no compartida i criticada durant el mes per part del President del país. Respecte als contribuidors del fons, Williams Sonoma (+20,07%) va tenir un comportament extraordinari després de presentar uns resultats trimestrals que van batre les expectatives del mercat. En el costat de les pèrdues, Pandora (-13,26%) va tornar a ser castigada pel mercat després de presentar uns resultats febles que es van traduir en l'anunci de canvis en la junta directiva, que inclouen la sortida del Conseller Delegat i el nomenament d'un nou Director Financer. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de tornada de les mateixes. Així mateix, es va aprofitar el càstig als actius italians per incorporar a la cartera el banc transalpí Intesa Sanpaolo. L'entitat porta emprenent un important pla de reducció de costos durant els últims anys així com una reducció notable de la cartera d'impagats que està començant a donar els seus fruits, al mateix temps que aposta per una atractiva política de remuneració a l'accionista mentre manté uns sòlids ràtios de capital. En referència a la cartera de renda fixa, es van realitzar diversos canvis amb l'objectiu de mantenir una durada baixa en la cartera d'explicat, en el rang 2-2,5x, suprimint les cobertures en tipus d'interès. Amb això, el pes en divisa no euro es va elevar lleugerament fins a aproximadament el 15%, mentre que el pes en emissions amb qualificació creditícia per sota de categoria d'inversió es va mantenir pràcticament sense modificacions.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de agost de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.