Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons mixt de renda variable enfocat a la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la capacitat de les companyies de la cartera per generar rendes sostenibles al llarg del temps.

El fons mantindrà un enfoc continu cap a la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: Renda Variable d'Alt Dividend, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i Renda Fixe Sostenible.

L'objectiu de gestió del fons consisteix en superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de 'Renda Variable Mixta Internacional', segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 13.61061 / (23/03/2017)
Any actual 2.15%
1 any 5.68%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 28 de febrer de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons mixt de renda variable enfocat a la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la capacitat de les companyies de la cartera per generar rendes sostenibles al llarg del temps.

El fons mantindrà un enfoc continu cap a la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: Renda Variable d'Alt Dividend, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i Renda Fixe Sostenible.

L'objectiu de gestió del fons consisteix en superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de 'Renda Variable Mixta Internacional', segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 13.61061
(23/03/2017)
2.15% 5.68% - - Contractar - CE Renda, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 28 de febrer de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable està entre el 65% i el 75%. Com a mínim el 75% d'aquesta exposició serà en mercats europeus. La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana / alta capitalització que generin rendes periòdiques, ja sigui a través de la pròpia naturalesa del negoci o mitjançant la distribució dels seus beneficis als accionistes.

La resta s'invertirà en valors de renda fixa pública i / o privada, incloent dipòsits. Un mínim del 75% d'aquestes inversions serà en emissors europeus. El 70% tindrà almenys qualitat creditícia mitjana (min.BBB-) o ràting d'Espanya si fos inferior. La resta podrà tenir qualificació creditícia baixa (min.BB-). La durada mitjana de la renda fixa serà inferior a 4 anys.

La inversió agregada del fons en països emergents serà inferior al 30%. L'exposició a risc divisa, podrà aconseguir el 100%. 

 El fons realitzarà reemborsaments anuals obligatoris de participacions als partícips el dia 1/12 per un import brut equivalent al 2% de la seva inversió valorada a 30/11. Aquest percentatge s'obtindrà del cobrament de dividends d'accions en cartera i cupons de renda fixa. L'import efectiu del reemborsament dependrà de l'evolució del valor liquidatiu i no suposa l'obtenció d'una rendibilitat equivalent, realitzant-se els reemborsaments obligatoris encara que el partícip hagi obtingut pèrdues.

Caixa Enginyers Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

 


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 2.134
En l'any 2.152
1 any 5.675
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 2.152
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Renda va sumar un 2.47% al febrer i amb això acumula una revaloració de l'1.99% l'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 1.72% i consolida una pujada de l'1.61% en el que portem d'any. Els indicadors macroeconòmics retardats publicats a inici d'any han confirmat la millora del sentiment i la confiança observada en la segona part del 2016, fet al que cal afegir si cap una millora en les dades conegudes en les últimes setmanes corresponents al mes de febrer.

L'entorn benigne des del costat macro va estar acompanyat per una temporada de resultats empresarials del quart trimestre positius tant a Europa com a EUA, si bé és cert que amb major nombre de sorpreses i major creixement en vendes i benefici per acció en el cas americà. En el plànol geopolític, mentre que Europa espera atempta el desenllaç de les importants cites electorals a Holanda (març) i França (abril/maig), van prosseguir les negociacions sense fruit amb Grècia per alliberar els fons de l'últim tram de rescat, tot al mateix temps que l'Administració Trump va continuar sense oferir detalls precisos dels principals punts del seu programa electoral. Per la seva banda, en un mes sense reunió del BCE, la Reserva Federal va aplanar el camí per a una propera pujada de tipus tan aviat com al març, després dels bons registres del mercat laboral i l'alça de la inflació recolzada en l'increment de salaris i el repunt dels preus energètics.

Respecte als contribuidores del fons, tant la cartera de renda variable com la cartera de renda fixa van contribuir positivament, però va ser la primera el principal motor del fons al febrer. Pel costat positiu, Unilever (+19.31%) es va anotar el major guany en el mes després de conèixer l'aproximació per adquirir-la del competidor nord-americà Kraft Heinz, en una operació que valorava la britànic-holandesa per sobre dels 48€ per acció. No obstant això, aquesta va declinar la proposta i Kraft va concloure en no seguir endavant amb les negociacions, si bé l'europea va anunciar posteriorment que realitzarà en els propers mesos una revisió estratègica de les seves diferents línies de negoci i que podria cristal·litzar en alguna operació corporativa que permeti aflorar valor per a l'accionista.

Per contra, Sponda (-6.13%) va tenir un comportament irregular en rendes comparables en el segment d'Oficines, 65% dels ingressos de la companyia, i va anunciar una previsions per 2017 per sota del previst per un increment de les taxes a la propietat a Finlàndia per a l'any en curs i un projecte de renovació de gran escala que mantindrà una desocupació major. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable no s'han realitzat modificacions en la composició de la mateixa, si bé s'han ajustat diversos pesos en funció del marge de seguretat d'algunes posicions sobre la base de la publicació del tancament de resultats anual. En referència a la cartera de renda fixa, es van introduir dos emissors nous en cartera com són la italiana Iren i la petroliera russa Lukoil, tots dos amb venciments en 2022.

Aquestes operacions van ser finançades amb la venda dels bons de Repsol i la financera del grup automobilístic Ford, els quals no oferien un retorn ajustat al risc òptim en comparació de les emissions comprades. Finalment, es va realitzar una venda del bo de la financera de Santander per reinvertir el capital en títols de renda fixa de la matriu a través d'un venciment en 2022 i amb una prelació de crèdit una mica inferior en la mesura que ofereix una compensació adequada de rendibilitat-risc.