Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons mixt de renda variable enfocat a la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la capacitat de les companyies de la cartera per generar rendes sostenibles al llarg del temps.

El fons mantindrà un enfoc continu cap a la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: Renda Variable d'Alt Dividend, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i Renda Fixe Sostenible.

L'objectiu de gestió del fons consisteix en superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de 'Renda Variable Mixta Internacional', segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 13.66864 / (18/08/2017)
Any actual 2.59%
1 any 2.02%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Juliol de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons mixt de renda variable enfocat a la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la capacitat de les companyies de la cartera per generar rendes sostenibles al llarg del temps.

El fons mantindrà un enfoc continu cap a la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: Renda Variable d'Alt Dividend, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i Renda Fixe Sostenible.

L'objectiu de gestió del fons consisteix en superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de 'Renda Variable Mixta Internacional', segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 13.66864
(18/08/2017)
2.59% 2.02% - - Contractar - CE Renda, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Juliol de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable està entre el 65% i el 75%. Com a mínim el 75% d'aquesta exposició serà en mercats europeus. La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana / alta capitalització que generin rendes periòdiques, ja sigui a través de la pròpia naturalesa del negoci o mitjançant la distribució dels seus beneficis als accionistes.

La resta s'invertirà en valors de renda fixa pública i / o privada, incloent dipòsits. Un mínim del 75% d'aquestes inversions serà en emissors europeus. El 70% tindrà almenys qualitat creditícia mitjana (min.BBB-) o ràting d'Espanya si fos inferior. La resta podrà tenir qualificació creditícia baixa (min.BB-). La durada mitjana de la renda fixa serà inferior a 4 anys.

La inversió agregada del fons en països emergents serà inferior al 30%. L'exposició a risc divisa, podrà aconseguir el 100%. 

 El fons realitzarà reemborsaments anuals obligatoris de participacions als partícips el dia 1/12 per un import brut equivalent al 2% de la seva inversió valorada a 30/11. Aquest percentatge s'obtindrà del cobrament de dividends d'accions en cartera i cupons de renda fixa. L'import efectiu del reemborsament dependrà de l'evolució del valor liquidatiu i no suposa l'obtenció d'una rendibilitat equivalent, realitzant-se els reemborsaments obligatoris encara que el partícip hagi obtingut pèrdues.

Caixa Enginyers Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

 


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 ag. 2017 13.66864 -0,639%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.925
En l'any 2.587
1 any 2.017
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 0.889
Trimestre 1 3.133
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 2.587
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/08/2017 13.66864 27.676.179,45 -0,639%
17/08/2017 13.7566 27.865.623,53 -0,263%
16/08/2017 13.79286 27.947.108,36 0,207%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Renda va caure un -0,19% al juliol i amb això acumula una revaloració del 3,85% l'any, mentre que l'índex de referència va cedir un -0,06% i consolida una pujada de l'1,96% en el que portem d'any. Amb els Bancs Centrals mode d'esperar, el focus del mercat va estar en la presentació de resultats empresarials corresponents al segon trimestre. En general, el nivell de sorpreses en termes de vendes i beneficis per acció tant a Europa com a EUA va ser més limitat que en els trimestres previs. Això no va ser excusa per registrar alces de mitjà i doble dígit en ingressos i beneficis respectivament amb gairebé dos terços del mercat havent fet ja públiques els seus comptes.

En el plànol macroeconòmic, la dinàmica va continuar sent més positiva relativament a Europa que a EUA mentre al país nord-americà s'encadenen diversos mesos seguits de feblesa en l'evolució de preus i vendes minoristes, dades que d'altra banda si cap han fet que la FED s'hagi mostrat més cauta en la seva lectura agregada. Aquest fet també ha estat posat en preu pel dòlar nord-americà, que acumula una depreciació superior al doble dígit enfront de l'euro en 2017 recollint així mateix les tensions internes i externes de la nova Administració Trump i la falta de visibilitat del programa econòmic i fiscal del President.

Per la seva banda, en el capítol de matèries primeres el cru va registrar una forta apreciació en el mes (+8.97%) prenent partit de la reducció d'inventaris observada, la probable major disciplina a curt termini dels membres de l'OPEP quant a producció es refereix i la pròpia feblesa del dòlar. Així mateix, els metalls com el níquel o el coure també es van anotar guanys propers al doble dígit al juliol. Respecte als contribuidors del fons, la cartera de renda variable va explicar en la seva majoria l'acompliment del fons en el mes.

Pel costat positiu, Pandora (+19.01%) va recuperar part del terreny perdut els últims mesos a l'espera de conèixer els seus resultats trimestrals i davant algunes anàlisis que indiquen que l'acompliment a EUA estaria sent millor del que els analistes estaven preveient. Per contra, Easyjet (-9.05%) va corregir en el mes després d'un bon comportament en els últims trimestres a causa de les indicacions de la companyia que l'increment de capacitat que planegen per prendre partit de la difícil situació que travessen alguns dels seus competidors repercutirà negativament sobre la rendibilitat dels vols, un fet que estarà acompanyat per menors ingressos per seient si els preus del cru segueixen baixos perquè l'entorn competitiu s'endurirà. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable s'han ajustat diversos pesos en funció del marge de seguretat d'algunes posicions, al mateix temps que es van realitzar canvis en composició de la cartera. D'una banda, es va procedir a la venda de les companyies Pepsico i Givaudan, ambdues després d'haver aconseguit el seu valor estimat respectivament. Aquest capital va ser reinvertit en Essity i la signatura austríaca Lenzing. En el primer dels casos, la companyia sueca va escindir el seu negoci forestal per passar a focalitzar-se exclusivament en les seves divisions de Cura Personal, Paper Tissú, Higiene Professional i Mèdica, àrees en les quals té capacitat per expandir els seus marges després d'uns anys en la qual la gestió operativa ha estat per sota del seu potencial.

Per la seva banda, Lenzing és el líder mundial en fibres de cel·lulosa per a la indústria tèxtil i compta amb diversos productes patentats que li confereixen un notable avantatge competitiu enfront de la resta del mercat. En referència a la cartera de renda fixa, es va liquidar la posició en el bo de Telefònica venciment 2020 donada la falta de recorregut de l'emissió. Així mateix es va procedir a la venda de les dues emissions cupó flotant d'Itàlia i Unicredit, capital que es va destinar a comprar un bo en dòlars nord-americans de Statoil i iniciar exposició al crèdit corporatiu del sector immobiliari espanyol amb sengles emissions de Colonial i Merlin, ambdues amb venciments en 2023.