Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable amb una estratègia d'inversió basada en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyíes que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb elevats dividends, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 13.71192 / (19/10/2017)
Any actual 2.91%
1 any 4.16%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 30 de setembre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable amb una estratègia d'inversió basada en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyíes que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb elevats dividends, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 13.71192
(19/10/2017)
2.91% 4.16% - - Contractar - CE Renda, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 30 de setembre de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable està entre el 65% i el 75%. Com a mínim el 75% d'aquesta exposició serà en mercats europeus. La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana / alta capitalització que generin rendes periòdiques, ja sigui a través de la pròpia naturalesa del negoci o mitjançant la distribució dels seus beneficis als accionistes.

La resta s'invertirà en valors de renda fixa pública i / o privada, incloent dipòsits. Un mínim del 75% d'aquestes inversions serà en emissors europeus. El 70% tindrà almenys qualitat creditícia mitjana (min.BBB-) o ràting d'Espanya si fos inferior. La resta podrà tenir qualificació creditícia baixa (min.BB-). La durada mitjana de la renda fixa serà inferior a 4 anys.

La inversió agregada del fons en països emergents serà inferior al 30%. L'exposició a risc divisa, podrà aconseguir el 100%. 

 El fons realitzarà reemborsaments anuals obligatoris de participacions als partícips el dia 1/12 per un import brut equivalent al 2% de la seva inversió valorada a 30/11. Aquest percentatge s'obtindrà del cobrament de dividends d'accions en cartera i cupons de renda fixa. L'import efectiu del reemborsament dependrà de l'evolució del valor liquidatiu i no suposa l'obtenció d'una rendibilitat equivalent, realitzant-se els reemborsaments obligatoris encara que el partícip hagi obtingut pèrdues.

Caixa Enginyers Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

 


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
19 oct. 2017 13.71192 -0,687%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.372
En l'any 2.912
1 any 4.157
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.908
Trimestre 2 0.889
Trimestre 1 3.133
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 2.912
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
19/10/2017 13.71192 26.454.047,59 -0,687%
18/10/2017 13.80679 26.811.910,87 0,033%
17/10/2017 13.80219 26.791.492,96 -0,249%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Renda va sumar un 1.05% al setembre i amb això acumula una revaloració del 3.11% l'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 1.15% i consolida una pujada del 2.82% en el que portem d'any. En el mes de setembre la reunió de la FED va servir per concretar el programa de reducció de balanç i al mateix temps per donar major visibilitat a la propera pujada de tipus, prevista per a desembre. Per la seva banda, el BCE no va anunciar detalls sobre el programa de reducció de compres i va incidir en monitorizar l'evolució del tipus de canvi per la incidència que pugui tenir sobre la inflació a futur.

En el plànol geopolític, l'escalada de tensions entre Corea del Nord i EUA va semblar suavitzar-se cap a finals de mes, mentre que a Europa les eleccions alemanyes es van saldar amb una victòria d'Angela Merkel, encara que amb menor suport de l'esperat que li obligarà a formalitzar noves aliances, i Espanya va observar amb atenció l'increment de tensió en referència al cas de Catalunya. En relació als mercats financers, els tipus del deute van incrementar-se en termes generalitzats tant a EUA com en el Vell Continent. Per la seva banda, la renda variable europea va tenir un notable rendiment en termes agregats i el barril de cru va registrar alces de dígit alt a causa de la reducció d'inventaris, l'increment de probabilitats d'estendre les limitacions de l'oferta i la millora de previsions pel costat de la demanda.

Respecte als contribuidors del fons, la cartera de renda variable va explicar en la seva majoria la rendibilitat del fons en el mes. Pel costat positiu, Victrex i Duerr es van anotar les majors pujades, amb revaloritzacions del 16.4% i 15.65% respectivament. Per contra, la sud-africana Life Healthcare (-10.13%) va cedir en el mes per la incertesa del negoci que manté a Regne Unit. Respecte a les decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de rendiment de les mateixes. Així mateix, es va vendre la totalitat de la posició en la companyia de mitjans de comunicació Prosieben després de revisar l'entorn de mercat per a la companyia.

Pel costat dels ingressos, va realitzar una revisió a la baixa dels ingressos per publicitat, vinculat a la menor despesa en publicitat dels anunciants així com un canvi estructural als pressupostos de màrqueting cap a nous canals de comunicació. D'altra banda, la pressió en costos derivada de la inflació per continguts és una qüestió que amenaça amb aguditzar-se. En referència a la cartera de renda fixa, es van vendre dues emissions després d'haver aconseguit el seu valor objectiu (Snam) i donada la feblesa operativa del negoci subjacent (Jaguar). Aquestes vendes van ser reinvertidas en un bo de la cementera italiana Buzzi i es va aprofitar per acumular en dues emissions incorporades en el mes d'agost (Merlin Properties i Colonial).