Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons mixt de renda variable enfocat a la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la capacitat de les companyies de la cartera per generar rendes sostenibles al llarg del temps.

El fons mantindrà un enfoc continu cap a la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: Renda Variable d'Alt Dividend, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i Renda Fixe Sostenible.

L'objectiu de gestió del fons consisteix en superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de 'Renda Variable Mixta Internacional', segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 13.27403 / (20/01/2017)
Any actual -0.37%
1 any 8.26%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons mixt de renda variable enfocat a la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la capacitat de les companyies de la cartera per generar rendes sostenibles al llarg del temps.

El fons mantindrà un enfoc continu cap a la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: Renda Variable d'Alt Dividend, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i Renda Fixe Sostenible.

L'objectiu de gestió del fons consisteix en superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de 'Renda Variable Mixta Internacional', segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 13.27403
(20/01/2017)
-0.37% 8.26% - - Contractar - CE Renda, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable està entre el 65% i el 75%. Com a mínim el 75% d'aquesta exposició serà en mercats europeus. La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana / alta capitalització que generin rendes periòdiques, ja sigui a través de la pròpia naturalesa del negoci o mitjançant la distribució dels seus beneficis als accionistes.

La resta s'invertirà en valors de renda fixa pública i / o privada, incloent dipòsits. Un mínim del 75% d'aquestes inversions serà en emissors europeus. El 70% tindrà almenys qualitat creditícia mitjana (min.BBB-) o ràting d'Espanya si fos inferior. La resta podrà tenir qualificació creditícia baixa (min.BB-). La durada mitjana de la renda fixa serà inferior a 4 anys.

La inversió agregada del fons en països emergents serà inferior al 30%. L'exposició a risc divisa, podrà aconseguir el 100%. 

 El fons realitzarà reemborsaments anuals obligatoris de participacions als partícips el dia 1/12 per un import brut equivalent al 2% de la seva inversió valorada a 30/11. Aquest percentatge s'obtindrà del cobrament de dividends d'accions en cartera i cupons de renda fixa. L'import efectiu del reemborsament dependrà de l'evolució del valor liquidatiu i no suposa l'obtenció d'una rendibilitat equivalent, realitzant-se els reemborsaments obligatoris encara que el partícip hagi obtingut pèrdues.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.034
En l'any -0.374
1 any 8.255
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.374
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Renda va avançar un 3.28% en el mes de desembre i amb això acumula un revaloració del 0.52% en 2016, mentre que l'índex de referència va millorar un 1,91% i consolida un avanç al tancament de l'exercici de l'1,41%. En termes de mercat, Desembre es va presentar amb cites de rellevància. En termes geopolítics, l'èxit del NO en el referèndum a Itàlia es va traduir en la renúncia del primer ministre Renzi i, contràriament al previst, una reacció del mercat més tèbia de l'esperat en part pels avanços en matèria de reestructuració del sector bancari.

Per la seva banda, la FED va confirmar l'esperada pujada de tipus de desembre, al mateix temps que va projectar més pujades de tipus (3) de les esperades (2) per 2017. No obstant això, seria el BCE el protagonista del mercat anunciant una redefinició del seu programa de compres (60 bln € mensuals a partir de març, extensió temporal del programa i possibilitat de compres per sota del tipus depo), decisions que el sector financer va seguir capitalitzant positivament en crèdit i renda variable, mentre que els tipus sobirans van aconseguir màxims dels últims mesos en primera instància per retrocedir en la segona quinzena del mes. Així, l'excel·lent acompliment dels actius de risc en el mes va permetre finalitzar l'any amb rendibilitats positives en la majoria d'índexs borsaris, destacant el bon comportament dels mercats emergents enfront de desenvolupats i de les companyies de petita capitalització enfront de corporacions de mitjà i gran grandària.

Respecte als contribuidors del fons, la cartera de renda variable va explicar en gran part el rendimient positiu al desembre. Pel costat positiu, Prosieben (+13.22%) va recuperar bona part del terreny perdut en el mes anterior després de l'inesperat anunci d'ampliació de capital. Per contra, Keppel DC Reit, REIT de centres de dades basat a Singapur, va corregir una mica més del 3% al desembre sense motius destacats. Quant a decisions de gestió, en renda variable es va procedir a la venda de les posicions en Orpea i Atles Copco després d'haver aconseguit la valoració estimada en cadascuna de les companyies. Part de les vendes es van destinar a completar la posició iniciada en el mes anterior en Beni Stabili, REIT italià d'oficines amb un clar focus estratègic en el posicionament a la ciutat de Milà i reducció d'actius no-core que cotitza amb un fort descompte respecte al Valor Net dels Actius (NAV). Paral·lelament, es va començar a acumular en el grup assegurador austríac Vienna Insurance Group, capdavanter de la indústria al país i a Europa Central i de l'Est amb presència tant en el ram de Vida com de No Vida, especialment en aquest últim cas en pòlisses per a actuacions.

En referència a la cartera de renda fixa, es va procedir a la venda d'una emissió de BG Group amb venciment en 2018 a causa de l'escàs recorregut en preu i la reduïda rendibilitat, capital que es va destinar a la compra d'una titulización hipotecària amb un diferencial de rendibilitat atractiu i una cartera subjacent de préstecs hipotecaris de qualitat.