Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable amb una estratègia d'inversió basada en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyíes que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb elevats dividends, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 13.85119 / (06/12/2017)
Any actual 3.96%
1 any 7.46%
3 anys -
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d'octubre 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

CE Renda, FI
ISIN: ES0114986039

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable amb una estratègia d'inversió basada en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyíes que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb elevats dividends, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 13.85119
(06/12/2017)
3.96% 7.46% - - Contractar - CE Renda, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 d'octubre 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

L'exposició a renda variable està entre el 65% i el 75%. Com a mínim el 75% d'aquesta exposició serà en mercats europeus. La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana / alta capitalització que generin rendes periòdiques, ja sigui a través de la pròpia naturalesa del negoci o mitjançant la distribució dels seus beneficis als accionistes.

La resta s'invertirà en valors de renda fixa pública i / o privada, incloent dipòsits. Un mínim del 75% d'aquestes inversions serà en emissors europeus. El 70% tindrà almenys qualitat creditícia mitjana (min.BBB-) o ràting d'Espanya si fos inferior. La resta podrà tenir qualificació creditícia baixa (min.BB-). La durada mitjana de la renda fixa serà inferior a 4 anys.

La inversió agregada del fons en països emergents serà inferior al 30%. L'exposició a risc divisa, podrà aconseguir el 100%. 

 El fons realitzarà reemborsaments anuals obligatoris de participacions als partícips el dia 1/12 per un import brut equivalent al 2% de la seva inversió valorada a 30/11. Aquest percentatge s'obtindrà del cobrament de dividends d'accions en cartera i cupons de renda fixa. L'import efectiu del reemborsament dependrà de l'evolució del valor liquidatiu i no suposa l'obtenció d'una rendibilitat equivalent, realitzant-se els reemborsaments obligatoris encara que el partícip hagi obtingut pèrdues.

Caixa Enginyers Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

 


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
06 des. 2017 13.85119 -0,093%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -1.435
En l'any 3.957
1 any 7.463
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.908
Trimestre 2 0.889
Trimestre 1 3.133
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 3.957
2016 0.522
2015 -
2014 -
2013 -
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
06/12/2017 13.85119 25.972.100,61 -0,093%
05/12/2017 13.86402 25.996.154,75 0,049%
04/12/2017 13.85725 25.877.640,07 0,787%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Renda va sumar un 0,89% a l'octubre i amb això acumula una revaloració del 4,03% l'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 1,35% i consolida una pujada del 4,24% en el que portem d'any. El mes d'octubre va tenir com a protagonistes la crisi política a Espanya amb el conflicte a Catalunya, el Congrés del Partit Comunista de Xina i la reunió del BCE. En el primer dels casos, es va observar un augment de risc dels actius perifèrics, si ben va ser contingut a l'empara del programa de compres del BCE. Per la seva banda, el país asiàtic va celebrar el seu XIX Congrés, sense que la reunió signifiqués massa canvis a la política econòmica del país i que va servir d'altra banda per reafirmar el lideratge del partit. De tornada a Europa, el BCE va complir amb les expectatives i va reduir el volum de compres de deute públic fins a 30bln€mensuals a partir de gener durant 9 mesos. El to del missatge va resultar molt complaent, deixant la porta oberta a modificar, a l'alça o la baixa, el programa de compres i reafirmant-se que els tipus d'interès romandran en els nivells actuals durant un període perllongat, fins i tot després que el programa de compra d'actius hagi acabat. Per la seva banda, durant el mes vam ser coneixedors dels resultats empresarials corresponents al tercer trimestre, i mancant encanra perconèixer aproximadament els números d'un terç del mercat, el resultat agregat continua en la línia positiva dels últims trimestres, amb un sòlid avanç en vendes i beneficis que confirma la sincronització entre la macro i la micro que es ve observant recentment.

Respecte als contribuidors del fons, la cartera de renda variable va explicar en la seva majoria el rendiment del fons en el mes, si bé la cartera de renda fixa també va contribuir de forma positiva. Per subcarteras, tant la cartera de companyies amb dividend sostenible com la cartera de cotitzades immobiliàries van aportar positivament, si bé la segona va tenir un millor comportament relatiu enfront del mercat que la primera. Pel costat positiu, Essity i VF Corp es van anotar les majors alces, amb revaloracions del 12,9% i 9,5% respectivament.

Per contra, la gala Societe BIC (-10,6%) va anunciar una nova retallada de previsions. La divisió de fulles d'afaitar a EUA està sofrint en els últims mesos una intensa activitat promocional i s'ha empitjorat l'entorn competitiu, mentre que la divisió d'encenedors va veure com la inesperada reducció d'inventaris a EUA i Brasil va penalitzar el creixement de vendes i rendibilitat operativa de la divisió.

Respecte a les decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de tornada de les mateixes. Així mateix, es va vendre la posició en Adecco, després d'aconseguir la valoració estimada per a la companyia, i en Dia, ja que la deterioració en quota de mercat que ve observant-se en els últims trimestres comença a percebre's en el creixement en les vendes, la qual cosa podria traduir-se en un restabliment dels objectius de la companyia després de l'entrada del nou accionista de referència i el complicat entorn competitiu al que s'enfronta. En referència a la cartera de renda fixa, es van vendre algunes posicions en emissors no europeus (Nasdaq i Mondi) mentre que es va completar la desinversió en el bo cupó flotant de Sky. Paral·lelament la nostra petició en l'oferta de recompra per part de l'emissor va ser acceptada en la posició que manteníem en Iren i el bo va deixar de formar part de la cartera.