Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Renda, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable amb una estratègia d'inversió basada en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyíes que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb elevats dividends, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

El fons CE Renda, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar* 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.93651 / (10/12/2018)
Any actual -7.32%
1 any -6.90%
3 anys -0.52%
5 anys 1.61%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Renda, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable amb una estratègia d'inversió basada en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyíes que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb elevats dividends, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

El fons CE Renda, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.93651
(10/12/2018)
-7.32% -6.90% -0.52% 1.61% Contractar - CE Renda, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició a renda variable està entre el 65% i el 75%. Com a mínim el 75% d'aquesta exposició serà en mercats europeus. La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana / alta capitalització que generin rendes periòdiques, ja sigui a través de la pròpia naturalesa del negoci o mitjançant la distribució dels seus beneficis als accionistes.

La resta s'invertirà en valors de renda fixa pública i / o privada, incloent dipòsits. Un mínim del 75% d'aquestes inversions serà en emissors europeus. El 70% tindrà almenys qualitat creditícia mitjana (min.BBB-) o ràting d'Espanya si fos inferior. La resta podrà tenir qualificació creditícia baixa (min.BB-). La durada mitjana de la renda fixa serà inferior a 4 anys.

La inversió agregada del fons en països emergents serà inferior al 30%. L'exposició a risc divisa, podrà aconseguir el 100%. 

 El fons realitzarà reemborsaments anuals obligatoris de participacions als partícips el dia 1/12 per un import brut equivalent al 2% de la seva inversió valorada a 30/11. Aquest percentatge s'obtindrà del cobrament de dividends d'accions en cartera i cupons de renda fixa. L'import efectiu del reemborsament dependrà de l'evolució del valor liquidatiu i no suposa l'obtenció d'una rendibilitat equivalent, realitzant-se els reemborsaments obligatoris encara que el partícip hagi obtingut pèrdues.

Caixa Enginyers Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

 


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
10 des. 2018 12.93651 -1,286%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -8.58
En l'any -7.324
1 any -6.904
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 0.034
Trimestre 2 2.536
Trimestre 1 -1.711
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -7.324
2017 4.765
2016 0.522
2015 5.005
2014 3.29
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
10/12/2018 12.93651 25.341.509,09 -1,286%
09/12/2018 13.10503 25.633.005,39 -0,003%
08/12/2018 13.1054 25.633.723,72 -0,003%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Renda va cedir un 4,08% a l'octubre i amb això acumula una caiguda del 3,28% l'any, mentre que l'índex de referència va caure un 3,42% i consolida un descens del 3,65% en el que portem d'any. Si bé a l'octubre no va haver-hi reunió de la FED, comentaris del seu president Jerome Powell sobre la possibilitat que l'actual cicle de pujada de tipus tingués una major durada van propiciar un repunt de les corbes de tipus d'interès, un efecte exacerbat si cap, perquè el mercat no estava posant fins avui un ritme de pujades tan accelerat com suggerien els pronòstics de la Reserva Federal. Aquest moviment va tenir importants conseqüències en l'univers de la renda fixa, especialment en el cas del high yield, així com en els actius de risc que les seves primeres estaven apuntant a un escenari més satisfactori de tipus. Per la seva banda, en el cas europeu, el BCE no va anunciar gens nou en la seva reunió, alguna cosa esperat, i el mercat va seguir tensionat pel pressupost d'Itàlia i les relacions del país amb la les institucions europees que de moment semblen llunyanes. En el context macro, assistim a una desacceleració en les expectatives de creixement tant en desenvolupats com en emergents, on Xina va ser objecte d'atenció en un moment en què els seus governants estan ja aplicant mesurades d'estímul i anuncien nous programes per revitalitzar l'economia del gegant asiàtic. Respecte als contribuidors del fons, Marine Harvest (+8,19%) i Nestlé (+4,03%) es van anotar les majors alces, sent en el cas de la primera el segon mes consecutiu entre els majors contribuidors del fons i és que el major productor mundial de salmó noruec es va erigir en el que va d'any en la companyia amb millor acompliment de la cartera. Per contra, Duerr (-18,70%) i Covestro (-18,24%) van ser els valors més castigats del fons en un entorn de dubtes sobre el sector automobilístic, que representen aproximadament el 50% i el 30% de les seves vendes respectivament. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de rendibilitat de les mateixes. Al seu torn, es va iniciar una posició en Caixabank aprofitant el soroll recent sobre el sector bancari espanyol. Després de diverses adquisicions en el context de la reestructuració del sector nacional, l'entitat té un posicionament òptim tant en producte bancari com a assegurador i d'estalvi que ja li està donant els seus fruits en aquestes dues branques de negoci i que a futur haurà de permetre-li capturar les normalització de tipus d'interès que més ràpid que tard haurà de produir-se a la zona euro. En referència a la cartera de renda fixa, es va acudir a un primari de la francesa Atos amb venciment en 2022, mentre que la resta de la cartera no va registrar canvis. Amb tot, l'exposició a divisa no euro es va mantenir en el 13%, mentre que el pes en deute high yield no es va veure alterat (10%), mantenint-se d'aquesta manera en els trams de major qualitat de la categoria especulativa.

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de novembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.