Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Renda, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable amb una estratègia d'inversió basada en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyíes que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb elevats dividends, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

El fons CE Renda, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 14.15159 / (13/08/2018)
Any actual 1.38%
1 any 3.45%
3 anys 1.93%
5 anys 3.62%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Renda, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable amb una estratègia d'inversió basada en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyíes que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb elevats dividends, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

El fons CE Renda, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 14.15159
(13/08/2018)
1.38% 3.45% 1.93% 3.62% Contractar - CE Renda, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

L'exposició a renda variable està entre el 65% i el 75%. Com a mínim el 75% d'aquesta exposició serà en mercats europeus. La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana / alta capitalització que generin rendes periòdiques, ja sigui a través de la pròpia naturalesa del negoci o mitjançant la distribució dels seus beneficis als accionistes.

La resta s'invertirà en valors de renda fixa pública i / o privada, incloent dipòsits. Un mínim del 75% d'aquestes inversions serà en emissors europeus. El 70% tindrà almenys qualitat creditícia mitjana (min.BBB-) o ràting d'Espanya si fos inferior. La resta podrà tenir qualificació creditícia baixa (min.BB-). La durada mitjana de la renda fixa serà inferior a 4 anys.

La inversió agregada del fons en països emergents serà inferior al 30%. L'exposició a risc divisa, podrà aconseguir el 100%. 

 El fons realitzarà reemborsaments anuals obligatoris de participacions als partícips el dia 1/12 per un import brut equivalent al 2% de la seva inversió valorada a 30/11. Aquest percentatge s'obtindrà del cobrament de dividends d'accions en cartera i cupons de renda fixa. L'import efectiu del reemborsament dependrà de l'evolució del valor liquidatiu i no suposa l'obtenció d'una rendibilitat equivalent, realitzant-se els reemborsaments obligatoris encara que el partícip hagi obtingut pèrdues.

Caixa Enginyers Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

 


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
13 ag. 2018 14.15159 -0,255%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 4.103
En l'any 1.381
1 any 3.446
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 2.536
Trimestre 1 -1.711
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 1.381
2017 4.765
2016 0.522
2015 5.005
2014 3.29
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
13/08/2018 14.15159 28.503.835,55 -0,255%
12/08/2018 14.18778 28.576.230,63 -0,003%
11/08/2018 14.18816 28.577.002,71 -0,003%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Renda va sumar un 1,12% al juliol i amb això acumula una pujada de l'1,91% l'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 1,19% i consolida una revaloració del 0,16% en el que portem d'any. Sense reunió de la FED al juliol, tan sol el BCE va comparèixer davant el mercat, en el qual clarament va ser una reunió de transició després de les mesures anunciades en el mes previ. En el plànol macro assistim a una certa solidesa en les dades conegudes, com l'informe d'ocupació nord-americana o el propi creixement econòmic del país, que va registrar taxes anualizadas del 4,2% en el segon trimestre. En matèria de preus, la inflació va mostrar un lleuger repunt, tant general com a subjacent, la qual continua sent notablement baixa en el cas europeu. Amb tot, el focus dels inversors es va dirigir a la temporada de resultats empresarials, que a tancament de juliol mostra un fort creixement en vendes i beneficis a EUA, recolzats en part en la reforma fiscal de l'Administració Trump, i una mica més contingut en el cas europeu, encara que destacant en el costat positiu el cas del sector Energia. Respecte als contribuidors del fons, MarineHarvest (+9,96%) va despuntar en el mes malgrat la incertesa que genera el creixement de l'oferta de salmó a curt termini i que ha provocat el descens del preu del mateix al mercat d'explicat. En el seu descàrrec, convé recordar que l'operador capdavanter al món té menys sensibilitat a preu que la resta dels seus competidors en tenir part de les seves vendes tancades per contracte. En el costat de les pèrdues, Publicis (-7,26%) va publicar uns febles resultats del segon trimestre per la ralentització del negoci a Europa a causa de l'entrada en vigor de la nova normativa de protecció de dades GDPR, que ha suposat un fre temporal en les decisions de despesa dels seus clients, i un problema operatiu en la seva divisió de salut a EUA. Respecte a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de tornada de les mateixes. Així mateix, es van liquidar tres posicions durant el mes de juliol: Deutsche Post, VF Corp i Coloplast. En el primer dels casos la potencial capacitat de Amazon de realitzar el ¿lliurament d'última milla¿ en un dels seus principals mercats (Alemanya) en un futur proper genera dubtes en el negoci de l'operador postal germà. Malgrat el lideratge en volum de paqueteria, que li permet compensar amb excés el descens natural de la divisió de correu ordinari, la creixent puixança de la multinacional nord-americana és una seriosa amenaça. Per la seva banda, en el cas de VF Corp i Coloplast les desinversions obeeixen a les valoracions exigents d'ambdues companyies després de l'excel·lent acompliment en el que portem d'any, amb revaloracions del 26% i 42% respectivament. En referència a la cartera de renda fixa, es va tornar a incorporar deute sobirà portuguesa i es va donar entrada al conglomerat immobiliari alemany Aroundtownamb un bo venciment 2026. Per finançar aquestes entrades es va reduir exposició a sector financer amb la venda d'una emissió de Banc Santander a 4 anys.

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de juliol de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.