Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

El fons d'inversió Fonengin ISR, FI, busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originin en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que ha caracteritzat a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sense perjudicar ningú.

Per aquest motiu, el fons es defineix com un Fons d'Inversió Socialment Responsable (ISR) la finalitat del qual és promoure les inversions socialment responsables, buscant alhora, una atractiva rendibilitat pels inversors.

L'objectiu de gestió del fons consisteix a superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de "Renda Fixe Mixta Internacional", segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.59817 / (23/03/2017)
Any actual 0.53%
1 any 2.81%
3 anys 2.91%
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 28 de febrer de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

El fons d'inversió Fonengin ISR, FI, busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originin en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que ha caracteritzat a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sense perjudicar ningú.

Per aquest motiu, el fons es defineix com un Fons d'Inversió Socialment Responsable (ISR) la finalitat del qual és promoure les inversions socialment responsables, buscant alhora, una atractiva rendibilitat pels inversors.

L'objectiu de gestió del fons consisteix a superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de "Renda Fixe Mixta Internacional", segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.59817
(23/03/2017)
0.53% 2.81% 2.91% - Contractar - Fonengin ISR, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 28 de febrer de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual la majoria de les inversions ens guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies presents en índexs ISR de prestigi internacional reconegut, com per exemple el DJ Global Sustainability World o d'altres similars.

La selecció dels emissors en cartera la farà la Gestora, integrant el desenvolupament de cada companyia d'aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

Com a mínim un 70% de l'exposició total serà en valors de renda fixa (RF), inclosos instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (mín. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (mín. ràting B, màx. 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà de països classificats amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. La resta s'invertirà en valors de renda variable, sense predeterminar límits per capitalització, emissors, divises o països. 

 

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 1.035
En l'any 0.528
1 any 2.808
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.528
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
2013 4.574
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Fonengin ISR va sumar un 1.06% al febrer i amb això acumula una revaloració del 0.55% l'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 0.82% i consolida una pujada del 0.71% en el que portem d'any. Els indicadors macroeconòmics retardats publicats a inici d'any han confirmat la millora del sentiment i la confiança observada en la segona part del 2016, fet al que cal afegir si cap una millora en les dades conegudes en les últimes setmanes corresponents al mes de febrer.

L'entorn benigne des del costat macro va estar acompanyat per una temporada de resultats empresarials del quart trimestre positiva tant a Europa com a EUA, si bé és cert que amb major nombre de sorpreses i major creixement en vendes i benefici per acció en el cas americà. En el plànol geopolític, mentre que Europa espera atempta el desenllaç de les importants cites electorals a Holanda (març) i França (abril/maig), van prosseguir les negociacions sense fruit amb Grècia per alliberar els fons de l'últim tram de rescat, tot al mateix temps que l'Administració Trump va continuar sense oferir detalls precisos dels principals punts del seu programa electoral. Per la seva banda, en un mes sense reunió del BCE, la Reserva Federal va aplanar el camí per a una propera pujada de tipus tan aviat com al març després dels bons registres del mercat laboral i l'alça de la inflació recolzada en l'increment de salaris i el repunt dels preus energètics.

Respecte als contribuidors del fons, ambdues carteres van contribuir positivament al valor liquidatiu del fons, si bé la cartera de renda fixa capturaria en major mesura la compressió de tipus d'interès observada durant tot el mes i que tan solament es veuria entelada per un repunt de tipus al tancament, el qual va ser aprofitat per incrementar la cobertura d'aquest risc. Pel costat positiu, Bioverativ (+15.73%) va tenir un excel·lent comportament al febrer, especialment en la segona meitat del mes, i ja es troba per sobre dels nivells al seu inici de cotització després de ser escindida per Biogen a l'inici de l'any. Per contra, Statoil (-3.26%) va registrar un lleuger descens en un mes en què es van conèixer els resultats del quart trimestre, impactats per un càrrec extraordinari per assumir preus de llarg termini més baixos en la seva unitat d'exploració onshore en actius no convencionals a EUA. Malgrat això, la companyia posa el focus en la defensa de la fortalesa del balanç i millora les previsions d'inversió per a l'any 2017 per primera vegada després de l'últim cicle de reducció de la despesa en capital.

Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable s'han ajustat diversos pesos en funció del marge de seguretat d'algunes posicions sobre la base de la publicació del tancament de resultats anual. Així mateix, es va procedir a la venda de la totalitat de la posició en ABB una vegada el marge de seguretat de la mateixa s'havia reduït sensiblement i després de conèixer dades controvèrsies en les seves filials britànica i sud-coreana que afloren una feblesa en el gobern corporatiu no observada fins avui.

En referència a la cartera de renda fixa, en un mes en què es va produir el venciment de l'emissió de la francesa Legrand, es va procedir a la venda dels bons de Repsol i del Tresor Públic amb escàs recorregut en termes de diferencial de crèdit i tipus d'interès respectivament. El capital es va destinar a finançar les compres de dues emissions de deute autonòmic (País Basc i Navarra), un bo de FADE a 5 anys i finalment acudir al mercat primari per adquirir títols de Unilever a 6 anys amb una lleugera prima respecte a títols comparables al mercat secundari.