Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

El fons d'inversió Fonengin ISR, FI, busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originin en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que ha caracteritzat a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sense perjudicar ningú.

Per aquest motiu, el fons es defineix com un Fons d'Inversió Socialment Responsable (ISR) la finalitat del qual és promoure les inversions socialment responsables, buscant alhora, una atractiva rendibilitat pels inversors.

L'objectiu de gestió del fons consisteix a superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de "Renda Fixe Mixta Internacional", segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.69183 / (21/06/2017)
Any actual 1.28%
1 any 3.35%
3 anys 2.11%
5 anys 3.75%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Maig de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

El fons d'inversió Fonengin ISR, FI, busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originin en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que ha caracteritzat a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sense perjudicar ningú.

Per aquest motiu, el fons es defineix com un Fons d'Inversió Socialment Responsable (ISR) la finalitat del qual és promoure les inversions socialment responsables, buscant alhora, una atractiva rendibilitat pels inversors.

L'objectiu de gestió del fons consisteix a superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de "Renda Fixe Mixta Internacional", segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.69183
(21/06/2017)
1.28% 3.35% 2.11% 3.75% Contractar - Fonengin ISR, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Maig de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual la majoria de les inversions ens guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies presents en índexs ISR de prestigi internacional reconegut, com per exemple el DJ Global Sustainability World o d'altres similars.

La selecció dels emissors en cartera la farà la Gestora, integrant el desenvolupament de cada companyia d'aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

Com a mínim un 70% de l'exposició total serà en valors de renda fixa (RF), inclosos instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (mín. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (mín. ràting B, màx. 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà de països classificats amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. La resta s'invertirà en valors de renda variable, sense predeterminar límits per capitalització, emissors, divises o països. 

 

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 1.127
En l'any 1.275
1 any 3.351
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 0.882
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 1.275
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
2013 4.574
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Fonengin ISR va sumar un 0.13% al maig i amb això acumula una revaloració de l'1.20% l'any, mentre que l'índex de referència va retrocedir un -0.07% i consolida una pujada de l'1.31% en el que portem d'any. El mes de maig va suposar el tancament de la temporada de resultats empresarials corresponents al primer trimestre, amb un resultat notablement positiu en sorpreses però especialment en creixement de vendes i beneficis tant a Europa com a EUA.

Des del costat macro, les dades a Europa van continuar fortes, sobretot a nivell d'enquestes de sentiment, mentre que a EUA es va apreciar un lleuger fre que de moment no ha alterat la confiança del mercat a tenor del probable caràcter transitori del mateix si ens atenim a la interpretació de la FED.

Precisament en política monetària els comentaris dovish del BCE advocant per la continuïtat de les polítiques monetàries expansives va contrastar amb els comentaris de la Reserva Federal a través de les actes en les quals de confirmar-se el bon to econòmic noves pujades en els tipus d'interès serien probables en la propera reunió de juny. Per la seva banda, al mercat de commodities el cru va seguir tensionado malgrat conèixer-se l'extensió de l'acord de l'OPEP per reduir la producció de petroli.

D'altra banda, sembla que la notable caiguda dels preus de metalls com el níquel o el mineral de ferro no ha menyscabat el sentiment de mercat, si bé caldrà parar esment a la seva evolució en propers dates. Respecte als contribuidors del fons, la cartera de renda variable va contribuir positivament al comportament del fons, mentre que la cartera de renda fixa va cedir posicions malgrat la compressió de tipus d'interès per l'efecte de les cobertures de tipus.

Amb tot això, pel costat positiu, Heineken (+7.59%) i Iberdrola (+7.51%) es van anotar les majors alces sense que haguessin arguments fonamentals de calat. Per contra, les posicions en sector salut van tenir el pitjor comportament relatiu en la cartera, amb Bioverativ (-6.33%) i Biogen (-8.64%) al capdavant. En el primer dels casos el mercat no va aplaudir la compra de True North Therapeutics, adquisició que en un primer moment li suposarà un desemborsament de 400 Mills USD. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable no es van realitzar canvis en la mateixa durant el mes, si bé es van realitzar diversos ajustos de pesos.

En referència a la cartera de renda fixa, al maig es va acumular en diverses posicions en cartera complementant les decisions de gestió iniciades al març a la calor de la modificació del fullet d'inversió. Així mateix, es va procedir a la venda de diverses emissions en cartera de curt termini i amb reduït potencial de millora (Shell, ING) destinant el capital a comprar bons de la portuguesa Galp i un bo cupó flotant del banc gal Credit Agricole.

Finalment, es va incorporar un bo verd emès per Iberdrola a 5 anys l'ús dels quals dels fons captats es destina al refinançament d'inversions prèvies, projectes d'energia renovable, distribució i xarxes intel·ligents, així com projectes que contribueixin cap a una transició a una economia baixa en carboni.