Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

El fons d'inversió Fonengin ISR, FI, busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originin en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que ha caracteritzat a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sense perjudicar ningú.

Per aquest motiu, el fons es defineix com un Fons d'Inversió Socialment Responsable (ISR) la finalitat del qual és promoure les inversions socialment responsables, buscant alhora, una atractiva rendibilitat pels inversors.

L'objectiu de gestió del fons consisteix a superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de "Renda Fixe Mixta Internacional", segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.50516 / (20/01/2017)
Any actual -0.21%
1 any 4.90%
3 anys 2.55%
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

El fons d'inversió Fonengin ISR, FI, busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originin en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que ha caracteritzat a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sense perjudicar ningú.

Per aquest motiu, el fons es defineix com un Fons d'Inversió Socialment Responsable (ISR) la finalitat del qual és promoure les inversions socialment responsables, buscant alhora, una atractiva rendibilitat pels inversors.

L'objectiu de gestió del fons consisteix a superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de "Renda Fixe Mixta Internacional", segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.50516
(20/01/2017)
-0.21% 4.90% 2.55% - Contractar - Fonengin ISR, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de desembre de 2016. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual la majoria de les inversions ens guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies presents en índexs ISR de prestigi internacional reconegut, com per exemple el DJ Global Sustainability World o d'altres similars.

La selecció dels emissors en cartera la farà la Gestora, integrant el desenvolupament de cada companyia d'aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

Com a mínim un 70% de l'exposició total serà en valors de renda fixa (RF), inclosos instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia elevada (mín. ràting A-). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (mín. ràting B, màx. 25%). La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà de països classificats amb IDH molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. La resta s'invertirà en valors de renda variable, sense predeterminar límits per capitalització, emissors, divises o països. 

 

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.54
En l'any -0.214
1 any 4.903
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 -0.214
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
2013 4.574
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Fonengin ISR va sumar un 1,17% en el mes de desembre i amb això acumula una revaloració de l'1,59% en 2016, mentre que l'índex de referència es va anotar un 0,89% i consolida una pujada de l'1.67% al tancament de l'exercici. En termes de mercat, Desembre es va presentar amb cites de rellevància.

En termes geopolítics, l'èxit del NO en el referèndum a Itàlia es va traduir en la renúncia del primer ministre Renzi i, contràriament al previst, una reacció del mercat més tèbia de l'esperat en part pels avanços en matèria de reestructuració del sector bancari. Per la seva banda, la FED va confirmar l'esperada pujada de tipus de desembre, al mateix temps que va projectar més pujades de tipus (3) de les esperades (2) per 2017. No obstant això, seria el BCE el protagonista del mercat anunciant una redefinició del seu programa de compres (60 bln € mensuals a partir de març, extensió temporal del programa i possibilitat de compres per sota del tipus depo), decisions que el sector financer va seguir capitalitzant positivament en crèdit i renda variable, mentre que els tipus sobirans van aconseguir màxims dels últims mesos en primera instància per retrocedir en la segona quinzena del mes. Així, l'excel·lent acompliment dels actius de risc en el mes va permetre finalitzar l'any amb rendibilitats positives en la majoria d'índexs borsaris, destacant el bon comportament dels mercats emergents enfront de desenvolupats i de les companyies de petita capitalització enfront de corporacions de mitjà i gran grandària.

Respecte als contribuidores del fons, la cartera de renda variable va explicar en gran parteix el positiu acompliment al desembre. Pel costat positiu, Intesa San Paolo (+15.74%) es va anotar la major alça de la cartera en un mes d'avanços en el procés de recapitalización del sector bancari italià i que van contribuir a la millora de la confiança de l'inversor. Així mateix, Gemalto (+14.13%) va recuperar part del terreny perdut en els últims mesos després d'anunciar la compra de la divisió d'identitat biomètrica de la nord-americana 3M, un àrea estratègica per a la signatura holandesa i en la qual buscava incrementar la seva presència després del fallit intent d'adquirir Morpho de la francesa Safran en el mes de setembre. Per contra, HP Inc (-3.01%) va retallar lleugerament després del bon comportament dels últims mesos a la calor d'una incipient millora en la dinàmica operativa en un encara mercat complicat d'ordinadors.

Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es va procedir a la venda d'Atles Copco després d'haver aconseguit la valoració estimada per a la companyia. El capital obtingut es va destinar amb posterioritat a la construcció d'una posició en Unicredit. El banc italià va comunicar un ambiciós i esperat pla estratègic que inclou una ampliació de capital de 13.000 milions €, forta reducció de la cartera de préstecs dubtosos i fallits i reestructuració interna que li hauria de permetre aconseguir Rendibilitats sobre els Recursos Propis Tangibles (RoTE) de l'ordre del 9% en 2019.

En referència a la cartera de renda fixa, es va seguir acumulant en l'emissió de l'operador logístic Prologis adquirida al novembre, al mateix temps que es va incrementar el pes en el bo de EDF venciment 2023 després de conèixer les mesures d'enfortiment de balanç a través d'una ampliació de capital anunciades per la companyia