Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

El fons d'inversió Fonengin ISR, FI, busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originin en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que ha caracteritzat a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sense perjudicar ningú.

Per aquest motiu, el fons es defineix com un Fons d'Inversió Socialment Responsable (ISR) la finalitat del qual és promoure les inversions socialment responsables, buscant alhora, una atractiva rendibilitat pels inversors.

L'objectiu de gestió del fons consisteix a superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de "Renda Fixe Mixta Internacional", segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.66655 / (26/04/2017)
Any actual 1.07%
1 any 2.86%
3 anys 2.82%
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Març de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

El fons d'inversió Fonengin ISR, FI, busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originin en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que ha caracteritzat a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sense perjudicar ningú.

Per aquest motiu, el fons es defineix com un Fons d'Inversió Socialment Responsable (ISR) la finalitat del qual és promoure les inversions socialment responsables, buscant alhora, una atractiva rendibilitat pels inversors.

L'objectiu de gestió del fons consisteix a superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de "Renda Fixe Mixta Internacional", segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.66655
(26/04/2017)
1.07% 2.86% 2.82% - Contractar - Fonengin ISR, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Març de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual la majoria de les inversions ens guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies presents en índexs ISR de prestigi internacional reconegut, com per exemple el DJ Global Sustainability World o d'altres similars.

La selecció dels emissors en cartera la farà la Gestora, integrant el desenvolupament de cada companyia d'aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

Com a mínim un 70% de l'exposició total serà en valors de renda fixa (RF), inclosos instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (mín. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (mín. ràting B, màx. 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà de països classificats amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. La resta s'invertirà en valors de renda variable, sense predeterminar límits per capitalització, emissors, divises o països. 

 

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 1.792
En l'any 1.073
1 any 2.856
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 0.882
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 1.073
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
2013 4.574
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Fonengin ISR va sumar un 0.33% al març i amb això acumula una revaloració del 0.88% l'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 0.20% i consolida una pujada del 0.94% en el que portem d'any. Març va suposar un mes més de continuïtat en les dades macro que venim coneixent en els últims mesos, fet al que cal afegir un tancament positiu de la temporada de resultats empresarials corresponents al quart trimestre.

Aquesta sincronia entre la macro i microeconomia va ser ben capitalitzada per la renda variable, especialment en el cas europeu i als mercats emergents. En el plànol geopolític, les esperades eleccions generals a Holanda es van resoldre amb una victòria de l'actual partit al govern i, malgrat la fragmentació del vot i l'auge dels partits en els extrems, en principi no hauria d'haver-hi majors dificultats per revalidar els suports polítics.

En el marc de la política monetària, el BCE va suavitzar el to del discurs en la seva compareixença mostrant-se més positiu en la seva lectura econòmica, si ben això no es va traduir en cap canvi immediat. En el cas nord-americà, la Reserva Federal va escometre una esperada pujada de tipus fins al 0,75-1,00%, deixant entreveure així mateix dues alces addicionals en 2017 i un incipient diàleg sobre les possibilitats de reducció del balanç de la institució.

Respecte als contribuidors del fons, la cartera de renda variable va tenir un excel·lent acompliment que va permetre neutralitzar amb excés la contribució negativa de la cartera de renda fixa després del repunt de les corbes de tipus. Pel costat positiu, Intesa San Paolo (+15.73%) i Unicredit (+14.23%) van capitalitzar les majors alces del fons en un mes en què l'increment de rendiments en les corbes de tipus va ser ben rebut en general pel sector financer.

Per contra, el gestor hospitalari sudafricà Life Healthcare (-7.02%) va veure llastrat el preu de les seves accions enmig de les tensions polítiques en el si del govern de la nació així com uns resultats febles d'un dels seus màxims competidors, tot això a les portes de l'inici de l'ampliació de capital per finançar la compra de Alliance Medical en el Regne Unit. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es va vendre el restant de la posició en Symantec després d'haver superat el preu estimat per a la companyia.

Així mateix es va procedir a la liquidació de la inversió al banc canadenc Torontó Dominion Bank. Durant el mes es van conèixer acusacions d'empleats i exempleats referents a pressions de comandaments superiors per aconseguir objectius comercials i que s'havien traduït en mala praxi comercial; mancant conèixer major detall, aquest tipus d'actuacions mostren una notable feblesa en el gobern que no justifiquen el posicionament en la companyia.

Finalment, vam procedir a reemplaçar l'acció preferent de Henkel per l'ordinària de la mateixa companyia mentre cotitza, contra-natura, amb un descompte del 20% respecte a la primera. En referència a la cartera de renda fixa, al març es van implementar diversos canvis una vegada els canvis en el fullet del fons van ser efectius. D'aquesta manera, es va procedir a vendre diversos bons amb rendiments negatius o escàs potencial de revaloració per reinvertir el capital en emissions amb millor perfil de rendibilitat-risc. En tot cas la cartera resultant manté una rendibilitat superior, mantenint al seu torn una elevada qualificació crediticia mitjana (BBB+) i una durada sensiblement per sota del benchmark, a l'entorn de 2-2.25x.