Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fitxa fons d'inversió

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

El fons d'inversió Fonengin ISR, FI, busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originin en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que ha caracteritzat a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sense perjudicar ningú.

Per aquest motiu, el fons es defineix com un Fons d'Inversió Socialment Responsable (ISR) la finalitat del qual és promoure les inversions socialment responsables, buscant alhora, una atractiva rendibilitat pels inversors.

L'objectiu de gestió del fons consisteix a superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de "Renda Fixe Mixta Internacional", segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.5728 / (16/02/2017)
Any actual 0.32%
1 any 5.41%
3 anys 2.80%
5 anys -

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de gener de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Imatge representativa del fons

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

El fons d'inversió Fonengin ISR, FI, busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originin en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que ha caracteritzat a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sense perjudicar ningú.

Per aquest motiu, el fons es defineix com un Fons d'Inversió Socialment Responsable (ISR) la finalitat del qual és promoure les inversions socialment responsables, buscant alhora, una atractiva rendibilitat pels inversors.

L'objectiu de gestió del fons consisteix a superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de "Renda Fixe Mixta Internacional", segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.5728
(16/02/2017)
0.32% 5.41% 2.80% - Contractar - Fonengin ISR, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de gener de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual la majoria de les inversions ens guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies presents en índexs ISR de prestigi internacional reconegut, com per exemple el DJ Global Sustainability World o d'altres similars.

La selecció dels emissors en cartera la farà la Gestora, integrant el desenvolupament de cada companyia d'aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

Com a mínim un 70% de l'exposició total serà en valors de renda fixa (RF), inclosos instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia elevada (mín. ràting A-). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (mín. ràting B, màx. 25%). La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà de països classificats amb IDH molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. La resta s'invertirà en valors de renda variable, sense predeterminar límits per capitalització, emissors, divises o països. 

 

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.907
En l'any 0.325
1 any 5.408
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.325
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
2013 4.574
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Fonengin ISR va cedir un -0.51% en el mes de gener, mentre que l'índex de referència va retrocedir un -0,22%. El primer mes de l'any va estar marcat per una sèrie de publicacions macro positives tant a EUA com a Europa a nivell d'enquestes (PMIs) i especialment dades d'inflació i atur. En aquest sentit, el repunt dels preus energètics va començar a percebre's de forma notòria en els preus al consum, si bé caldrà valorar la seva translació a les rúbriques subjacents en els propers mesos ja que això obligaria a actuar amb major celeritat als Bancs Centrals. Així, tant FED com BCE van optar per una manera "esperar i veure", máxime quan l'Administració Trump va prendre possessió dels seus càrrecs en la segona quinzena de gener.

Precisament aquest punt va ser un motiu de controvèrsia en la mesura que les primeres decisions del president nord-americà es van centrar en el proteccionisme econòmic i social que defensava el seu projecte. Amb tot això, en termes de mercat les corbes de tipus d'interès, especialment en el cas europeu, repuntaron, mentre que els diferencials de crèdit corporatiu es van mantenir estables. Per la seva banda, en renda variable el focus va estar en l'inici de la temporada de resultats corporatius corresponents al quart trimestre de 2016 i que, amb un percentatge encara reduït de publicacions a tancament de gener, es va confirmar la millorança en ingressos i beneficis per acció que en l'anterior trimestre va començar a observar-se. Respecte als contribuidores del fons, la cartera de renda variable va minvar el valor liquidatiu del fons, mentre que la inversió en renda fixa va tenir pràcticament una contribució nul·la en el mes, mostrant un millor comportament que el mercat gràcies a les cobertures de tipus d'interès implementades.

Pel costat positiu, Symantec (+15.32%) va tenir un excel·lent comportament al gener sense grans motius que justifiquessin el seu acompliment més que la proximitat del tancament de l'adquisició de LifeLock anunciada el passat mes de novembre. Per la seva banda, la suïssa ABB (+9.08%) va capturar la millora en les dades macro de cicle que es van conèixer al llarg del mes. Per contra, Intesa San Paolo (-10.55%) va reduir els guanys de desembre després de conèixer-se que estaria interessada en l'asseguradora transalpina Generali, operació amb la qual pretendria aconseguir una aliança industrial que li permetés incrementar la seva exposició al producte assegurador, guanyar escala i major capil·laritat de vendes dels seus productes. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es va procedir a la venda progressiva durant el mes d'aquelles companyies que van deixar de formar part del perímetre d'inversió per qüestions ISR, com van ser Air Liquide, Sanofi, Pepsico i Roche. El capital obtingut va ser reinvertit significativament en menor mesura, a l'espera de trobar millors oportunitats d'inversió amb un major marge de seguretat, amb el que el pes en renda variable es va mantenir al tancament entorn del 20%.

En referència a la cartera de renda fixa, es va procedir a la venda de diverses emissions en cartera que van deixar de formar part de l'univers invertible després de la revisió trimestral dels criteris extrafinancieros (Pepsico, Air Liquide), capital que es va destinar a la reinversió en emissions en cartera (Anheuser Busch, EDF, Societe Generale, Prologis) i incorporar dos nous bons a la mateixa, com van ser IBM venciment 2021 i Akzo Nobel 2022, emissions ambdues denominades en euros.