Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

El fons d'inversió Fonengin ISR, FI, busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originin en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que ha caracteritzat a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sense perjudicar ningú.

Per aquest motiu, el fons es defineix com un Fons d'Inversió Socialment Responsable (ISR) la finalitat del qual és promoure les inversions socialment responsables, buscant alhora, una atractiva rendibilitat pels inversors.

L'objectiu de gestió del fons consisteix a superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de "Renda Fixe Mixta Internacional", segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar a 3 anys 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.56375 / (18/08/2017)
Any actual 0.25%
1 any 0.96%
3 anys 1.63%
5 anys 2.82%

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Juliol de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Fonengin ISR, FI
ISIN: ES0138885035

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

El fons d'inversió Fonengin ISR, FI, busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originin en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que ha caracteritzat a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sense perjudicar ningú.

Per aquest motiu, el fons es defineix com un Fons d'Inversió Socialment Responsable (ISR) la finalitat del qual és promoure les inversions socialment responsables, buscant alhora, una atractiva rendibilitat pels inversors.

L'objectiu de gestió del fons consisteix a superar en rendibilitat al promig de rendibilitat dels fons adscrits a la categoria de "Renda Fixe Mixta Internacional", segons estableixi, en cada moment, l'Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions, INVERCO.

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar a 3 anys Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.56375
(18/08/2017)
0.25% 0.96% 1.63% 2.82% Contractar - Fonengin ISR, FI

*Estrelles Morningstar a 3 anys a 31 de Juliol de 2017. Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual la majoria de les inversions ens guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies presents en índexs ISR de prestigi internacional reconegut, com per exemple el DJ Global Sustainability World o d'altres similars.

La selecció dels emissors en cartera la farà la Gestora, integrant el desenvolupament de cada companyia d'aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

Com a mínim un 70% de l'exposició total serà en valors de renda fixa (RF), inclosos instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (mín. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (mín. ràting B, màx. 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà de països classificats amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. La resta s'invertirà en valors de renda variable, sense predeterminar límits per capitalització, emissors, divises o països. 

 

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 ag. 2017 12.56375 -0,214%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.222
En l'any 0.253
1 any 0.964
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.244
Trimestre 1 0.882
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2017 0.253
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
2013 4.574
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/08/2017 12.56375 134.279.655,16 -0,214%
17/08/2017 12.59067 134.559.989,5 -0,093%
16/08/2017 12.60237 135.235.984,85 0,095%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 3 a 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Fonengin ISR es va deixar un 0.14% al juliol i amb això acumula una revaloració del 0.50% l'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 0,13% i consolida una pujada de l'1,02% en el que portem d'any. Amb els Bancs Centrals en mode d'espera, el focus del mercat va estar en la presentació de resultats empresarials corresponents al segon trimestre. En general, el nivell de sorpreses en termes de vendes i beneficis per acció tant a Europa com a EUA va ser més limitat que en els trimestres previs. Això no va ser excusa per registrar alces de mitjà i doble dígit en ingressos i beneficis respectivament amb gairebé dos terços del mercat havent fet ja públiques els seus comptes.

En el plànol macroeconòmic, la dinàmica va continuar sent més positiva relativament a Europa que a EUA mentre al país nord-americà s'encadenen diversos mesos seguits de feblesa en l'evolució de preus i vendes minoristes, dades que d'altra banda si cap han fet que la FED s'hagi mostrat més cauta en la seva lectura agregada. Aquest fet també ha estat posat en preu pel dòlar nord-americà, que acumula una depreciació superior al doble dígit enfront de l'euro en 2017 recollint així mateix les tensions internes i externes de la nova Administració Trump i la falta de visibilitat del programa econòmic i fiscal del President. Per la seva banda, en el capítol de matèries primeres el cru va registrar una forta apreciació en el mes (+8.97%) prenent partit de la reducció d'inventaris observada, la probable major disciplina a curt termini dels membres de l'OPEP quant a producció es refereix i la pròpia feblesa del dòlar. Així mateix, els metalls com el níquel o el coure també es van anotar guanys propers al doble dígit al juliol. Respecte als contribuidores del fons, la cartera de renda variable va explicar en la seva majoria l'acompliment del fons en el mes. Pel costat positiu, ASML (+12.31%) es va anotar la major alça després de conèixer uns resultats trimestrals en els quals es va observar una acceleració en les comandes de la seva nova màquina de litografia EUV, la qual té una rendibilitat per unitat substancialment superior al catàleg de producte anterior. Per contra, Gemalto (-18.06%) va registrar el descens més acusat després d'anticipar una rebaixa en les seves estimacions per a la segona part de l'any pel negoci de targetes a EUA i la caiguda del negoci de targetes SIM per a dispositius mòbils, emplaçant al mercat a la primera setmana de setembre per conèixer més detalls.

Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable s'han ajustat diversos pesos en funció del marge de seguretat d'algunes posicions, al mateix temps que es van realitzar canvis en composició de la cartera. D'una banda, es va procedir a la venda de les companyies Bayer i Heineken Holding, ambdues després d'haver deixat de formar part de l'univers d'inversió. Aquest capital va ser reinvertit en Essity i en Siemens Gamesa. En el primer dels casos, la companyia sueca va escindir el seu negoci forestal per passar a focalitzar-se exclusivament en les seves divisions de Cura Personal, Paper Tissú, Higiene Professional i Mèdica, àrees en les quals té capacitat per expandir els seus marges després d'uns anys en la qual la gestió operativa ha estat per sota del seu potencial. Per la seva banda, Siemens Gamesa ha registrat una forta correcció recentment després d'haver publicat els seus primers resultats després de la fusió d'ambdues companyies en els quals operativament el comportament va ser feble per la paralització temporal del mercat indi, la qual cosa va repercutir negativament en les perspectives de curt termini. No obstant això, de moment la tesi d'inversió en el líder mundial en tecnologia eòlica offshore segueix intacta.

En referència a la cartera de renda fixa, es va procedir a la venda de les emissions de FEMSA i Astrazeneca per haver deixat de formar part ambdues companyies de l'univers d'inversió. Així mateix es va procedir a la venda de les dues emissions cupó flotant d'Itàlia i Unicredit, reinvertint la totalitat de les desinversions en la resta de bons en cartera. Paral·lelament es va reemplaçar un bo de BNP Paribas venciment 2019 per una emissió de la mateixa entitat a 5 anys en la qual els fons es destinen a projectes verds. Finalment, es van incorporar dos emissors nous a la cartera: Baxter i Vodafone.