Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Fonengin ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Fonengin ISR, FI és un fons d'inversió socialment responsable (ISR) que busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originen en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que caracteritza a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sens perjudici de ningú.

La seva estratègia d'inversió és promoure les inversions socialment responsables alhora que aconseguir una atractiva rendibilitat pels inversors. El seu objectiu d'inversió o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Mixta Internacional publicada per Inverco.

Fonengin ISR, FI és el fons d'inversió més antic de Caixa Enginyers Gestió amb més de 100 milions de patrimoni gestionat. És el fons de referència en matèria d'inversions socialment responsables i compta amb la màxima distinció en el rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons Fonengin, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 12.20315 / (10/12/2018)
Any actual -3.35%
1 any -3.66%
3 anys -0.38%
5 anys 1.33%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Fonengin ISR, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Fonengin ISR, FI és un fons d'inversió socialment responsable (ISR) que busca aprofitar les oportunitats d'inversió que s'originen en qualsevol lloc del món, mantenint el compromís que caracteritza a Caixa d'Enginyers des de la seva fundació, és a dir, buscant el benefici de tots sens perjudici de ningú.

La seva estratègia d'inversió és promoure les inversions socialment responsables alhora que aconseguir una atractiva rendibilitat pels inversors. El seu objectiu d'inversió o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Mixta Internacional publicada per Inverco.

Fonengin ISR, FI és el fons d'inversió més antic de Caixa Enginyers Gestió amb més de 100 milions de patrimoni gestionat. És el fons de referència en matèria d'inversions socialment responsables i compta amb la màxima distinció en el rànking de sostenibilitat que publica mensualment Morningstar.

El fons Fonengin, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 12.20315
(10/12/2018)
-3.35% -3.66% -0.38% 1.33% Contractar - Fonengin ISR, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Aquesta IIC aplica criteris ISR (d'Inversió Socialment Responsable), motiu pel qual la majoria de les inversions ens guiaran tant per principis ètics com financers. Les inversions es faran en companyies presents en índexs ISR de prestigi internacional reconegut, com per exemple el DJ Global Sustainability World o d'altres similars.

La selecció dels emissors en cartera la farà la Gestora, integrant el desenvolupament de cada companyia d'aspectes ambientals, socials i de govern en l'anàlisi financera.

Com a mínim un 70% de l'exposició total serà en valors de renda fixa (RF), inclosos instruments del mercat monetari i dipòsits, de la qual com a mínim un 70% serà de qualitat creditícia mitjana (mín. BBB). La resta serà de qualitat creditícia mitjana o baixa (mín. ràting B, màx. 25%) o en emissors que no hagin estat qualificats. La inversió en deute públic es limitarà al 15% i serà de països classificats amb IDH alt o molt alt en l'índex elaborat per l'ONU. La durada mitjana de la cartera de renda fixa serà com a màxim 4 anys. La resta s'invertirà en valors de renda variable, sense predeterminar límits per capitalització, emissors, divises o països. 

 

Caixa Enginyers Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Consulta al fullet informatiu dels criteris moediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar aquí els criteris ISR dels nostres fons

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
10 des. 2018 12.20315 -0,358%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -3.487
En l'any -3.349
1 any -3.664
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.338
Trimestre 2 0.647
Trimestre 1 -0.806
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -3.349
2017 0.75
2016 1.589
2015 0.347
2014 6.969
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
10/12/2018 12.20315 113.436.905,58 -0,358%
09/12/2018 12.24703 114.071.957,51 -0,001%
08/12/2018 12.24715 114.073.091,51 -0,001%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El Fonengin ISR va cedir un 1,79% a l'octubre i amb això acumula una caiguda del 2,28% l'any, mentre que l'índex de referència va caure un 1,51% i consolida una correcció del -2,98% en el que portem d'any. Si bé a l'octubre no va haver-hi reunió de la FED, comentaris del seu president Jerome Powell sobre la possibilitat que l'actual cicle de pujada de tipus tingués una major durada van propiciar un repunt de les corbes de tipus d'interès, un efecte exacerbat si cap perquè el mercat no estava posant fins avui un ritme de pujades tan accelerat com suggerien els pronòstics de la Reserva Federal. Aquest moviment va tenir importants conseqüències en l'univers de la renda fixa, especialment en el cas del high yield, així com en els actius de risc que les seves primeres estaven apuntant a un escenari més complaent de tipus. Per la seva banda, en el cas europeu, el BCE no va anunciar gens nou en la seva reunió, alguna cosa esperat, i el mercat va seguir tensionat pel pressupost d'Itàlia i les relacions del país amb la les institucions europees que de moment semblen llunyanes. En el context macro, assistim a una desacceleració en les expectatives de creixement tant en desenvolupats com en emergents, on Xina va ser objecte d'atenció en un moment en què els seus governants estan ja aplicant mesurades d'estímul i anuncien nous programes per revitalitzar l'economia del gegant asiàtic. Respecte als contribuidors del fons, Telefónica (+6.16%) i Swiss Re (+0.40%) van ser les companyies en cartera amb millor acompliment en el mes. Per contra, Atos (-26.07%) i Prysmian (-14.46%) van ser castigats severament. En el primer dels casos, companyia amb major pes en la cartera de renda variable, el mercat va castigar el mal acompliment de la divisió d'Infraestructures i Dades, que representa el 50% de les vendes, argumentada per problemes específics i no representatius del comportament de la resta de la divisió. Després d'analitzar els resultats i escoltar a la companyia, decidim acumular mentre el missatge és de confiança i les mesures adoptades apunten en l'adreça correcta per reprendre la senda de creixement orgànic positiu. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de tornada de les mateixes. Al seu torn, es va iniciar una posició en Caixabank aprofitant el soroll recent sobre el sector bancari espanyol. Després de diverses adquisicions en el context de la reestructuració del sector nacional, l'entitat té un posicionament òptim tant en producte bancari com a assegurador i d'estalvi que ja li està donant els seus fruits en aquestes dues branques de negoci i que a futur haurà de permetre-li capturar les normalització de tipus d'interès que més ràpid que tard haurà de produir-se a la zona euro. En referència a la cartera de renda fixa, a l'octubre es va acudir a un primari de la francesa Atos amb venciment en 2022 i es va incorporar una emissió en secundari de Relx a 6 anys. Així mateix, el bo del govern australià en cartera va vèncer i no es van reinvertir els dòlars. Finalment, es va tornar a reduir la durada de la cartera a través de futurs sobre tipus d'interès del deute alemany a 5 anys.

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de novembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.